Circle

Hình tròn có tâm và bán kính là vĩ độ/kinh độ.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "center": {
    object (LatLng)
  },
  "radius": number
}
Các trường
center

object (LatLng)

Bắt buộc. Vĩ độ và kinh độ ở giữa.

Phạm vi vĩ độ phải nằm trong khoảng [-90.0, 90.0]. Phạm vi kinh độ phải nằm trong khoảng [-180.0, 180.0].

radius

number

Bắt buộc. Bán kính được đo bằng mét. Bán kính phải nằm trong khoảng [0.0, 50000.0].