ID địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Mã địa điểm giúp xác định duy nhất một địa điểm trong cơ sở dữ liệu của Google Địa điểm và trên Google Maps. Mã địa điểm được chấp nhận trong các yêu cầu gửi đến các API Maps sau:

 • Truy xuất địa chỉ cho một Mã địa điểm trong dịch vụ web API mã hóa địa lý và Dịch vụ mã hóa địa lý, API Maps JavaScript.
 • Chỉ định điểm xuất phát, điểm đến và điểm trung gian trong dịch vụ web Chỉ đường và Dịch vụ chỉ đường, API Maps JavaScript.
 • Chỉ định nguồn gốc và điểm đến trong dịch vụ web Ma trận khoảng cách và Dịch vụ ma trận khoảng cách, API Maps JavaScript.
 • Truy xuất thông tin chi tiết về địa điểm trong dịch vụ web API Địa điểm, SDK địa điểm dành cho Android, SDK địa điểm dành cho iOS và Thư viện địa điểm, API JavaScript.
 • Sử dụng thông số Mã địa điểm trong API nhúng của Maps.
 • Đang truy xuất các cụm từ tìm kiếm trong URL của Maps.
 • Hiển thị giới hạn tốc độ trong API đường.
 • Tìm và tạo kiểu đa giác ranh giới trong tạo kiểu theo hướng dữ liệu.

Tìm mã của một địa điểm cụ thể

Bạn có đang tìm mã địa điểm của một địa điểm cụ thể không? Hãy sử dụng trình tìm kiếm mã địa điểm bên dưới để tìm một địa điểm và nhận mã địa điểm:

Ngoài ra, bạn có thể xem công cụ tìm mã địa điểm kèm mã lập trình trong tài liệu về API JavaScript của Maps.

Tổng quan

Mã địa điểm là một giá trị nhận dạng dạng văn bản giúp xác định duy nhất một địa điểm. Độ dài của giá trị nhận dạng có thể thay đổi (không có độ dài tối đa cho mã địa điểm). Ví dụ:

 • ChIJgUbEo8cfqokR5lP9_Wh_DaM
 • GhIJQWDl0CIeQUARxks3icF8U8A
 • EicxMyBNYXJrZXQgU3QsIFdpbG1pbmd0b24sIE5DIDI4NDAxLCBVU0EiGhIYChQKEgnRTo6ixx-qiRHo_bbmkCm7ZRAN
 • EicxMyBNYXJrZXQgU3QsIFdpbG1pbmd0b24sIE5DIDI4NDAxLCBVU0E
 • IhoSGAoUChIJ0U6OoscfqokR6P225pApu2UQDQ

Mã địa điểm có sẵn cho hầu hết các địa điểm, bao gồm cả doanh nghiệp, địa danh, công viên và giao lộ. Một địa điểm hoặc một vị trí có thể có nhiều mã địa điểm. Mã địa điểm có thể thay đổi theo thời gian.

Bạn có thể sử dụng cùng một mã địa điểm trên API Địa điểm và một số API Nền tảng Google Maps. Ví dụ: bạn có thể sử dụng cùng một mã địa điểm để tham chiếu một địa điểm trong API Địa điểm, API JavaScript của Maps, API mã hoá địa lý, API nhúng MapsAPI đường.

Truy xuất thông tin chi tiết về địa điểm bằng mã địa điểm

Mã địa điểm được miễn khỏi các quy định hạn chế về việc lưu vào bộ nhớ đệm nêu trong Mục 3.2.3(b) của Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Khi đã xác định được mã địa điểm cho một địa điểm, bạn có thể sử dụng lại giá trị này vào lần tiếp theo tìm kiếm địa điểm đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Lưu mã địa điểm để sử dụng sau này ở bên dưới.

Một cách phổ biến để sử dụng mã địa điểm là tìm kiếm một địa điểm (ví dụ: sử dụng API Địa điểm hoặc Thư viện địa điểm trong API Maps JavaScript), sau đó sử dụng mã địa điểm được trả về để truy xuất thông tin chi tiết về địa điểm. Bạn có thể lưu trữ mã địa điểm và sử dụng mã đó để truy xuất thông tin chi tiết về địa điểm đó sau này. Hãy đọc bài viết về cách lưu mã địa điểm dưới đây.

Ví dụ về cách sử dụng Places API

Khi sử dụng API Địa điểm, bạn có thể tìm thấy mã địa điểm bằng cách yêu cầu Tìm kiếm địa điểm.

Ví dụ sau đây là yêu cầu tìm kiếm các địa điểm thuộc loại ' nhà hàng' trong bán kính 1500 m đối với một điểm ở Sydney, Úc, có chứa từ ' cruise&#39 ::

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/json?location=-33.8670522,151.1957362&radius=1500&type=restaurant&keyword=cruise&key=YOUR_API_KEY

Nội dung phản hồi bao gồm mã địa điểm trong trường place_id, như minh hoạ trong đoạn mã sau:

{
 "html_attributions" : [],
 "results" : [
  {
   "geometry" : {
    "location" : {
     "lat" : -33.870775,
     "lng" : 151.199025
    }
   },
   ...
   "place_id" : "ChIJrTLr-GyuEmsRBfy61i59si0",
   ...
  }
 ],
 "status" : "OK"
}

Để xem nội dung mô tả về tất cả các trường trong phản hồi, hãy xem tài liệu về Tìm kiếm địa điểm.

Bây giờ, bạn có thể gửi yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm, nhập mã địa điểm vào thông số place_id:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?place_id=ChIJrTLr-GyuEmsRBfy61i59si0&key=YOUR_API_KEY

Lưu mã địa điểm để sử dụng sau

Mã địa điểm không được phép tuân thủ các quy định hạn chế về việc lưu vào bộ nhớ đệm như đã nêu trong Mục 3.2.3(a) của Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Do đó, bạn có thể lưu trữ giá trị mã địa điểm để sử dụng sau này.

Làm mới mã địa điểm đã lưu trữ

Bạn nên làm mới mã địa điểm nếu đã quá 12 tháng. Bạn có thể làm mới Mã địa điểm miễn phí, bằng cách đưa ra yêu cầu Chi tiết địa điểm, chỉ định trường place_id trong thông số fields. Thao tác này sẽ kích hoạt Thông tin chi tiết về địa điểm – Làm mới mã nhận dạng SKU. Tuy nhiên, yêu cầu này cũng có thể trả về mã trạng thái NOT_FOUND. Một chiến lược là lưu trữ yêu cầu ban đầu trả về mỗi mã địa điểm. Nếu mã địa điểm không hợp lệ, bạn có thể phát hành lại yêu cầu đó để nhận được kết quả mới. Những kết quả này có thể bao gồm hoặc không bao gồm địa điểm ban đầu. Yêu cầu có thể tính phí.

Mã lỗi khi sử dụng mã địa điểm

Mã trạng thái INVALID_REQUEST cho biết mã địa điểm được chỉ định không hợp lệ. INVALID_REQUEST có thể được trả về khi mã địa điểm bị cắt bớt hoặc sửa đổi và không còn chính xác nữa.

Mã trạng thái NOT_FOUND cho biết mã địa điểm được chỉ định đã lỗi thời. Mã địa điểm có thể trở nên lỗi thời nếu một doanh nghiệp đóng cửa hoặc chuyển địa điểm mới. Mã địa điểm có thể thay đổi do những điểm cập nhật quy mô lớn trên cơ sở dữ liệu của Google Maps. Trong những trường hợp như vậy, một địa điểm có thể nhận được mã địa điểm mới và mã cũ trả về phản hồi NOT_FOUND.

Cụ thể, một số loại mã địa điểm có thể gây ra phản hồi NOT_FOUND hoặc API có thể trả về một mã địa điểm khác trong phản hồi. Các loại mã địa điểm này bao gồm:

 • Địa chỉ đường phố không tồn tại trong Google Maps dưới dạng địa chỉ chính xác, nhưng được suy ra từ một loạt địa chỉ.
 • Các đoạn của một tuyến đường dài, trong đó yêu cầu cũng chỉ định một thành phố hoặc địa phương.
 • Giao lộ.
 • Địa điểm có thành phần địa chỉ thuộc loại subpremise.

Các mã nhận dạng này thường có dạng chuỗi dài (không có độ dài tối đa cho mã địa điểm). Ví dụ:

EpID4LC14LC_4LCo4LCv4LGN4LCo4LCX4LCw4LGNIC0g4LC44LGI4LCm4LGN4LCs4LC-4LCm4LGNIOCwsOCxi-CwoeCxjeCwoeCxgSAmIOCwteCwv-CwqOCwr-CxjSDgsKjgsJfgsLDgsY0g4LCu4LGG4LCv4LC_4LCo4LGNIOCwsOCxi-CwoeCxjeCwoeCxgSwg4LC14LC_4LCo4LCv4LGNIOCwqOCwl-CwsOCxjSDgsJXgsL7gsLLgsKjgsYAsIOCwsuCwleCxjeCwt-CxjeCwruCwv-CwqOCwl-CwsOCxjSDgsJXgsL7gsLLgsKjgsYAsIOCwuOCwsOCxguCwsOCxjSDgsKjgsJfgsLDgsY0g4LC14LGG4LC44LGN4LCf4LGNLCDgsLjgsK_gsYDgsKbgsL7gsKzgsL7gsKbgsY0sIOCwueCxiOCwpuCwsOCwvuCwrOCwvuCwpuCxjSwg4LCk4LGG4LCy4LCC4LCX4LC-4LCjIDUwMDA1OSwg4LCt4LC-4LCw4LCk4LCm4LGH4LC24LCCImYiZAoUChIJ31l5uGWYyzsR9zY2qk9lDiASFAoSCd9ZebhlmMs7Efc2NqpPZQ4gGhQKEglDz61OZpjLOxHgDJCFY-o1qBoUChIJi37TW2-YyzsRr_uv50r7tdEiCg1MwFcKFS_dyy4