Tìm kiếm văn bản

Chọn nền tảng: JavaScript Dịch vụ web

Tìm kiếm văn bản trả về thông tin về một tập hợp địa điểm dựa trên một chuỗi – ví dụ: "pizza ở New York" hoặc "cửa hàng giày gần Ottawa" hoặc "123 Main Street". Dịch vụ phản hồi bằng một danh sách các địa điểm khớp với chuỗi văn bản và mọi sai lệch vị trí đã đặt.

Dịch vụ này đặc biệt hữu ích khi thực hiện truy vấn địa chỉ không rõ ràng trong một hệ thống tự động và các thành phần không có địa chỉ của chuỗi có thể khớp với doanh nghiệp cũng như địa chỉ. Ví dụ về truy vấn địa chỉ không rõ ràng là các địa chỉ có định dạng kém hoặc các yêu cầu chứa các thành phần không có địa chỉ, chẳng hạn như tên doanh nghiệp. Các yêu cầu như 2 ví dụ đầu tiên dưới đây có thể trả về ZERO_RESULTS trừ phi thiên vị vị trí (chẳng hạn như Khu vực, Vị trí hoặc Giới hạn) được đặt.

"10 High Street, UK" hoặc "123 Main Street, Hoa Kỳ" nhiều "đường High Street" ở Vương quốc Anh; nhiều đường "Main Street" ở Hoa Kỳ. Truy vấn sẽ không trả về kết quả mong muốn trừ phi bạn đặt giới hạn về vị trí.
"ChainNhà hàng New York" nhiều địa điểm "ChainNhà hàng" ở New York; không có địa chỉ đường phố hoặc thậm chí tên đường phố. Truy vấn sẽ không trả về kết quả mong muốn trừ khi bạn đặt giới hạn về vị trí.
"10 High Street, Escher UK" hoặc "123 Main Street, Pleasanton Hoa Kỳ" duy nhất một "High Street" ở thành phố Escher của Vương quốc Anh; chỉ một "Main Street" ở thành phố Pleasanton CA của Hoa Kỳ.
"Độc nhấtnhà hàngName New York" chỉ một cơ sở có tên này ở New York; không cần địa chỉ đường phố để phân biệt.
"nhà hàng pizza ở New York" truy vấn này chứa giới hạn vị trí và "nhà hàng pizza" là một loại địa điểm được xác định rõ. Sẽ mang lại nhiều kết quả như dự kiến.
"+1 + 514-670-8700" Truy vấn này chứa số điện thoại. Bạn nên đưa mã quốc gia vào chuỗi tìm kiếm để cải thiện chất lượng tìm kiếm. Phương thức này trả về nhiều kết quả cho các địa điểm liên kết với số điện thoại đó.

Phản hồi tìm kiếm sẽ bao gồm một danh sách các địa điểm. Bạn có thể gửi yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm để biết thêm thông tin về bất kỳ địa điểm nào trong câu trả lời.

Yêu cầu tìm kiếm văn bản

Yêu cầu Tìm kiếm văn bản là một URL loại HTTP có dạng sau:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/textsearch/output?parameters

trong đó output có thể là một trong các giá trị sau:

 • json (nên dùng) cho biết kết quả ở dạng Ký hiệu đối tượng JavaScript (JSON)
 • xml cho biết đầu ra ở dạng XML

Bạn cần có một số tham số nhất định để bắt đầu một yêu cầu tìm kiếm. Theo tiêu chuẩn trong URL, tất cả tham số được phân tách bằng ký hiệu và (&).

Required parameters

 • query

  The text string on which to search, for example: "restaurant" or "123 Main Street". This must a place name, address, or category of establishments. Any other types of input can generate errors and are not guaranteed to return valid results. The Google Places service will return candidate matches based on this string and order the results based on their perceived relevance.

 • radius

  Defines the distance (in meters) within which to return place results. You may bias results to a specified circle by passing a location and a radius parameter. Doing so instructs the Places service to prefer showing results within that circle; results outside of the defined area may still be displayed.

  The radius will automatically be clamped to a maximum value depending on the type of search and other parameters.

  • Autocomplete: 50,000 meters
  • Nearby Search:
   • with keyword or name: 50,000 meters
   • without keyword or name
    • Up to 50,000 meters, adjusted dynamically based on area density, independent of rankby parameter.
    • When using rankby=distance, the radius parameter will not be accepted, and will result in an INVALID_REQUEST.
  • Query Autocomplete: 50,000 meters
  • Text Search: 50,000 meters

Optional parameters

 • language

  The language in which to return results.

  • See the list of supported languages. Google often updates the supported languages, so this list may not be exhaustive.
  • If language is not supplied, the API attempts to use the preferred language as specified in the Accept-Language header.
  • The API does its best to provide a street address that is readable for both the user and locals. To achieve that goal, it returns street addresses in the local language, transliterated to a script readable by the user if necessary, observing the preferred language. All other addresses are returned in the preferred language. Address components are all returned in the same language, which is chosen from the first component.
  • If a name is not available in the preferred language, the API uses the closest match.
  • The preferred language has a small influence on the set of results that the API chooses to return, and the order in which they are returned. The geocoder interprets abbreviations differently depending on language, such as the abbreviations for street types, or synonyms that may be valid in one language but not in another. For example, utca and tér are synonyms for street in Hungarian.
 • location

  The point around which to retrieve place information. This must be specified as latitude,longitude.

  The location parameter may be overriden if the query contains an explicit location such as Market in Barcelona. Using quotes around the query may also influence the weight given to the location and radius.
 • maxprice

  Restricts results to only those places within the specified range. Valid values range between 0 (most affordable) to 4 (most expensive), inclusive. The exact amount indicated by a specific value will vary from region to region.

 • minprice

  Restricts results to only those places within the specified range. Valid values range between 0 (most affordable) to 4 (most expensive), inclusive. The exact amount indicated by a specific value will vary from region to region.

 • opennow

  Returns only those places that are open for business at the time the query is sent. Places that do not specify opening hours in the Google Places database will not be returned if you include this parameter in your query.

 • pagetoken

  Returns up to 20 results from a previously run search. Setting a pagetoken parameter will execute a search with the same parameters used previously — all parameters other than pagetoken will be ignored.

 • region

  The region code, specified as a ccTLD ("top-level domain") two-character value. Most ccTLD codes are identical to ISO 3166-1 codes, with some notable exceptions. For example, the United Kingdom's ccTLD is "uk" (.co.uk) while its ISO 3166-1 code is "gb" (technically for the entity of "The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland").

 • type

  Restricts the results to places matching the specified type. Only one type may be specified. If more than one type is provided, all types following the first entry are ignored.

  • type=hospital|pharmacy|doctor becomes type=hospital
  • type=hospital,pharmacy,doctor is ignored entirely

  See the list of supported types.

  Note: Adding both `keyword` and `type` with the same value (`keyword=cafe&type=cafe` or `keyword=parking&type=parking`) can yield `ZERO_RESULTS`.

Ví dụ về tìm kiếm bằng văn bản

Lưu ý: Trong những ví dụ này, bạn cần thay thế key bằng khoá API của riêng mình để yêu cầu có thể hoạt động trong ứng dụng.

Ví dụ cơ bản

Ví dụ sau đây cho thấy một lượt tìm kiếm nhà hàng gần Sydney.

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/textsearch/json
 ?query=restaurants%20in%20Sydney
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/textsearch/json?query=restaurants%20in%20Sydney&key=YOUR_API_KEY'

Ví dụ về địa chỉ chưa hoàn chỉnh

Ví dụ sau đây cho thấy một lượt tìm kiếm một địa chỉ không đầy đủ, trong trường hợp này là địa chỉ đường phố không bao gồm thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia.

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/textsearch/json
 ?query=123%20main%20street
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/textsearch/json?query=123%20main%20street&key=YOUR_API_KEY'

JSON

{
 "html_attributions": [],
 "results":
  [
   {
    "formatted_address": "Main St, Denver, CO 80238, USA",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": 39.782267, "lng": -104.8919341 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": 39.78361682989273, "lng": -104.8905842701073 },
        "southwest":
         { "lat": 39.78091717010729, "lng": -104.8932839298927 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/geocode-71.png",
    "icon_background_color": "#7B9EB0",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet",
    "name": "Main St",
    "place_id": "ChIJIS85_gd7bIcRJIGEPue1cJI",
    "reference": "ChIJIS85_gd7bIcRJIGEPue1cJI",
    "types": ["route"],
   },
  ],
 "status": "OK",
}

XML

<PlaceSearchResponse>
 <status>OK</status>
 <result>
 <name>Main St</name>
 <type>route</type>
 <formatted_address>Main St, Denver, CO 80238, USA</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>39.7822670</lat>
  <lng>-104.8919341</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>39.7809172</lat>
   <lng>-104.8932839</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>39.7836168</lat>
   <lng>-104.8905843</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/geocode-71.png</icon>
 <reference>ChIJIS85_gd7bIcRJIGEPue1cJI</reference>
 <place_id>ChIJIS85_gd7bIcRJIGEPue1cJI</place_id>
 <icon_background_color>#7B9EB0</icon_background_color>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
</PlaceSearchResponse>

Ví dụ về xu hướng vị trí

Ví dụ sau đây cho thấy một lượt tìm kiếm cùng một địa chỉ chưa hoàn chỉnh trong ví dụ trên, sử dụng các tham số locationradius để chuyển kết quả đến một khu vực mà người dùng quan tâm.

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/textsearch/json
 ?location=42.3675294%2C-71.186966
 &query=123%20main%20street
 &radius=10000
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/textsearch/json?query=123%20main%20street&location=42.3675294%2C-71.186966&radius=10000&key=YOUR_API_KEY'

JSON

{
 "html_attributions": [],
 "results":
  [
   {
    "formatted_address": "123 Main St, Boston, MA 02110, USA",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": 42.3744917, "lng": -71.0634802 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": 42.37581642989272, "lng": -71.06219107010727 },
        "southwest":
         { "lat": 42.37311677010727, "lng": -71.06489072989272 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/geocode-71.png",
    "icon_background_color": "#7B9EB0",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet",
    "name": "123 Main St",
    "place_id": "ChIJd_ueCe1w44kRD_KFuN5w5nA",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "9WFP+QJ Boston, Massachusetts",
      "global_code": "87JC9WFP+QJ",
     },
    "reference": "ChIJd_ueCe1w44kRD_KFuN5w5nA",
    "types": ["street_address"],
   },
  ],
 "status": "OK",
}

XML

<PlaceSearchResponse>
 <status>OK</status>
 <result>
 <name>123 Main St</name>
 <type>street_address</type>
 <formatted_address>123 Main St, Boston, MA 02110, USA</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>42.3744917</lat>
  <lng>-71.0634802</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>42.3731168</lat>
   <lng>-71.0648907</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>42.3758164</lat>
   <lng>-71.0621911</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/geocode-71.png</icon>
 <reference>ChIJd_ueCe1w44kRD_KFuN5w5nA</reference>
 <place_id>ChIJd_ueCe1w44kRD_KFuN5w5nA</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>87JC9WFP+QJ</global_code>
  <compound_code>9WFP+QJ Boston, Massachusetts</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#7B9EB0</icon_background_color>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
</PlaceSearchResponse>

Phản hồi cho Tìm kiếm văn bản

Phản hồi tìm kiếm được trả về ở định dạng mà cờ output biểu thị trong đường dẫn của yêu cầu URL.

Ví dụ sau đây minh hoạ một phản hồi Tìm kiếm văn bản.

JSON

{
 "html_attributions": [],
 "next_page_token": "Aap_uEAHsgFErpxZrytW1mgKsefD327VCf0OgNF9vpXPwTOG6AGhEZpGgMgofSzgCahevXhneCe9M9H24SOuE4ZcaE0ZR01gVykQZ6EoDnlWEQvXBXe6z0sgF5MQo7qBb6uD4VHKDLhgR59Lb86BzTHJzTzbm61OAPvyInZoaQxK8-oEf2PShZT7XRJKoF5nISbwvU_-RomwGDVi27oj0fToIyV-Vj2ftJw8ZUPbdGGCbcDolQyAwj11Dy2aaeK4SGwg2mO5Akxa7fCze2RJ0GCAvXXp7omTFDy_47OXsFgDPfzluc7mEb5VlzlIMZ0eWQ8VeNigtv-XZZG0f3HSo81Yeq3QhXedJ5oNE1XCwyMly3YVgw_h3amOzAOuDigF1pgFnfGyzxD8vr2bfbPTNvA9l7IJ8Q",
 "results":
  [
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "1 Macquarie St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8592041, "lng": 151.2132635 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.85786707010728, "lng": 151.2147093298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86056672989272, "lng": 151.2120096701072 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Aria Restaurant Sydney",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 4032,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/112033760018394328606">Dohyun Kim</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uED7B83PoQ1wNgzYcFZEOw1P2DqNjlaqiXxo-r4F_NaR27uV2OiIvijkI6RYyfiiHYo9UqjnZkRtZaNTk4C6Ickh3k3stsSvBU0KfLtFow-oRujSYYChYwiYhVyP27omLzQQjafhJ2N3LJbjcMxSePKXsQzYCqmOLWg0E9mSExMJ4aM",
       "width": 3024,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJdxxU1WeuEmsR11c4fswX-Io",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46R7+88 Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46R7+88",
     },
    "price_level": 4,
    "rating": 4.5,
    "reference": "ChIJdxxU1WeuEmsR11c4fswX-Io",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 1681,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "15 Bligh St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8651396, "lng": 151.2104533 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86384167010728, "lng": 151.2118993298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86654132989272, "lng": 151.2091996701073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Restaurant Hubert",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 683,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/113719639442868633401">Ashley Hughes</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEB41WOb_Nl8I8py4D6uXoLHzVYtFZZcucYdYAN1FtzXBnAu59xXrxk5tekoktAbklwmHeSFfdnTCWgHRZ1C5Azp9AMCP9GRGV1f2Z1-5kjsVgnYPiq82JoueSUdCSQJFabyL0cagtcGaFKetVi7DmUIHDQknEPCh_cpCbdOMw4Bkq5q",
       "width": 1024,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJF5-RdGquEmsR5rN_H74uSqQ",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46M6+W5 Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46M6+W5",
     },
    "price_level": 3,
    "rating": 4.6,
    "reference": "ChIJF5-RdGquEmsR5rN_H74uSqQ",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 2393,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "529 Kent St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8751241, "lng": 151.2049722 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.87375712010727, "lng": 151.2065098798927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.87645677989271, "lng": 151.2038102201073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Tetsuya's Restaurant",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 1536,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/104244205094808346734">A Google User</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEABxcDNSMAz51CRsIr5ejvKYb61EQ94XxZTVO_mGdB8OcnoywPCx8f9e6xeAJjPzCcW_2ds6GfObP5l1gkq9lily-rVi5z2x2Ue7CvLwKyquIJnrF6offeY79I-jeiL153aXMNcunfpA2ERTkzl8SX9jSh7T5wZ49oSKL-0F8fh8kVF",
       "width": 2304,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJxXSgfDyuEmsR3X5VXGjBkFg",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46F3+XX Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46F3+XX",
     },
    "price_level": 4,
    "rating": 4.6,
    "reference": "ChIJxXSgfDyuEmsR3X5VXGjBkFg",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 1127,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "98 Clarence St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8679688, "lng": 151.2053027 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86662567010728, "lng": 151.2065763298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86932532989272, "lng": 151.2038766701073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Bistro Papillon",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 2880,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/115283784392961129380">kate Kwak</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEDTgSYN79L90iMhL-g9lZX-52myIvxBj82nYBA2MTVnSNbuqBwnDBkjHuiLHMG_0e4na2UxV8EpxZCHoisxLHRTFkr8ahDCVhgK9cxhnEgSjmqIPAQh7n23JqfHAzSp-2ksgg9FaK2NYNyAfhC_MtSFUXyVd0aNLdEsj95pWuFWlRyi",
       "width": 2160,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJywXDWT-uEmsRxyuZ0Inwi04",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46J4+R4 Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46J4+R4",
     },
    "price_level": 3,
    "rating": 4.5,
    "reference": "ChIJywXDWT-uEmsRxyuZ0Inwi04",
    "types":
     [
      "meal_takeaway",
      "restaurant",
      "point_of_interest",
      "food",
      "establishment",
     ],
    "user_ratings_total": 498,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "Ground Floor, 199 George St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8616781, "lng": 151.2077174 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86039142010728, "lng": 151.2091855798927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86309107989273, "lng": 151.2064859201073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Mode Kitchen & Bar",
    "opening_hours": { "open_now": true },
    "photos":
     [
      {
       "height": 1536,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/104492734984758109746">Mode Kitchen &amp; Bar</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uECCCAhdFqO1rCWXBXK2Ub1UloT6k5-VfS_J3HSNB_Znw1gEd78ltmokAt_g5kBa2dKrVKt_ob4rSJBvrREXUykDzRWChaXHIacM8KJix6J97T2P2WrzEP5FpNRsnfim8f4biVSNKSwmXGX_ZynFSmgBQOgDt1iVpdZ0IZ1beSPLHPL3",
       "width": 2048,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJL2r6S0KuEmsRxzk0sfWZYnU",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46Q5+83 Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46Q5+83",
     },
    "price_level": 2,
    "rating": 4.4,
    "reference": "ChIJL2r6S0KuEmsRxzk0sfWZYnU",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 217,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "Colonial Mutual Life Building, Angel Pl, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8671138, "lng": 151.2083642 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86574872010727, "lng": 151.2097876798927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86844837989272, "lng": 151.2070880201072 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Long Chim Sydney",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 4480,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/106160289014902493250">Long Chim Sydney</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uECawW_4NulE_MO_wdqh5WwoX9oIMSVnhkjv73J87-xfYE0zYMeUX23RY3F45RPyREWucZeF5KY8Ty_Vir3uQ01EglcwQq_unavJ5wM1CUpLamMyuY4ifMisnNJcbDywnvlKUqcW8WfAD6fPIxeSKxVjsl6E9h9keqyy73DRRm3FuqMd",
       "width": 6720,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJ98SIQkCuEmsRQAStwDCAshw",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46M5+58 Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46M5+58",
     },
    "price_level": 3,
    "rating": 4.1,
    "reference": "ChIJ98SIQkCuEmsRQAStwDCAshw",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 1234,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "17-19 Alberta St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8777986, "lng": 151.2105307 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.87646642010727, "lng": 151.2119536298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.87916607989272, "lng": 151.2092539701073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Alberto's Lounge",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 4000,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/117499940191355312122">Kreeson Naraidoo</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEAKwkOCpQ5q8I0mLRMpDLfSe1E6g7umIx6QSy3GrWO-w6Yk533jOo0kCHi1LinjLzbFoSRxNcyvTk0RXj502jGe6VU__UOPjEB6GetV3Dpwgs_xR0Rb52wlx4BFMz8QbsIWOZNzF9Nutk_gLjCPKWk-A_eWjxmQerT7ZWG3OKhDkd_K",
       "width": 6000,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJU_xO9hOvEmsRERZv-itx524",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46C6+V6 Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46C6+V6",
     },
    "rating": 4.6,
    "reference": "ChIJU_xO9hOvEmsRERZv-itx524",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 548,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "25 Bligh St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8654401, "lng": 151.2101016 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86417187010728, "lng": 151.2115775298928 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86687152989273, "lng": 151.2088778701073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Chophouse Sydney",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 3550,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/106047480665428753229">A Google User</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEAWMbQLzK8Hf4k2UHZZ9bmXF6U8ghWjT4d3r6a3g6Jj0s4i3mDumwH49NWyAZe_gT6Dzmne8UoMPGYBSXDb8sKCUCGQRyMViMEWJCFDuT4Jvjwa_7JXsyj0_VEm9nmua4Sy39K9uk8ZQEUTMCqEIPlYzxRo3VXUm0KkM4TrPnJ8eDG9",
       "width": 5325,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJZ-VZ30GuEmsRwLVCmEo-B2I",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46M6+R2 Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46M6+R2",
     },
    "price_level": 3,
    "rating": 4.3,
    "reference": "ChIJZ-VZ30GuEmsRwLVCmEo-B2I",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 1174,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "46-52 Meagher St, Chippendale NSW 2008, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8874605, "lng": 151.2008331 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.88617642010727, "lng": 151.2021869298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.88887607989272, "lng": 151.1994872701073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Ester Restaurant",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 4032,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/105059859896721262581">Angela Tong</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEDAVR2ZbxrkwY2XIKsAO_K54A3sLZof-Cc8vjyqKVRXhwoOU8OkOpSG8dFFjJqD0EungtPoFuOAVmrZDA5sdUqgekvLTneFEWvQntR4zE0s8fuaVZf6nnl4FUnAalKWOQwEakMlAFT-PvqHzXaXfvuMJ69euepMNMJCWUCUz9HlzSuB",
       "width": 3024,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJ7WdhetixEmsRzIf7Q-q6ocY",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "4672+28 Chippendale, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH4672+28",
     },
    "price_level": 3,
    "rating": 4.5,
    "reference": "ChIJ7WdhetixEmsRzIf7Q-q6ocY",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 956,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "27 O'Connell St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8652017, "lng": 151.2088233 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86401937010727, "lng": 151.2103577298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86671902989272, "lng": 151.2076580701073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Bentley Restaurant + Bar",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 3024,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/110444118100375330898">A Google User</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEC2sk8YPyjk7yBwj6pWLHMjQea6HkLgzw2VTgxaU9GAR4Z7cKZ-XDixUWpcmtpyKPJzYoVlSv92kxGTOgkAGZEyDdXGJWT5RgLZRi_HOGVtWBrwYqD5IusdvQ4fBZj2j3yDOyM5Rw-fZpl-MiiSjhubuvR0Ra_x5PbDjVvYb5lgN_Yp",
       "width": 3024,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJybJExkGuEmsRmpbxj1gH_-U",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46M5+WG Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46M5+WG",
     },
    "price_level": 4,
    "rating": 4.3,
    "reference": "ChIJybJExkGuEmsRmpbxj1gH_-U",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 606,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "56 Pirrama Rd, Pyrmont NSW 2009, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8668159, "lng": 151.1973855 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86555562010727, "lng": 151.1990430798927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86825527989272, "lng": 151.1963434201073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "LuMi Dining",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 3456,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/111354624612472023397">Qing-Ling Tran</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEBWfjS-8EN9i6bl8cflsqTawfHBVe2X7ZZ0BlJC0ri_MMEn-9k7oLhCq5gdozyhx-trWhl_FdrUdUPWerEW_MRa6eLD4cmLL1ZdF418ZtYSOnR3H1aIbmQpGNF7ltXrzaWVFI1MKYzJoat4WnyUyDUPPGx5dynj_rC4ufTTFTLqV2jb",
       "width": 4608,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJDZzo5DeuEmsRsi1wzrIp6HY",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "45MW+7X Pyrmont, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH45MW+7X",
     },
    "price_level": 4,
    "rating": 4.6,
    "reference": "ChIJDZzo5DeuEmsRsi1wzrIp6HY",
    "types":
     ["bar", "restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 648,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "39 Lime St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.867806, "lng": 151.2017201 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86646482010728, "lng": 151.2031808298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86916447989272, "lng": 151.2004811701072 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "The Malaya",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 885,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/112797482079521405927">The Malaya</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEALKL4StbrRJxvVFBPP4bFq7exqB3GLs_qDheVF_MQD9mIq4XG2QeXc1WimxybYSkdl2sj1e9xXzR_ZTTaHC13faCQxY4t2BM2HMJ20sCZZoE2TKDRIwuQ4B7AxnMypKBTUXtkHTtsMJPI8nTIIKoa5b8rM9Pf3HnUacPUg0kKmlfqj",
       "width": 884,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJ4U8HhjiuEmsRyevJVTxWbFo",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46J2+VM Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46J2+VM",
     },
    "price_level": 3,
    "rating": 4.5,
    "reference": "ChIJ4U8HhjiuEmsRyevJVTxWbFo",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 1344,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "60 Carrington St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8668185, "lng": 151.2064637 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86546022010727, "lng": 151.2076971798927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86815987989272, "lng": 151.2049975201073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Bopp & Tone",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 1179,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/103398240624630529212">Md. Kurban Ali</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEDb3R6906_imHTfBq-WvDVaUYWYletbwXZ_lk_pUmdZ6e_ldeX-kmVg470dN7kL0V7fmRlLwblKhEHpcwU9ryWE97boU0u021G9IybZSA7dzM07eUfMNbdBYAU9SJzUihkkKYHXRaGjUQah8hsQHRzoMe0fU6SUD5VJgdOiCfAg3jzA",
       "width": 1772,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJfTxskB6vEmsRXPSIwVlleUA",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46M4+7H Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46M4+7H",
     },
    "price_level": 1,
    "rating": 4.7,
    "reference": "ChIJfTxskB6vEmsRXPSIwVlleUA",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 689,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "17 Bligh St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8653056, "lng": 151.2103593 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86401087010728, "lng": 151.2117942798927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86671052989272, "lng": 151.2090946201073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Balcón by Tapavino",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 2359,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/116762976445257331541">A Google User</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uECptqTTZFSmP9ZQ6gZpwBUHd1oPYdpYimtZu0hPlQYsy2dwEirrOnIvzj-bytjVTXPps_462XYekZHVXtXcd68S4HVKcxGOODVskziJFnxqP-gR7ToqWHusnfVmzjeEip_ofrJwIRC9rIeQNfdDdY5bR3EHHg-RBifLT78Hgy_9AmDR",
       "width": 4192,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJTxj0dGquEmsR-6tLuaGJl_M",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46M6+V4 Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46M6+V4",
     },
    "price_level": 3,
    "rating": 4.4,
    "reference": "ChIJTxj0dGquEmsR-6tLuaGJl_M",
    "types":
     ["bar", "restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 615,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "Shop 100/412/414 George St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8694151, "lng": 151.2071166 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86806547010728, "lng": 151.2084946798927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.87076512989272, "lng": 151.2057950201073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "The Restaurant Pendolino",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 1365,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/115568244243208638832">The Restaurant Pendolino</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEDQIyh5y5AoYrcKQewc9VRhruEl5uP9RoCAvSNblDjgl4_noqxRu533JpHJ05JsHmFFGBstVK6VI3liXUT25hItj4XPWmgt82fAWtho-Ug0Y9L7csf2i2xdb28SK4NsyqHA4Vf-J6o2jxPDRu-UM_lPP_wrkCzHdl4owDtXSFB0Yv4T",
       "width": 2048,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJL1zhdD-uEmsRgDPXKOx1JyU",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46J4+6R Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46J4+6R",
     },
    "price_level": 3,
    "rating": 4.6,
    "reference": "ChIJL1zhdD-uEmsRgDPXKOx1JyU",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 505,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "4 Ash St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8669418, "lng": 151.2075261 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86557222010728, "lng": 151.2089249298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86827187989272, "lng": 151.2062252701072 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Mercado",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 3183,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/108000506056576855925">Mercado</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEA5WUv48wnMuPFig77wsLUcSSckmhgYcvkn3U0C6_VusopaQQYWMpWpi8r_mbwxDST8Y3eKHeqzSOTOy-6Xals5vXGxKM9QG8QloLN9zlk5FpfjCmRiXWFj2hGh5RTXumuBoq2WY5HmKgLXVK3Wa-59thWtv1o6bLJawqM1dad3rPIn",
       "width": 4774,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJCXaGXkCuEmsR_O_xTuWrmT8",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46M5+62 Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46M5+62",
     },
    "price_level": 3,
    "rating": 4.4,
    "reference": "ChIJCXaGXkCuEmsR_O_xTuWrmT8",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 572,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "1 Angel Pl, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8670308, "lng": 151.208067 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86563237010727, "lng": 151.2094688798927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86833202989272, "lng": 151.2067692201073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Ragazzi Wine and Pasta",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 1000,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/105392127649390940296">A Google User</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEDfY4kMWk39O1mGg8-nYtl970y3-sr7ex3F5EUu9aL-FL5MGigK4uWf45YFO1a2rF3uaUQ2VTT9W5GjpaTlljko5Brrm5h3XOkS5uPvuYba_mK_K_mx0Byz2WbXh9-7r9jlz075DJMiG7rs42aw26bwffF4aYZpBoQfxipXEMc4_92i",
       "width": 1500,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJTRnbxc6vEmsRnUOl_URYSvs",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46M5+56 Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46M5+56",
     },
    "rating": 4.4,
    "reference": "ChIJTRnbxc6vEmsRnUOl_URYSvs",
    "types":
     ["restaurant", "bar", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 433,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "5 Kensington St, Chippendale NSW 2008, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8848073, "lng": 151.2015895 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.88340327010728, "lng": 151.2029597798927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.88610292989272, "lng": 151.2002601201073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Automata Restaurant",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 3024,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/106155344778912457393">IS L</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEDo7q_kvvgqOXdvRb0Uu2Fa3V_UYYFeBq7V9xTwn4353OI9jzFxrCoJk63NUbUZPd4BFbK0dPXNjBZ_-5f9b-8Dh6IKkgW0ynExs4rsfjA5YxqkYKc2WKCAElKKrR8N7G0PfV-y4CqdYc9syC3bzC571VFna2ZUudx_ljlrHXL4jnOW",
       "width": 4032,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJhfcGASeuEmsRmj19JwYiqUo",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "4682+3J Chippendale, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH4682+3J",
     },
    "price_level": 3,
    "rating": 4.4,
    "reference": "ChIJhfcGASeuEmsRmj19JwYiqUo",
    "types": ["restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 474,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "Bennelong Point, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8567498, "lng": 151.2152535 },
      "viewport":
       {
        "northeast": { "lat": -33.85569109999999, "lng": 151.21607855 },
        "southwest": { "lat": -33.8599259, "lng": 151.21277835 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Bennelong",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 3840,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/112111459665476218482">A Google User</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEDHg9QjKCjtzVDOOJtqOEHSp2iQ8rykuMNdHDFuviyfbJP9XfxM6x2TdxZYuu4kfSrn79o5DroGRG6NQR5pa3OVlFBVVfD88uUKBlhxnOlq4GqRbgk8W1xT0TxL7fjlKPPqa3hA0ZrweoOknLRDxv8zCKpPZu0gdlJfoKAG_VAnbUv-",
       "width": 5760,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJQcmNYGauEmsR84D5HAJJUhw",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46V8+84 Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46V8+84",
     },
    "price_level": 4,
    "rating": 4.5,
    "reference": "ChIJQcmNYGauEmsR84D5HAJJUhw",
    "types":
     ["bar", "restaurant", "point_of_interest", "food", "establishment"],
    "user_ratings_total": 1230,
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "formatted_address": "123 Clarence St, Sydney NSW 2000, Australia",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8671505, "lng": 151.2049296 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86582657010727, "lng": 151.2063577298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86852622989272, "lng": 151.2036580701073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Machiavelli",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 605,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/110393729963013157229">Nikhil Kuchroo</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEBKwIZhaQQgPdMT72V5LBm4ELL7a9SZOtIObjmvn_mYzY1fFq3lIHrzg8NRas-h4fhWdNfC8QC4qVrPUP6VpnIRheN9jdBteNRjWiFRyCSQFEDsW2JUU3h4kCTnf90Uw0KcWyXPACm9ZXq1Wp-m2Dkx4AbSYpo17chLhDCQlLBmSDjP",
       "width": 1280,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJgVcAr0CuEmsRJjJm03tgFtE",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46M3+4X Sydney, New South Wales, Australia",
      "global_code": "4RRH46M3+4X",
     },
    "price_level": 3,
    "rating": 4.5,
    "reference": "ChIJgVcAr0CuEmsRJjJm03tgFtE",
    "types":
     [
      "meal_takeaway",
      "restaurant",
      "point_of_interest",
      "food",
      "establishment",
     ],
    "user_ratings_total": 529,
   },
  ],
 "status": "OK",
}

XML

<PlaceSearchResponse>
 <status>OK</status>
 <result>
 <name>Aria Restaurant Sydney</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>1 Macquarie St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8592041</lat>
  <lng>151.2132635</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8605667</lat>
   <lng>151.2120097</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8578671</lat>
   <lng>151.2147093</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.5</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJdxxU1WeuEmsR11c4fswX-Io</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEDOK3C-umU4a2um8NR1G_b_MNPEG1ogm0PLp49myXaj0AD2aT60YrNlbrwnvg2VBrCmE2kBsuDmwZgXL8V-vU2ToVhNgp3A8zAjtx15slWyCxm3WCvWFEPE-_eBoj0Dlh83k_oWPN65B0blYM-qXLBY1PJZbq14gOUXabf31PSo1yA</photo_reference>
  <width>3024</width>
  <height>4032</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/112033760018394328606&quot;&gt;Dohyun Kim&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>4</price_level>
 <user_ratings_total>1681</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJdxxU1WeuEmsR11c4fswX-Io</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46R7+88</global_code>
  <compound_code>46R7+88 Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Restaurant Hubert</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>15 Bligh St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8651396</lat>
  <lng>151.2104533</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8665413</lat>
   <lng>151.2091997</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8638417</lat>
   <lng>151.2118993</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.6</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJF5-RdGquEmsR5rN_H74uSqQ</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEDhALUBAcrBEprGmkq0_kj9kC4IEWod9h0PZBu-A1mXPN_ZfylpiDXRWxOtuONEFQIqjREf7C28LQDjzqVl4ZD0gZUk4Y0JHPDWaTlfVwijaPfw221p175Sk4po7rB2t7HgjQF2c5O12FYnvNzRiCrkOjr4xroJgzcnp1LV0y8w7gtb</photo_reference>
  <width>1024</width>
  <height>683</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/113719639442868633401&quot;&gt;Ashley Hughes&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>3</price_level>
 <user_ratings_total>2393</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJF5-RdGquEmsR5rN_H74uSqQ</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46M6+W5</global_code>
  <compound_code>46M6+W5 Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Tetsuya's Restaurant</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>529 Kent St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8751241</lat>
  <lng>151.2049722</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8764568</lat>
   <lng>151.2038102</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8737571</lat>
   <lng>151.2065099</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.6</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJxXSgfDyuEmsR3X5VXGjBkFg</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEB_575EN5x3iSrUDg7DHG11QRK8rfHuSVXkDZ3pb6AV-YsP5zwykhIe3s7QiFXU_aHsUTrrxr4fk3GCDhebLdA2WYzPLy6jnlCC1VmKempE7auGiFFXpwIif6ZHmMbXjTVZYJEZCAsi_JypzPJCrKsCAB18FT9xHO7OnYXdmucWlX4w</photo_reference>
  <width>2304</width>
  <height>1536</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/104244205094808346734&quot;&gt;A Google User&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>4</price_level>
 <user_ratings_total>1127</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJxXSgfDyuEmsR3X5VXGjBkFg</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46F3+XX</global_code>
  <compound_code>46F3+XX Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Bistro Papillon</name>
 <type>meal_takeaway</type>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>98 Clarence St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8679688</lat>
  <lng>151.2053027</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8693253</lat>
   <lng>151.2038767</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8666257</lat>
   <lng>151.2065763</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.5</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJywXDWT-uEmsRxyuZ0Inwi04</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEBIYHY3mR7m2duLrbyemmbf-L6H7XDkUMIZSmMyM_zoO26vDSWPjRL-TCnXOMZwRkV9ZTEmTMkfzMm3Jw_W1fx8JiKTZICa5pIPWL_O1yTqyvPemrQFeUBtTgkKUTD7GpDFyuMkYo0yG3MDqTf5YHDGvoHMDND3KK-bDYHoN6pB2TdX</photo_reference>
  <width>2160</width>
  <height>2880</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/115283784392961129380&quot;&gt;kate Kwak&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>3</price_level>
 <user_ratings_total>498</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJywXDWT-uEmsRxyuZ0Inwi04</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46J4+R4</global_code>
  <compound_code>46J4+R4 Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Mode Kitchen &amp; Bar</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>Ground Floor, 199 George St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8616781</lat>
  <lng>151.2077174</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8630911</lat>
   <lng>151.2064859</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8603914</lat>
   <lng>151.2091856</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.4</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJL2r6S0KuEmsRxzk0sfWZYnU</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>true</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEASPu-rtJYGv3tQapjyWGceD6yK1nxYroqbfdKjKQhmo9CgUZXFy7XxcKSMz750vOrWpGmM3x01vIOgFbrI1i2k9j_dPzAL448dG7nr2YWTgnDZ9m7BAJ6GiX6VL8M0jDQDdP3pe_0AmFlXaE3Z8ap8Dht421fJd_6aTB8jM8pgGTJ1</photo_reference>
  <width>2048</width>
  <height>1536</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/104492734984758109746&quot;&gt;Mode Kitchen &amp;amp; Bar&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>2</price_level>
 <user_ratings_total>217</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJL2r6S0KuEmsRxzk0sfWZYnU</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46Q5+83</global_code>
  <compound_code>46Q5+83 Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Long Chim Sydney</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>Colonial Mutual Life Building, Angel Pl, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8671138</lat>
  <lng>151.2083642</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8684484</lat>
   <lng>151.2070880</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8657487</lat>
   <lng>151.2097877</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.1</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJ98SIQkCuEmsRQAStwDCAshw</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEDYTJ_ClkXilumsKfeHZcY2_hKSzfiC70R7vT_IusY42yfbtOHUdOAMW8v8d0L0AQvUB7826adF_Qa_atQgeCWd6zqzg_Dzg3-_zRLP-2oJhkUfF1-mA1EjGFzT32Pee_JoTfRBM-d5f7UO7nhCIPN614-yz2ypFMzRh6-3EruKpbVo</photo_reference>
  <width>6720</width>
  <height>4480</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/106160289014902493250&quot;&gt;Long Chim Sydney&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>3</price_level>
 <user_ratings_total>1234</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJ98SIQkCuEmsRQAStwDCAshw</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46M5+58</global_code>
  <compound_code>46M5+58 Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Alberto's Lounge</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>17-19 Alberta St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8777986</lat>
  <lng>151.2105307</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8791661</lat>
   <lng>151.2092540</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8764664</lat>
   <lng>151.2119536</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.6</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJU_xO9hOvEmsRERZv-itx524</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEBnAfmnxStOZnhEcR3-976dYbszZ_hzsoAIJC9-_vEn0wvChH6zgnRKsZJ_Zjf5WybF9w_nDTf-vAVwXm2bV7Tk2d7hHmpxawrmlTJwKIEzlrpSWmEDR_UkBZCe8dyu7k9eP34cnn-jhJ0DG-Nqna7B1P2szOwNq0vXthSh2OH-Ju0c</photo_reference>
  <width>6000</width>
  <height>4000</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/117499940191355312122&quot;&gt;Kreeson Naraidoo&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <user_ratings_total>548</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJU_xO9hOvEmsRERZv-itx524</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46C6+V6</global_code>
  <compound_code>46C6+V6 Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Chophouse Sydney</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>25 Bligh St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8654401</lat>
  <lng>151.2101016</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8668715</lat>
   <lng>151.2088779</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8641719</lat>
   <lng>151.2115775</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.3</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJZ-VZ30GuEmsRwLVCmEo-B2I</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEB6GmfS8qjARra9ElfvZpvskRpJ4Mr-5LcbS-nSgIT32EGudsWPtYEpi_m2tmOho6jLnUaLj8kbHM65wZHtMygWtwqWOb_MLy1Dzjm8dW90PYxiTvIw1Cz_f42PloxOrPwWA0s4gA_psVouwLMHjgStdijRRAhQQG3dUx3hc93CTQu9</photo_reference>
  <width>5325</width>
  <height>3550</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/106047480665428753229&quot;&gt;A Google User&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>3</price_level>
 <user_ratings_total>1174</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJZ-VZ30GuEmsRwLVCmEo-B2I</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46M6+R2</global_code>
  <compound_code>46M6+R2 Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Ester Restaurant</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>46-52 Meagher St, Chippendale NSW 2008, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8874605</lat>
  <lng>151.2008331</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8888761</lat>
   <lng>151.1994873</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8861764</lat>
   <lng>151.2021869</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.5</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJ7WdhetixEmsRzIf7Q-q6ocY</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEAoMIMjNyufL4s2Q9OX6WYTJhV6AQwglO9DCeRukUTCglQDQJSiy0GpHswEtMvD-NmX3YUAqkuoqYh9FT-IWtsOzQu_5GL_xoskTuxEHM44cjViAhc8mux0IyMamRYOt-mD_FNgjhG_I-aZLZRNddpOyKTmgGrLMFT9KxgUsaZbom6s</photo_reference>
  <width>3024</width>
  <height>4032</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/105059859896721262581&quot;&gt;Angela Tong&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>3</price_level>
 <user_ratings_total>956</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJ7WdhetixEmsRzIf7Q-q6ocY</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH4672+28</global_code>
  <compound_code>4672+28 Chippendale, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Bentley Restaurant + Bar</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>27 O'Connell St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8652017</lat>
  <lng>151.2088233</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8667190</lat>
   <lng>151.2076581</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8640194</lat>
   <lng>151.2103577</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.3</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJybJExkGuEmsRmpbxj1gH_-U</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEAI5yU3pPT-zN5-sdEYxOMbm8M8DWd4suLm2rz7QTFoiQzqrCydQDBWXTfURcmzblCVB_9HjrUTZQVdeDf7_rIckOQO_Qi0xKSSWDZeVCy59pCnJbbesPL6d-dbGmJN8_U76e7MeC0toK2PXu6e3pM1jrvWHqivFYn-DrpgnwzvYFa6</photo_reference>
  <width>3024</width>
  <height>3024</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/110444118100375330898&quot;&gt;A Google User&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>4</price_level>
 <user_ratings_total>606</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJybJExkGuEmsRmpbxj1gH_-U</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46M5+WG</global_code>
  <compound_code>46M5+WG Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>LuMi Dining</name>
 <type>bar</type>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>56 Pirrama Rd, Pyrmont NSW 2009, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8668159</lat>
  <lng>151.1973855</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8682553</lat>
   <lng>151.1963434</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8655556</lat>
   <lng>151.1990431</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.6</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJDZzo5DeuEmsRsi1wzrIp6HY</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEDFfhA9aufUHpBzIKCP4q_DTYX2Yd_wGEJXa2DYC2AQEoyNewXshA6iTnI6LhzxGxmOKs5j7mSHFkWvDhd8nqoUVmLiA9JHsKRyAt-G__GdhTc84HdRE7ieAC66VN0jqbUXX3TmVPI-5cccriWG5BRIRHAU9f90pmNop1Vti6LC8UB5</photo_reference>
  <width>4608</width>
  <height>3456</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/111354624612472023397&quot;&gt;Qing-Ling Tran&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>4</price_level>
 <user_ratings_total>648</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJDZzo5DeuEmsRsi1wzrIp6HY</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH45MW+7X</global_code>
  <compound_code>45MW+7X Pyrmont, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>The Malaya</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>39 Lime St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8678060</lat>
  <lng>151.2017201</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8691645</lat>
   <lng>151.2004812</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8664648</lat>
   <lng>151.2031808</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.5</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJ4U8HhjiuEmsRyevJVTxWbFo</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEAI2M5mDoKxPckPx8RAZLGSXAorNmy1FTuRpWhq6J9FwEz3O6EgZ6AVBKVBeqdb55BUQbvRwRrPfpwS6gLWnEic3ZyF4yhQweZlvTWeAokaJfB9x46B-0fZabajOseLRvWlion1EfNE5NukSnUlCNdBOFhVzla6J9CRqnL6pDYuXUZE</photo_reference>
  <width>884</width>
  <height>885</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/112797482079521405927&quot;&gt;The Malaya&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>3</price_level>
 <user_ratings_total>1344</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJ4U8HhjiuEmsRyevJVTxWbFo</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46J2+VM</global_code>
  <compound_code>46J2+VM Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Bopp &amp; Tone</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>60 Carrington St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8668185</lat>
  <lng>151.2064637</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8681599</lat>
   <lng>151.2049975</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8654602</lat>
   <lng>151.2076972</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.7</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJfTxskB6vEmsRXPSIwVlleUA</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uECFiufSe67B2S0vtMycnD_cmcvnWn3pm-buo7d9Kw3i0m5Q4nfLh5k3AdpDSFpGBstplDqp68gNtIOX5JCT8HkTge285MwXRj1FdJliukKmcgidNJhJ_R_5M-fZPOnf5Nsg8gSxyY4Rtj0p_eF4JRK_asuAlTN1EZu1zoWybD8jCXUa</photo_reference>
  <width>1772</width>
  <height>1179</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/103398240624630529212&quot;&gt;Md. Kurban Ali&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>1</price_level>
 <user_ratings_total>689</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJfTxskB6vEmsRXPSIwVlleUA</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46M4+7H</global_code>
  <compound_code>46M4+7H Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Balcón by Tapavino</name>
 <type>bar</type>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>17 Bligh St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8653056</lat>
  <lng>151.2103593</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8667105</lat>
   <lng>151.2090946</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8640109</lat>
   <lng>151.2117943</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.4</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJTxj0dGquEmsR-6tLuaGJl_M</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uED5N65Dx0XRtnVbIqs9ZJH_4Fq94LbS5SR3d47yO6_4peX8mranc7iQD5PYsoIMhRj2HoM-douYt8NSbLxffI8OA82DBqRH51Ws-UZ4l8sdlsPO_K_bhBHqcHwAlyoiCogOdiWbIQOnNxPSk9uIoN6iw2BiYVMJ6QHL5blDvwMPuex8</photo_reference>
  <width>4192</width>
  <height>2359</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/116762976445257331541&quot;&gt;A Google User&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>3</price_level>
 <user_ratings_total>615</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJTxj0dGquEmsR-6tLuaGJl_M</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46M6+V4</global_code>
  <compound_code>46M6+V4 Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>The Restaurant Pendolino</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>Shop 100/412/414 George St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8694151</lat>
  <lng>151.2071166</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8707651</lat>
   <lng>151.2057950</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8680655</lat>
   <lng>151.2084947</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.6</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJL1zhdD-uEmsRgDPXKOx1JyU</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEDW1_ot96k5VApQcZXBAVHCx1eUQPDWTeH-0sBvTmeApl3t4sEUkt2AtWLq7Wq8IL9CVGFeahXbUtXJAZHzdITnyUCa-5EG1SeNsOEMWfwiTKoJi50_6hl2FJVHG4BldEoy-gjiLPXfQxSPizoJ9smNrHpY9MJOeOQPGoEnQSCbnFNX</photo_reference>
  <width>2048</width>
  <height>1365</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/115568244243208638832&quot;&gt;The Restaurant Pendolino&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>3</price_level>
 <user_ratings_total>505</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJL1zhdD-uEmsRgDPXKOx1JyU</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46J4+6R</global_code>
  <compound_code>46J4+6R Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Mercado</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>4 Ash St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8669418</lat>
  <lng>151.2075261</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8682719</lat>
   <lng>151.2062253</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8655722</lat>
   <lng>151.2089249</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.4</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJCXaGXkCuEmsR_O_xTuWrmT8</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uECysyb1M4tFjho7NYo_zXDvRRoncAcjOCTWTRaHDHyvYqz39a51V1jSRnli1aWRZia5Nj9oA0qyEwwo5EL4Lx9XF8lhCqqHxLrW81zjLdpSZJcgTRXCpl_YX8yGmucIc_T7doIQBbaPoszBcXMmsG9E0QtTDgpJIgXC93MX917qT5wm</photo_reference>
  <width>4774</width>
  <height>3183</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/108000506056576855925&quot;&gt;Mercado&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>3</price_level>
 <user_ratings_total>572</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJCXaGXkCuEmsR_O_xTuWrmT8</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46M5+62</global_code>
  <compound_code>46M5+62 Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Ragazzi Wine and Pasta</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>bar</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>1 Angel Pl, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8670308</lat>
  <lng>151.2080670</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8683320</lat>
   <lng>151.2067692</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8656324</lat>
   <lng>151.2094689</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.4</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJTRnbxc6vEmsRnUOl_URYSvs</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEAnB9av4dExHGCmokuwLR2HELk1Ax5XzRo9twmtSQWKb4a0pf8uOhyZ4K0m8lqzIiTQxoGGD-va1NFK2gngsNtblRy1A2FW0hjXZ5MqgTwN3GyCJZndEG2eXDmtqzkR1DabMAwH8jVBhrRzF4oXF7y0i9unIYhejDXF1H8a3HZOKsbC</photo_reference>
  <width>1500</width>
  <height>1000</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/105392127649390940296&quot;&gt;A Google User&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <user_ratings_total>433</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJTRnbxc6vEmsRnUOl_URYSvs</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46M5+56</global_code>
  <compound_code>46M5+56 Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Automata Restaurant</name>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>5 Kensington St, Chippendale NSW 2008, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8848073</lat>
  <lng>151.2015895</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8861029</lat>
   <lng>151.2002601</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8834033</lat>
   <lng>151.2029598</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.4</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJhfcGASeuEmsRmj19JwYiqUo</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEA1LtCMc_9HbRv6x9paQJzlTKUAxhvco4YHpUktm4GqhHuz_6-HRWNycAjjO1XllSMlUmH5iIr_Qf6ucjchixAF0Q9ioU2y-9fbiffNItlivtnY000LENzESXgSeffpsulTegsbIuQX_JhgpmJVGHaj_n__qNStW--Fi8N9k3ZCYOg2</photo_reference>
  <width>4032</width>
  <height>3024</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/106155344778912457393&quot;&gt;IS L&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>3</price_level>
 <user_ratings_total>474</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJhfcGASeuEmsRmj19JwYiqUo</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH4682+3J</global_code>
  <compound_code>4682+3J Chippendale, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Bennelong</name>
 <type>bar</type>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>Bennelong Point, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8567498</lat>
  <lng>151.2152535</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8599259</lat>
   <lng>151.2127784</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8556911</lat>
   <lng>151.2160785</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.5</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJQcmNYGauEmsR84D5HAJJUhw</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEBN5MfpfIub5bzvSFitY5CC-ES_tPEsSCAXUk80G3sJySzElU5i2mZTJemIQ3RE5pomM-0v14qU5K18Hy8-Rk85OqKwyhuxzwCN12odr4c1QSWeUxQjxaWtPjB1y4smC8ylvvg44WBYdRIsKI-hApZi0H6KL8Q4iqQeYodiCoOntf7u</photo_reference>
  <width>5760</width>
  <height>3840</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/112111459665476218482&quot;&gt;A Google User&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>4</price_level>
 <user_ratings_total>1230</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJQcmNYGauEmsR84D5HAJJUhw</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46V8+84</global_code>
  <compound_code>46V8+84 Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Machiavelli</name>
 <type>meal_takeaway</type>
 <type>restaurant</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>food</type>
 <type>establishment</type>
 <formatted_address>123 Clarence St, Sydney NSW 2000, Australia</formatted_address>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8671505</lat>
  <lng>151.2049296</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8685262</lat>
   <lng>151.2036581</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8658266</lat>
   <lng>151.2063577</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.5</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJgVcAr0CuEmsRJjJm03tgFtE</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEAlIr0YADNigunIHOCD0HLmCGbIdYySxTJ9_20JMJrAu1-W1V7fsayi_5og9BCOP7ncnmUJFhsgjipUhCbntAjETKS0BVVyR8Cj12iIMTHgmXcaIH8c87uD8741Duzf49NdouiKyXikvgY7O1cc9LIREW7sGopmKRXdTfbZZpdgMz0X</photo_reference>
  <width>1280</width>
  <height>605</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/110393729963013157229&quot;&gt;Nikhil Kuchroo&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>3</price_level>
 <user_ratings_total>529</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJgVcAr0CuEmsRJjJm03tgFtE</place_id>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46M3+4X</global_code>
  <compound_code>46M3+4X Sydney, New South Wales, Australia</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <next_page_token>Aap_uEC8n0Fzu2WsA7IqaEJty09klsnvXEYZe0aL8dIiZx3fOOfo1xYHZR00qrq-obJbYY9YRkftL-Pv__rQ-efJHSxv19gDtol2ARoY9wpi0ENg-vUAkDVt2W0mOqDy4Kjz9rm5-tzk6fhKR6r4wbLkdgXbKLuNM7KEhsjspU0RC5jQZa4FK_cM9qeUPx5IkPdAa11b9EJwKPEy-ixe77eXeRbEzDYhC5rhylkoOGbF1mHVJVxr--u-Ihe0YaFogaWDx50BcCcMN-eDetaUBJwXDnzHxtirIRF5C_yFavCzWcFn5TOC_z9Ltc-U0L5zbv3lQ7Z6kfVuOeKp4u5_lEHwfz-LuHyETKE6QwQypJUPS3AS8BFs2pYm9r_ruao6YVYsFfDGs1-9QPsVUeSjCN3NuRvbkA</next_page_token>
</PlaceSearchResponse>

PlacesTextSearchResponse

FieldRequiredTypeDescription
requiredArray<string>

May contain a set of attributions about this listing which must be displayed to the user (some listings may not have attribution).

requiredArray<Place>

Contains an array of places.

Place Search requests return a subset of the fields that are returned by Place Details requests. If the field you want is not returned by Place Search, you can use Place Search to get a place_id, then use that Place ID to make a Place Details request.

See Place for more information.

requiredPlacesSearchStatus

Contains the status of the request, and may contain debugging information to help you track down why the request failed.

See PlacesSearchStatus for more information.

optionalstring

When the service returns a status code other than OK<, there may be an additional error_message field within the response object. This field contains more detailed information about thereasons behind the given status code. This field is not always returned, and its content is subject to change.

optionalArray<string>

When the service returns additional information about the request specification, there may be an additional info_messages field within the response object. This field is only returned for successful requests. It may not always be returned, and its content is subject to change.

optionalstring

Contains a token that can be used to return up to 20 additional results. A next_page_token will not be returned if there are no additional results to display. The maximum number of results that can be returned is 60. There is a short delay between when a next_page_token is issued, and when it will become valid.

PlacesSearchStatus

Status codes returned by service.

 • OK indicating the API request was successful.
 • ZERO_RESULTS indicating that the search was successful but returned no results. This may occur if the search was passed a latlng in a remote location.
 • INVALID_REQUEST indicating the API request was malformed, generally due to missing required query parameter (location or radius).
 • OVER_QUERY_LIMIT indicating any of the following:
  • You have exceeded the QPS limits.
  • Billing has not been enabled on your account.
  • The monthly $200 credit, or a self-imposed usage cap, has been exceeded.
  • The provided method of payment is no longer valid (for example, a credit card has expired).
  See the Maps FAQ for more information about how to resolve this error.
 • REQUEST_DENIED indicating that your request was denied, generally because:
  • The request is missing an API key.
  • The key parameter is invalid.
 • UNKNOWN_ERROR indicating an unknown error.

Place

Attributes describing a place. Not all attributes will be available for all place types.

FieldRequiredTypeDescription
optional Array<AddressComponent>

An array containing the separate components applicable to this address.

See AddressComponent for more information.

optionalstring

A representation of the place's address in the adr microformat.

optionalstring

Indicates the operational status of the place, if it is a business. If no data exists, business_status is not returned.

The allowed values include: OPERATIONAL, CLOSED_TEMPORARILY, and CLOSED_PERMANENTLY
optionalboolean

Specifies if the business supports curbside pickup.

optionalPlaceOpeningHours

Contains the hours of operation for the next seven days (including today). The time period starts at midnight on the date of the request and ends at 11:59 pm six days later. This field includes the special_days subfield of all hours, set for dates that have exceptional hours.

See PlaceOpeningHours for more information.

optionalboolean

Specifies if the business supports delivery.

optionalboolean

Specifies if the business supports indoor or outdoor seating options.

optionalPlaceEditorialSummary

Contains a summary of the place. A summary is comprised of a textual overview, and also includes the language code for these if applicable. Summary text must be presented as-is and can not be modified or altered.

See PlaceEditorialSummary for more information.

optionalstring

A string containing the human-readable address of this place.

Often this address is equivalent to the postal address. Note that some countries, such as the United Kingdom, do not allow distribution of true postal addresses due to licensing restrictions.

The formatted address is logically composed of one or more address components. For example, the address "111 8th Avenue, New York, NY" consists of the following components: "111" (the street number), "8th Avenue" (the route), "New York" (the city) and "NY" (the US state).

Do not parse the formatted address programmatically. Instead you should use the individual address components, which the API response includes in addition to the formatted address field.

optionalstring

Contains the place's phone number in its local format.

optionalGeometry

Contains the location and viewport for the location.

See Geometry for more information.

optionalstring

Contains the URL of a suggested icon which may be displayed to the user when indicating this result on a map.

optionalstring

Contains the default HEX color code for the place's category.

optionalstring

Contains the URL of a recommended icon, minus the .svg or .png file type extension.

optionalstring

Contains the place's phone number in international format. International format includes the country code, and is prefixed with the plus, +, sign. For example, the international_phone_number for Google's Sydney, Australia office is +61 2 9374 4000.

optionalstring

Contains the human-readable name for the returned result. For establishment results, this is usually the canonicalized business name.

optionalPlaceOpeningHours

Contains the regular hours of operation.

See PlaceOpeningHours for more information.

optionalboolean

Use business_status to get the operational status of businesses.

optional Array<PlacePhoto>

An array of photo objects, each containing a reference to an image. A request may return up to ten photos. More information about place photos and how you can use the images in your application can be found in the Place Photos documentation.

See PlacePhoto for more information.

optionalstring

A textual identifier that uniquely identifies a place. To retrieve information about the place, pass this identifier in the place_id field of a Places API request. For more information about place IDs, see the place ID overview.

optionalPlusCode

An encoded location reference, derived from latitude and longitude coordinates, that represents an area: 1/8000th of a degree by 1/8000th of a degree (about 14m x 14m at the equator) or smaller. Plus codes can be used as a replacement for street addresses in places where they do not exist (where buildings are not numbered or streets are not named). See Open Location Code and plus codes.

See PlusCode for more information.

optionalnumber

The price level of the place, on a scale of 0 to 4. The exact amount indicated by a specific value will vary from region to region. Price levels are interpreted as follows:

 • 0 Free
 • 1 Inexpensive
 • 2 Moderate
 • 3 Expensive
 • 4 Very Expensive
optionalnumber

Contains the place's rating, from 1.0 to 5.0, based on aggregated user reviews.

optionalstring
optionalboolean

Specifies if the place supports reservations.

optional Array<PlaceReview>

A JSON array of up to five reviews. By default, the reviews are sorted in order of relevance. Use the reviews_sort request parameter to control sorting.

 • For most_relevant (default), reviews are sorted by relevance; the service will bias the results to return reviews originally written in the preferred language.
 • For newest, reviews are sorted in chronological order; the preferred language does not affect the sort order.

Google recommends indicating to users whether results are ordered by most_relevant or newest.

See PlaceReview for more information.

optionalstring
optional Array<PlaceOpeningHours>

Contains an array of entries for the next seven days including information about secondary hours of a business. Secondary hours are different from a business's main hours. For example, a restaurant can specify drive through hours or delivery hours as its secondary hours. This field populates the type subfield, which draws from a predefined list of opening hours types (such as DRIVE_THROUGH, PICKUP, or TAKEOUT) based on the types of the place. This field includes the special_days subfield of all hours, set for dates that have exceptional hours.

See PlaceOpeningHours for more information.

optionalboolean

Specifies if the place serves beer.

optionalboolean

Specifies if the place serves breakfast.

optionalboolean

Specifies if the place serves brunch.

optionalboolean

Specifies if the place serves dinner.

optionalboolean

Specifies if the place serves lunch.

optionalboolean

Specifies if the place serves vegetarian food.

optionalboolean

Specifies if the place serves wine.

optionalboolean

Specifies if the business supports takeout.

optionalArray<string>

Contains an array of feature types describing the given result. See the list of supported types.

optionalstring

Contains the URL of the official Google page for this place. This will be the Google-owned page that contains the best available information about the place. Applications must link to or embed this page on any screen that shows detailed results about the place to the user.

optionalnumber

The total number of reviews, with or without text, for this place.

optionalnumber

Contains the number of minutes this place’s current timezone is offset from UTC. For example, for places in Sydney, Australia during daylight saving time this would be 660 (+11 hours from UTC), and for places in California outside of daylight saving time this would be -480 (-8 hours from UTC).

optionalstring

For establishment (types:["establishment", ...]) results only, the vicinity field contains a simplified address for the place, including the street name, street number, and locality, but not the province/state, postal code, or country.

For all other results, the vicinity field contains the name of the narrowest political (types:["political", ...]) feature that is present in the address of the result.

This content is meant to be read as-is. Do not programmatically parse the formatted address.

optionalstring

The authoritative website for this place, such as a business' homepage.

optionalboolean

Specifies if the place has an entrance that is wheelchair-accessible.

AddressComponent

FieldRequiredTypeDescription
requiredstring

The full text description or name of the address component as returned by the Geocoder.

requiredstring

An abbreviated textual name for the address component, if available. For example, an address component for the state of Alaska may have a long_name of "Alaska" and a short_name of "AK" using the 2-letter postal abbreviation.

requiredArray<string>

An array indicating the type of the address component. See the list of supported types.

PlaceEditorialSummary

Contains a summary of the place. A summary is comprised of a textual overview, and also includes the language code for these if applicable. Summary text must be presented as-is and can not be modified or altered.

FieldRequiredTypeDescription
optionalstring

The language of the previous fields. May not always be present.

optionalstring

A medium-length textual summary of the place.

Geometry

An object describing the location.

FieldRequiredTypeDescription
requiredLatLngLiteral See LatLngLiteral for more information.
requiredBounds See Bounds for more information.

LatLngLiteral

An object describing a specific location with Latitude and Longitude in decimal degrees.

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

Latitude in decimal degrees

requirednumber

Longitude in decimal degrees

Bounds

A rectangle in geographical coordinates from points at the southwest and northeast corners.

FieldRequiredTypeDescription
requiredLatLngLiteral See LatLngLiteral for more information.
requiredLatLngLiteral See LatLngLiteral for more information.

PlaceOpeningHours

An object describing the opening hours of a place.

FieldRequiredTypeDescription
optionalboolean

A boolean value indicating if the place is open at the current time.

optional Array<PlaceOpeningHoursPeriod>

An array of opening periods covering seven days, starting from Sunday, in chronological order.

See PlaceOpeningHoursPeriod for more information.

optional Array<PlaceSpecialDay>

An array of up to seven entries corresponding to the next seven days.

See PlaceSpecialDay for more information.

optionalstring

A type string used to identify the type of secondary hours (for example, DRIVE_THROUGH, HAPPY_HOUR, DELIVERY, TAKEOUT, KITCHEN, BREAKFAST, LUNCH, DINNER, BRUNCH, PICKUP, SENIOR_HOURS). Set for secondary_opening_hours only.

optionalArray<string>

An array of strings describing in human-readable text the hours of the place.

PlaceOpeningHoursPeriod

FieldRequiredTypeDescription
requiredPlaceOpeningHoursPeriodDetail

Contains a pair of day and time objects describing when the place opens.

See PlaceOpeningHoursPeriodDetail for more information.

optionalPlaceOpeningHoursPeriodDetail

May contain a pair of day and time objects describing when the place closes. If a place is always open, the close section will be missing from the response. Clients can rely on always-open being represented as an open period containing day with value 0 and time with value 0000, and no close.

See PlaceOpeningHoursPeriodDetail for more information.

PlaceSpecialDay

FieldRequiredTypeDescription
optionalstring

A date expressed in RFC3339 format in the local timezone for the place, for example 2010-12-31.

optionalboolean

True if there are exceptional hours for this day. If true, this means that there is at least one exception for this day. Exceptions cause different values to occur in the subfields of current_opening_hours and secondary_opening_hours such as periods, weekday_text, open_now. The exceptions apply to the hours, and the hours are used to generate the other fields.

PlaceOpeningHoursPeriodDetail

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

A number from 0–6, corresponding to the days of the week, starting on Sunday. For example, 2 means Tuesday.

requiredstring

May contain a time of day in 24-hour hhmm format. Values are in the range 0000–2359. The time will be reported in the place’s time zone.

optionalstring

A date expressed in RFC3339 format in the local timezone for the place, for example 2010-12-31.

optionalboolean

True if a given period was truncated due to a seven-day cutoff, where the period starts before midnight on the date of the request and/or ends at or after midnight on the last day. This property indicates that the period for open or close can extend past this seven-day cutoff.

PlacePhoto

A photo of a Place. The photo can be accesed via the Place Photo API using an url in the following pattern:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/photo?maxwidth=400&photo_reference=photo_reference&key=YOUR_API_KEY

See Place Photos for more information.

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

The height of the photo.

requiredArray<string>

The HTML attributions for the photo.

requiredstring

A string used to identify the photo when you perform a Photo request.

requirednumber

The width of the photo.

PlusCode

An encoded location reference, derived from latitude and longitude coordinates, that represents an area, 1/8000th of a degree by 1/8000th of a degree (about 14m x 14m at the equator) or smaller. Plus codes can be used as a replacement for street addresses in places where they do not exist (where buildings are not numbered or streets are not named).

FieldRequiredTypeDescription
requiredstring

The global_code is a 4 character area code and 6 character or longer local code (849VCWC8+R9).

optionalstring

The compound_code is a 6 character or longer local code with an explicit location (CWC8+R9, Mountain View, CA, USA). Some APIs may return an empty string if the compound_code is not available.

PlaceReview

A review of the place submitted by a user.

FieldRequiredTypeDescription
requiredstring

The name of the user who submitted the review. Anonymous reviews are attributed to "A Google user".

requirednumber

The user's overall rating for this place. This is a whole number, ranging from 1 to 5.

requiredstring

The time that the review was submitted in text, relative to the current time.

requirednumber

The time that the review was submitted, measured in the number of seconds since since midnight, January 1, 1970 UTC.

optionalstring

The URL to the user's Google Maps Local Guides profile, if available.

optionalstring

An IETF language code indicating the language of the returned review.This field contains the main language tag only, and not the secondary tag indicating country or region. For example, all the English reviews are tagged as 'en', and not 'en-AU' or 'en-UK' and so on.This field is empty if there is only a rating with no review text.

optionalstring

An IETF language code indicating the original language of the review. If the review has been translated, then original_language != language.This field contains the main language tag only, and not the secondary tag indicating country or region. For example, all the English reviews are tagged as 'en', and not 'en-AU' or 'en-UK' and so on.This field is empty if there is only a rating with no review text.

optionalstring

The URL to the user's profile photo, if available.

optionalstring

The user's review. When reviewing a location with Google Places, text reviews are considered optional. Therefore, this field may be empty. Note that this field may include simple HTML markup. For example, the entity reference &amp; may represent an ampersand character.

optionalboolean

A boolean value indicating if the review was translated from the original language it was written in.If a review has been translated, corresponding to a value of true, Google recommends that you indicate this to your users. For example, you can add the following string, “Translated by Google”, to the review.

Truy cập vào kết quả bổ sung

Theo mặc định, mỗi phản hồi sẽ trả về tối đa 20 kết quả establishment cho mỗi cụm từ tìm kiếm. Tuy nhiên, mỗi lượt tìm kiếm có thể trả về tối đa 60 kết quả (được chia trên 3 trang). Nếu kết quả tìm kiếm lớn hơn 20 thì phản hồi tìm kiếm sẽ bao gồm một giá trị bổ sung — next_page_token. Truyền giá trị của next_page_token vào tham số pagetoken của một yêu cầu mới để xem tập hợp kết quả tiếp theo.

 • Nếu next_page_token có giá trị rỗng hoặc không được trả về, thì sẽ không có kết quả nào khác.
 • Nếu bạn thử lại yêu cầu bằng cùng một next_page_token, trang kết quả tiếp theo sẽ nhận được.
 • Việc đặt pagetoken sẽ khiến mọi tham số khác bị bỏ qua.
 • Bạn có thể yêu cầu một trang mới tối đa 2 lần theo truy vấn ban đầu.
 • Mỗi yêu cầu, bao gồm cả yêu cầu sử dụng next_page_token, được tính là một yêu cầu duy nhất dựa trên hạn mức sử dụng của bạn và được tính phí riêng.
 • Có độ trễ vài giây kể từ khi next_page_token được đưa ra cho đến khi yêu cầu đó có hiệu lực. Nếu bạn yêu cầu trang tiếp theo trước khi có trang, hệ thống sẽ trả về phản hồi INVALID_REQUEST. Các yêu cầu có next_page_token luôn bị tính phí.

Ví dụ: trong cụm từ tìm kiếm bên dưới, chúng tôi tìm các nhà hàng gần Cảng Darling tại Sydney, Úc và xếp hạng kết quả theo khoảng cách. Bạn có thể thấy phản hồi này chứa thuộc tính next_page_token.

{
  "html_attributions" : [],
  "next_page_token" : "CpQCAgEAAFxg8o-eU7_uKn7Yqjana-HQIx1hr5BrT4zBaEko29ANsXtp9mrqN0yrKWhf-y2PUpHRLQb1GT-mtxNcXou8TwkXhi1Jbk-ReY7oulyuvKSQrw1lgJElggGlo0d6indiH1U-tDwquw4tU_UXoQ_sj8OBo8XBUuWjuuFShqmLMP-0W59Vr6CaXdLrF8M3wFR4dUUhSf5UC4QCLaOMVP92lyh0OdtF_m_9Dt7lz-Wniod9zDrHeDsz_by570K3jL1VuDKTl_U1cJ0mzz_zDHGfOUf7VU1kVIs1WnM9SGvnm8YZURLTtMLMWx8-doGUE56Af_VfKjGDYW361OOIj9GmkyCFtaoCmTMIr5kgyeUSnB-IEhDlzujVrV6O9Mt7N4DagR6RGhT3g1viYLS4kO5YindU6dm3GIof1Q",
  "results" : [...]
  "status" : "OK"
}

Để xem nhóm kết quả tiếp theo, bạn có thể gửi một truy vấn mới, chuyển kết quả của next_page_token sang tham số pagetoken. Ví dụ:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/json?pagetoken=CpQCAgEAAFxg8o-eU7_uKn7Yqjana-HQIx1hr5BrT4zBaEko29ANsXtp9mrqN0yrKWhf-y2PUpHRLQb1GT-mtxNcXou8TwkXhi1Jbk-ReY7oulyuvKSQrw1lgJElggGlo0d6indiH1U-tDwquw4tU_UXoQ_sj8OBo8XBUuWjuuFShqmLMP-0W59Vr6CaXdLrF8M3wFR4dUUhSf5UC4QCLaOMVP92lyh0OdtF_m_9Dt7lz-Wniod9zDrHeDsz_by570K3jL1VuDKTl_U1cJ0mzz_zDHGfOUf7VU1kVIs1WnM9SGvnm8YZURLTtMLMWx8-doGUE56Af_VfKjGDYW361OOIj9GmkyCFtaoCmTMIr5kgyeUSnB-IEhDlzujVrV6O9Mt7N4DagR6RGhT3g1viYLS4kO5YindU6dm3GIof1Q&key=YOUR_API_KEY