Chuyển sang Tìm kiếm văn bản (Mới)

Places API hỗ trợ tính năng Tìm kiếm văn bản hiện có. Nếu bạn đã quen thuộc với tính năng Tìm kiếm bằng văn bản hiện có, thì phiên bản mới của tính năng Tìm kiếm văn bản sẽ có những thay đổi sau:

  • Tính năng Tìm kiếm văn bản mới sử dụng các yêu cầu POST qua HTTP. Truyền các tham số trong nội dung yêu cầu hoặc trong tiêu đề dưới dạng một phần của yêu cầu POST qua HTTP. Ngược lại, với công cụ Tìm kiếm văn bản hiện có, bạn chuyển các tham số URL bằng cách sử dụng yêu cầu HTTP GET.
  • Bắt buộc phải tạo mặt nạ cho trường. Bạn phải chỉ định những trường mà bạn muốn trả về trong phản hồi. Không có danh sách mặc định của các trường được trả về. Nếu bạn bỏ qua danh sách này, các phương thức sẽ trả về lỗi. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết FieldMask.
  • Tính năng Tìm kiếm văn bản mới hỗ trợ cả khoá API và mã thông báo OAuth làm cơ chế xác thực.
  • Chỉ JSON được hỗ trợ làm định dạng phản hồi trong công cụ Tìm kiếm văn bản mới.
  • Công cụ Tìm kiếm văn bản hiện có cho phép bạn chỉ định vĩ độ và kinh độ trong chuỗi truy vấn. Ví dụ: query=37.4239,-122.0925. Tính năng này chưa được hỗ trợ trong tính năng Tìm kiếm văn bản mới.

    Sử dụng tính năng Mã hóa địa lý ngược để tìm kiếm toạ độ và trả về một địa chỉ hoặc Tìm kiếm lân cận (Mới) để tìm địa điểm xung quanh một vị trí nhất định.

  • Định dạng phản hồi JSON cho API Tìm kiếm văn bản (Mới) đã thay đổi từ định dạng của các API hiện có. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Di chuyển phản hồi của API Địa điểm.

Bảng sau đây liệt kê các tham số đã được đổi tên hoặc sửa đổi cho tính năng Tìm kiếm văn bản hiện có, hoặc các tham số không còn được hỗ trợ.

Thông số hiện tại Thông số mới Ghi chú
evOptions Tham số mới.
language languageCode
location locationBias
maxprice/minprice priceLevels
opennow openNow
pagetoken Không được hỗ trợ.
query textQuery Bắt buộc trong tất cả các yêu cầu.
radius locationBias Chỉ định bán kính khi xác định locationBias.
region regionCode
type includedType Chỉ nhận một giá trị duy nhất.
strictTypeFiltering Tham số mới.

Yêu cầu mẫu

Ví dụ về yêu cầu GET sau đây sử dụng công cụ Tìm kiếm văn bản hiện có. Trong ví dụ này, bạn yêu cầu phản hồi JSON chứa thông tin về "Đồ ăn chay ngon ở Sydney, Úc" và chuyển tất cả tham số dưới dạng tham số URL:

curl -L -X GET \
'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/textsearch/json?query=Spicy%20Vegetarian%20Food%20in%20Sydney%20Australia&key=API_KEY

Với công cụ Tìm kiếm văn bản (Mới), bạn thực hiện một yêu cầu POST và chuyển tất cả các tham số trong nội dung yêu cầu JSON hoặc trong các tiêu đề như một phần của yêu cầu POST. Ví dụ này cũng sử dụng mặt nạ trường (field mask) để phản hồi chỉ bao gồm tên hiển thị và địa chỉ đã định dạng của địa điểm:

curl -X POST -d '{
  "textQuery" : "Spicy Vegetarian Food in Sydney, Australia"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: places.displayName,places.formattedAddress' \
'https://places.googleapis.com/v1/places:searchText'