Thiết lập dự án Xcode

Sau khi bật tính năng thanh toán và tạo khoá API, bạn có thể thiết lập dự án Xcode mà bạn dùng để phát triển ứng dụng.

Ghi chú phát hành có sẵn cho mỗi bản phát hành.

Bước 1: Cài đặt phần mềm cần thiết

Để tạo một dự án bằng SDK Địa điểm dành cho iOS, bạn cần:

 • Xcode phiên bản 15.0 trở lên

Bước 2: Tạo dự án Xcode và cài đặt SDK Địa điểm dành cho iOS

Trình quản lý gói Swift

Bạn có thể cài đặt SDK Địa điểm dành cho iOS thông qua Trình quản lý gói Swift. Để thêm SDK này, hãy đảm bảo bạn đã xoá mọi phần phụ thuộc hiện có của SDK Địa điểm dành cho iOS.

Để thêm SDK vào một dự án mới hoặc hiện có, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Xcode project hoặc workspace, sau đó chuyển đến File > Add Package Dependencies (Tệp > Thêm phần phụ thuộc gói).
 2. Nhập https://github.com/googlemaps/ios-places-sdk làm URL, nhấn Enter để kéo gói vào và nhấp vào "Thêm gói".
 3. Để cài đặt một version cụ thể, hãy đặt trường Quy tắc phần phụ thuộc thành một trong các tuỳ chọn dựa trên phiên bản. Đối với dự án mới, bạn nên chỉ định phiên bản mới nhất và sử dụng tuỳ chọn "Phiên bản chính xác". Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào "Thêm gói".
 4. Trong cửa sổ Choose Package Products (Chọn sản phẩm gói), hãy xác minh rằng GooglePlaces sẽ được thêm vào mục tiêu main mà bạn chỉ định. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào "Thêm gói".
 5. Để xác minh việc cài đặt, hãy chuyển đến ngăn General của mục tiêu. Trong Frameworks, Libraries và Embedded Content (Nội dung được nhúng), bạn sẽ thấy các gói đã cài đặt. Bạn cũng có thể xem phần "Package Dependencies" (Phần phụ thuộc của gói) trong "Project Navigator" (Trình điều hướng dự án) để xác minh gói và phiên bản của gói đó.

Để cập nhật package cho một dự án hiện có, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Xcode, hãy chuyển đến "File > Packages > Update To New Package Versions" (Tệp > Gói > Cập nhật lên phiên bản gói mới nhất).
 2. Để xác minh quá trình cài đặt, hãy chuyển đến phần Package Dependencies (Phần phụ thuộc của gói) trong Project Navigator (Trình điều hướng dự án) để xác minh gói và phiên bản của gói đó.

Để xoá SDK Địa điểm hiện có cho các phần phụ thuộc iOS đã thêm bằng CocoaPods, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đóng không gian làm việc Xcode của bạn. Mở cửa sổ dòng lệnh rồi thực thi lệnh sau:
  sudo gem install cocoapods-deintegrate cocoapods-clean 
  pod deintegrate 
  pod cache clean --all
 2. Hãy xoá Podfile, Podfile.resolved và Xcode workspace nếu bạn không sử dụng chúng cho bất kỳ sản phẩm nào khác ngoài CocoaPods.

Để xoá SDK Địa điểm hiện có dành cho iOS đã được cài đặt theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau:
 1. Trong phần cài đặt cấu hình của dự án Xcode, hãy tìm Khung, Thư viện và Nội dung được nhúng. Sử dụng dấu trừ(-) để xoá khung sau:
  • GooglePlaces.xcframework
 2. Trong thư mục cấp cao nhất của dự án Xcode, hãy xoá gói GooglePlaces.

Cây cacao

SDK Địa điểm dành cho iOS được cung cấp dưới dạng nhóm CocoaPod, GooglePlaces, trong đó có tất cả chức năng về địa điểm.

CocoaPods là trình quản lý phần phụ thuộc nguồn mở cho các dự án Swift và Objective-C Cacao. Nếu bạn chưa có công cụ CocoaPods, hãy cài đặt công cụ này trên macOS bằng cách chạy lệnh sau từ cửa sổ dòng lệnh. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu sử dụng CocoaPods.

sudo gem install cocoapods

Tạo một Podfile cho SDK Địa điểm dành cho iOS và sử dụng SDK này để cài đặt SDK cũng như các phần phụ thuộc của SDK đó:

 1. Nếu bạn chưa có dự án Xcode, hãy tạo một dự án ngay bây giờ và lưu dự án đó vào máy cục bộ của bạn. Nếu bạn mới phát triển iOS, hãy tạo một dự án mới và chọn Mẫu ứng dụng iOS.
 2. Tạo một tệp có tên Podfile trong thư mục dự án. Tệp này xác định các phần phụ thuộc của dự án.
 3. Chỉnh sửa Podfile và thêm các phần phụ thuộc cùng với versions của các phần phụ thuộc đó. Sau đây là ví dụ chỉ định tên mục tiêu của ứng dụng và tên của nhóm GooglePlaces:
  source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'
  
  platform :ios, '15.0'
  
  target 'YOUR_APPLICATION_TARGET_NAME_HERE' do
   pod 'GooglePlaces', '8.3.0'
  end
  
  Hãy nhớ thường xuyên chạy pod outdated để phát hiện thời điểm có phiên bản mới hơn nhằm đảm bảo bạn luôn cập nhật thông tin mới nhất.
 4. Lưu Podfile.
 5. Mở cửa sổ dòng lệnh rồi chuyển đến thư mục chứa Podfile:

  cd <path-to-project>
 6. Chạy lệnh pod install. Thao tác này sẽ cài đặt các API được chỉ định trong Podfile, cùng với mọi phần phụ thuộc có thể có trong các API đó.

  pod install
 7. Đóng Xcode, sau đó mở (nhấp đúp) vào tệp .xcworkspace của dự án để chạy Xcode. Từ thời điểm này trở đi, bạn phải dùng tệp .xcworkspace để mở dự án.

Để cập nhật API cho dự án hiện có, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở cửa sổ dòng lệnh rồi chuyển đến thư mục dự án có chứa Podfile.
 2. Chạy lệnh pod update. Thao tác này sẽ cập nhật tất cả API được chỉ định trong Podfile lên phiên bản mới nhất.

Cài đặt theo cách thủ công

Hướng dẫn này cho bạn biết cách thêm thủ công XCFramework có chứa SDK Địa điểm dành cho iOS vào dự án của bạn và định cấu hình các chế độ cài đặt bản dựng trong Xcode. XCFramework là một gói nhị phân mà bạn có thể sử dụng trên nhiều nền tảng, bao gồm cả các máy sử dụng Apple silicon.

 1. Tải các tệp nhị phân và tài nguyên SDK sau đây xuống:
 2. Giải nén các tệp để truy cập vào XCFramework và tài nguyên.
 3. Chạy Xcode rồi mở một dự án hiện có hoặc tạo một dự án mới. Nếu bạn mới phát triển iOS, hãy tạo một dự án mới và chọn Mẫu ứng dụng iOS.
 4. Xoá mọi gói Maps khỏi các bản phát hành trước khỏi dự án của bạn.
 5. Mở thẻ Chung. Kéo XCFramework sau vào dự án của bạn trong phần Frameworks, Libraries and Embedded Content (Nội dung được nhúng). Đừng quên chọn Không nhúng:
  • GooglePlaces.xcframework
 6. Kéo GooglePlaces.bundle từ GooglePlacesResources mà bạn đã tải xuống
 7. Sao chép GooglePlaces.bundle từ GooglePlacesResources mà bạn đã tải xuống thư mục cấp cao nhất của dự án Xcode. Hãy nhớ chọn Sao chép các mục vào thư mục của nhóm đích khi được nhắc.
 8. Chọn dự án của bạn trên Project Navigator rồi chọn mục tiêu của ứng dụng.
 9. Mở thẻ Tạo giai đoạn. Trong phần Link Binary with Libraries (Liên kết tệp nhị phân với thư viện), hãy thêm các khung và thư viện sau:
  • CoreGraphics.framework
  • CoreLocation.framework
  • libc++.tbd
  • libz.tbd
  • QuartzCore.framework
  • UIKit.framework
 10. Chọn dự án của bạn thay vì một mục tiêu cụ thể rồi mở thẻ Build Settings (Cài đặt bản dựng). Trong phần Liên kết – Chung -> Cờ trình liên kết khác, hãy thêm -ObjC vào phần "Gỡ lỗi" và "Phát hành". Nếu các chế độ cài đặt này không xuất hiện, hãy thay đổi bộ lọc trong thanh Build Settings (Cài đặt bản dựng) từ Basic (Cơ bản) thành All (Tất cả).

Thêm tệp kê khai quyền riêng tư của Apple

 1. Tải gói Tệp kê khai quyền riêng tư cho SDK Địa điểm dành cho iOS: GooglePlacesPrivacy.
 2. Giải nén tệp để truy cập vào GooglePlacesPrivacy.bundle.
 3. Sao chép GooglePlacesPrivacy.bundle vào thư mục cấp cao nhất của dự án Xcode.

Bước 3: Thêm khoá API vào ứng dụng

Trong các ví dụ sau, hãy thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API.

Swift

Thêm khoá API vào AppDelegate.swift như sau:

 • Thêm câu lệnh nhập sau:
  import GooglePlaces
 • Thêm đoạn mã sau vào phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:), thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API của bạn:
  GMSPlacesClient.provideAPIKey("YOUR_API_KEY")

Objective-C

Thêm khoá API vào AppDelegate.m như sau:

 • Thêm câu lệnh nhập sau:
  @import GooglePlaces;
 • Thêm đoạn mã sau vào phương thức application:didFinishLaunchingWithOptions:, thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API của bạn:
  [GMSPlacesClient provideAPIKey:@"YOUR_API_KEY"];

Bước 4: Bắt đầu viết mã

Các mã mẫu sau đây minh hoạ cách lấy địa điểm hiện tại.

Swift

import GooglePlaces
import UIKit

class GetStartedViewController : UIViewController {

 // Add a pair of UILabels in Interface Builder, and connect the outlets to these variables.
 @IBOutlet private var nameLabel: UILabel!
 @IBOutlet private var addressLabel: UILabel!

 private var placesClient: GMSPlacesClient!

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  placesClient = GMSPlacesClient.shared()
 }

 // Add a UIButton in Interface Builder, and connect the action to this function.
 @IBAction func getCurrentPlace(_ sender: UIButton) {
  let placeFields: GMSPlaceField = [.name, .formattedAddress]
  placesClient.findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocation(withPlaceFields: placeFields) { [weak self] (placeLikelihoods, error) in
   guard let strongSelf = self else {
    return
   }

   guard error == nil else {
    print("Current place error: \(error?.localizedDescription ?? "")")
    return
   }

   guard let place = placeLikelihoods?.first?.place else {
    strongSelf.nameLabel.text = "No current place"
    strongSelf.addressLabel.text = ""
    return
   }

   strongSelf.nameLabel.text = place.name
   strongSelf.addressLabel.text = place.formattedAddress
  }
 }
}
   

Objective-C

#import "GetStartedViewController.h"
@import GooglePlaces;

@interface GetStartedViewController ()
// Add a pair of UILabels in Interface Builder and connect the outlets to these variables
@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *nameLabel;
@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *addressLabel;
@end

@implementation GetStartedViewController {
 GMSPlacesClient *_placesClient;
}

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 _placesClient = [GMSPlacesClient sharedClient];
}

// Add a pair of UILabels in Interface Builder and connect the outlets to these variables.
- (IBAction)getCurrentPlace:(UIButton *)sender {
 GMSPlaceField placeFields = (GMSPlaceFieldName | GMSPlaceFieldFormattedAddress);

 __weak typeof(self) weakSelf = self;
 [_placesClient findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields:placeFields callback:^(NSArray<GMSPlaceLikelihood *> * _Nullable likelihoods, NSError * _Nullable error) {
  __typeof__(self) strongSelf = weakSelf;
  if (strongSelf == nil) {
   return;
  }

  if (error != nil) {
   NSLog(@"An error occurred %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }

  GMSPlace *place = likelihoods.firstObject.place;
  if (place == nil) {
   strongSelf.nameLabel.text = @"No current place";
   strongSelf.addressLabel.text = @"";
   return;
  }

  strongSelf.nameLabel.text = place.name;
  strongSelf.addressLabel.text = place.formattedAddress;
 }];
}

@end
   

Các bước tiếp theo

Sau khi định cấu hình dự án, bạn có thể khám phá các ứng dụng mẫu. Bạn cần cài đặt CocoaPods v1.6.1.