Loại địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Trang này liệt kê các giá trị được hỗ trợ cho thuộc tính types.

 • Bảng 1 liệt kê các loại được hỗ trợ cho nội dung tìm kiếm địa điểm và có thể được trả về cùng với kết quả chi tiết về địa điểm cũng như trong các dự đoán địa điểm tự động hoàn thành.
 • Bảng 2 liệt kê các loại khác có thể được trả về cùng với kết quả Thông tin chi tiết về địa điểm và nằm trong danh sách các dự đoán địa điểm tự động hoàn thành.
 • Bảng 3 liệt kê các loại mà bạn có thể dùng cho các yêu cầu tự động hoàn thành.

Bảng 1: Các loại địa điểm

Giá trị loại Địa điểm trong Bảng 1 được sử dụng theo các cách sau:

 • Trong phản hồi về Thông tin chi tiết về địa điểm. Yêu cầu phải chỉ định trường dữ liệu "loại" thích hợp.
 • Nằm trong dự đoán địa điểm Tự động hoàn thành. Để biết thêm thông tin về các quy tắc sử dụng các giá trị này, hãy xem bài viết Tự động hoàn thành địa điểm.
 • Trong tham số type cho tìm kiếm địa điểm (chỉ API Địa điểm), để giới hạn kết quả ở những địa điểm khớp với loại đã chỉ định.
 • accounting
 • airport
 • amusement_park
 • aquarium
 • art_gallery
 • atm
 • bakery
 • bank
 • bar
 • beauty_salon
 • bicycle_store
 • book_store
 • bowling_alley
 • bus_station
 • cafe
 • campground
 • car_dealer
 • car_rental
 • car_repair
 • car_wash
 • casino
 • cemetery
 • church
 • city_hall
 • clothing_store
 • convenience_store
 • courthouse
 • dentist
 • department_store
 • doctor
 • drugstore
 • electrician
 • electronics_store
 • embassy
 • fire_station
 • florist
 • funeral_home
 • furniture_store
 • gas_station
 • gym
 • hair_care
 • hardware_store
 • hindu_temple
 • home_goods_store
 • hospital
 • insurance_agency
 • jewelry_store
 • laundry
 • lawyer
 • library
 • light_rail_station
 • liquor_store
 • local_government_office
 • locksmith
 • lodging
 • meal_delivery
 • meal_takeaway
 • mosque
 • movie_rental
 • movie_theater
 • moving_company
 • museum
 • night_club
 • painter
 • park
 • parking
 • pet_store
 • pharmacy
 • physiotherapist
 • plumber
 • police
 • post_office
 • primary_school
 • real_estate_agency
 • restaurant
 • roofing_contractor
 • rv_park
 • school
 • secondary_school
 • shoe_store
 • shopping_mall
 • spa
 • stadium
 • storage
 • store
 • subway_station
 • supermarket
 • synagogue
 • taxi_stand
 • tourist_attraction
 • train_station
 • transit_station
 • travel_agency
 • university
 • veterinary_care
 • zoo

Bảng 2: Các loại bổ sung được dịch vụ Địa điểm trả về

Giá trị loại Địa điểm trong Bảng 2 được sử dụng theo các cách sau:

 • Là một phần của kết quả của yêu cầu thông tin chi tiết về địa điểm (ví dụ: cuộc gọi đến fetchPlace()) hoặc bất kỳ nơi nào kết quả về địa điểm được trả về. Yêu cầu phải chỉ định trường dữ liệu "loại" thích hợp.
 • Nằm trong dự đoán địa điểm Tự động hoàn thành. Để biết thêm thông tin về các quy tắc sử dụng các giá trị này, hãy xem bài viết Tự động hoàn thành địa điểm.
 • Để biểu thị các thành phần địa chỉ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại này, hãy tham khảo bài viết Các loại địa chỉ.

 • administrative_area_level_1
 • administrative_area_level_2
 • administrative_area_level_3
 • administrative_area_level_4
 • administrative_area_level_5
 • administrative_area_level_6
 • administrative_area_level_7
 • archipelago
 • colloquial_area
 • continent
 • country
 • establishment
 • finance
 • floor
 • food
 • general_contractor
 • geocode
 • health
 • intersection
 • landmark
 • locality
 • natural_feature
 • neighborhood
 • place_of_worship
 • plus_code
 • point_of_interest
 • political
 • post_box
 • postal_code
 • postal_code_prefix
 • postal_code_suffix
 • postal_town
 • premise
 • room
 • route
 • street_address
 • street_number
 • sublocality
 • sublocality_level_1
 • sublocality_level_2
 • sublocality_level_3
 • sublocality_level_4
 • sublocality_level_5
 • subpremise
 • town_square

Bảng 3: Các bộ sưu tập loại được hỗ trợ trong yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm

Sử dụng các giá trị loại Địa điểm trong Bảng 3 hoặc các giá trị trong Bảng 1 và Bảng 2, như một phần của yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm để hạn chế kết quả cho một loại cụ thể.

Chỉ được phép sử dụng một loại duy nhất trong Bảng 3 trong yêu cầu. Nếu chỉ định một giá trị từ Bảng 3, thì bạn không thể chỉ định một giá trị trong Bảng 1 hay Bảng 2.

Để biết thêm thông tin về các quy tắc sử dụng các giá trị này, hãy xem bài viết Tự động hoàn thành địa điểm.

Các loại được hỗ trợ là:

 • geocode yêu cầu dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm chỉ trả về kết quả mã hoá địa lý, thay vì kết quả kinh doanh. Nhìn chung, bạn sử dụng yêu cầu này để phân biệt các kết quả mà vị trí được chỉ định có thể là không xác định.
 • address hướng dẫn dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm chỉ trả về các kết quả mã hoá địa lý có địa chỉ chính xác. Nhìn chung, bạn sử dụng yêu cầu này khi biết người dùng đang tìm kiếm một địa chỉ được chỉ định đầy đủ.
 • establishment yêu cầu dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm chỉ trả về kết quả kinh doanh.
 • Bộ sưu tập loại (regions) hướng dẫn dịch vụ Địa điểm trả về bất kỳ kết quả nào khớp với các loại sau:
  • locality
  • sublocality
  • postal_code
  • country
  • administrative_area_level_1
  • administrative_area_level_2
 • Bộ sưu tập loại (cities) hướng dẫn dịch vụ Địa điểm trả về kết quả khớp với locality hoặc administrative_area_level_3.