Ý định của Google Maps dành cho Android

Ứng dụng Google Maps dành cho Android cho thấy một số ý định mà bạn có thể dùng để chạy Google Maps ở chế độ hiển thị, tìm kiếm, chỉ đường hoặc Chế độ xem đường phố. Nếu bạn muốn nhúng bản đồ vào ứng dụng của mình, vui lòng tham khảo Hướng dẫn bắt đầu API của Google Maps dành cho Android.

Tổng quan

Ý định cho phép bạn bắt đầu hoạt động trong một ứng dụng khác bằng cách mô tả một hành động đơn giản mà bạn muốn thực hiện (chẳng hạn như "hiển thị bản đồ" hoặc "hiển thị đường đi đến sân bay") trong đối tượng Intent. Ứng dụng Google Maps dành cho Android hỗ trợ một số ý định, cho phép bạn khởi chạy ứng dụng Google Maps và thực hiện một trong bốn thao tác:

 1. Hiển thị bản đồ ở một vị trí cụ thể và mức thu phóng.
 2. Tìm kiếm vị trí hoặc địa điểm và hiển thị chúng trên bản đồ.
 3. Yêu cầu chỉ đường từ địa điểm này đến địa điểm khác. Bạn có thể trả lại thông tin đường đi cho 3 phương thức di chuyển: lái xe, đi bộ, đi xe đạp.
 4. Hiển thị ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố của Google.

Trang này mô tả các ý định mà bạn có thể sử dụng với ứng dụng Google Maps dành cho Android. Để biết thêm thông tin về Ý định và bộ lọc ý định, hoặc Ý định phổ biến cho nền tảng Android, hãy tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển Android.

Yêu cầu ý định

Để chạy Google Maps với ý định, trước tiên, bạn phải tạo đối tượng Intent, chỉ định thao tác, URI và gói của đối tượng đó.

 • Hành động: Tất cả ý định trên Google Maps được gọi là Hành động xem – ACTION_VIEW.
 • URI: Ý định của Google Maps sử dụng URL được mã hoá để chỉ định một hành động mong muốn, cùng với một số dữ liệu để thực hiện hành động đó.
 • Gói: Việc gọi setPackage("com.google.android.apps.maps") sẽ đảm bảo rằng ứng dụng Google Maps dành cho Android sẽ xử lý Intent. Nếu chưa đặt gói, hệ thống sẽ xác định ứng dụng nào có thể xử lý Intent. Nếu có nhiều ứng dụng, người dùng có thể được hỏi họ muốn sử dụng ứng dụng nào.

Sau khi tạo Intent, bạn có thể yêu cầu hệ thống chạy ứng dụng liên quan theo một số cách. Một phương thức phổ biến là chuyển Intent vào phương thức startActivity(). Hệ thống sẽ khởi chạy ứng dụng cần thiết, trong trường hợp này là Google Maps, và khởi động Activity tương ứng.

Java

// Create a Uri from an intent string. Use the result to create an Intent.
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:cbll=46.414382,10.013988");

// Create an Intent from gmmIntentUri. Set the action to ACTION_VIEW
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
// Make the Intent explicit by setting the Google Maps package
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");

// Attempt to start an activity that can handle the Intent
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Create a Uri from an intent string. Use the result to create an Intent.
val gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:cbll=46.414382,10.013988")

// Create an Intent from gmmIntentUri. Set the action to ACTION_VIEW
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
// Make the Intent explicit by setting the Google Maps package
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")

// Attempt to start an activity that can handle the Intent
startActivity(mapIntent)

Nếu hệ thống không thể xác định một ứng dụng có thể phản hồi ý định, thì ứng dụng của bạn có thể gặp sự cố. Vì lý do này, trước tiên bạn nên xác minh rằng ứng dụng nhận đã được cài đặt trước khi hiển thị một trong các ý định này cho người dùng.

Để xác minh rằng một ứng dụng có thể nhận ý định, hãy gọi resolveActivity() trên đối tượng Intent. Nếu kết quả không rỗng, thì có ít nhất một ứng dụng có thể xử lý ý định và có thể gọi startActivity(). Nếu kết quả là null, bạn không nên sử dụng ý định và nếu có thể, bạn nên tắt tính năng gọi ý định.

Java

if (mapIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
 ...
}

Kotlin

mapIntent.resolveActivity(packageManager)?.let {
 ...
}

Ví dụ: để hiển thị bản đồ của San Francisco, bạn có thể sử dụng mã sau:

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
if (mapIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
 startActivity(mapIntent);
}

Kotlin

val gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
mapIntent.resolveActivity(packageManager)?.let {
 startActivity(mapIntent)
}

Chuỗi truy vấn đã mã hoá URL

Tất cả các chuỗi được chuyển đến Ý định của Google Maps phải được mã hoá URI. Ví dụ: chuỗi "1st & Pike, Seattle" sẽ trở thành 1st%20%26%20Pike%2C%20Seattle. Dấu cách trong chuỗi có thể được mã hoá bằng %20 hoặc được thay thế bằng dấu cộng (+).

Bạn có thể sử dụng phương thức android.net.Uri parse() để mã hoá các chuỗi của mình. Ví dụ:

Java

Uri gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4192?q=" + Uri.encode("1st & Pike, Seattle"));

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4192?q=" + Uri.encode("1st & Pike, Seattle"))

Hiển thị bản đồ

Sử dụng ý định geo: để cho thấy bản đồ ở một vị trí và mức thu phóng cụ thể.

geo:latitude,longitude?z=zoom

Thông số

 • latitudelongitude đặt điểm giữa của bản đồ.
 • z tuỳ ý đặt mức thu phóng ban đầu của bản đồ. Giá trị được chấp nhận nằm trong khoảng từ 0 (toàn thế giới) đến 21 (từng toà nhà riêng lẻ). Giới hạn trên có thể thay đổi tuỳ thuộc vào dữ liệu bản đồ có sẵn tại vị trí đã chọn.

Ví dụ

Java

// Creates an Intent that will load a map of San Francisco
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Creates an Intent that will load a map of San Francisco
val gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Tìm kiếm vị trí

Sử dụng ý định này để hiển thị truy vấn tìm kiếm trong một khung nhìn cụ thể. Khi truy vấn có một kết quả duy nhất, bạn có thể sử dụng ý định này để cho thấy ghim tại một địa điểm hoặc địa chỉ cụ thể, chẳng hạn như một mốc, doanh nghiệp, đặc điểm địa lý hoặc thị trấn.

geo:latitude,longitude?q=query
geo:0,0?q=my+street+address
geo:0,0?q=latitude,longitude(label)

Thông số

Ngoài các tham số dùng để hiển thị bản đồ, Tìm kiếm còn hỗ trợ các tham số sau:

 • q xác định(các) địa điểm cần đánh dấu trên bản đồ. Tham số q là bắt buộc đối với tất cả các yêu cầu Tìm kiếm. Trường này chấp nhận vị trí dưới dạng tên hoặc địa chỉ địa điểm. Chuỗi phải được mã hoá URL, vì vậy, địa chỉ như "City Hall, New York, NY" phải được chuyển đổi thành City+Hall,New+NY,NY.

 • label cho phép bạn đặt nhãn tuỳ chỉnh tại một địa điểm được xác định trên bản đồ. Bạn phải chỉ định label dưới dạng một Chuỗi.

Nếu bạn chuyển một cụm từ tìm kiếm chung chung, Google Maps sẽ cố gắng tìm một vị trí gần vĩ độ/lng mà bạn đã chỉ định phù hợp với tiêu chí của bạn. Nếu không có vị trí nào được chỉ định, Google Maps sẽ cố gắng tìm các danh sách lân cận. Ví dụ:

Java

// Search for restaurants nearby
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=restaurants");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

// Search for restaurants in San Francisco
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?q=restaurants");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Search for restaurants nearby
val gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=restaurants")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

// Search for restaurants in San Francisco
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?q=restaurants")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Tìm kiếm nhà hàng ở San Francisco

Bạn có thể thiên vị thêm các kết quả tìm kiếm bằng cách chỉ định tham số thu phóng cùng với chuỗi truy vấn. Trong ví dụ bên dưới, việc thêm mức thu phóng là 10 sẽ cố gắng tìm các nhà hàng ở cấp thành phố thay vì ở gần đó.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?z=10&q=restaurants");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?z=10&q=restaurants")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Nếu bạn tìm kiếm một địa chỉ cụ thể, một ghim tại vị trí đó sẽ hiển thị.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=1600 Amphitheatre Parkway, Mountain+View, California");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:0,0?q=1600 Amphitheatre Parkway, Mountain+View, California")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Ví dụ trên đặt vĩ độ/lng của 0,0, nhưng chuyển địa chỉ dưới dạng chuỗi truy vấn. Khi tìm kiếm một vị trí rất cụ thể, bạn không cần phải sử dụng vĩ độ và kinh độ. Tuy nhiên, nếu không biết địa chỉ chính xác, bạn có thể cố gắng làm sai lệch kết quả tìm kiếm bằng cách chỉ định toạ độ. Ví dụ: việc thực hiện tìm kiếm địa chỉ cho "Main Street" sẽ trả về quá nhiều kết quả.

Java

// Searching for 'Main Street' will return too many results
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=101+main+street");

Kotlin

// Searching for 'Main Street' will return too many results
val gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=101+main+street")

Việc thêm vĩ độ/lng vào URI ý định sẽ làm lệch kết quả theo một khu vực cụ thể:

Java

// Searches for 'Main Street' near San Francisco
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?q=101+main+street");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Searches for 'Main Street' near San Francisco
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?q=101+main+street")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Khi biết kết quả tìm kiếm sẽ trả về một giá trị duy nhất, bạn nên chuyển nhãn không bắt buộc. Nhãn phải được chỉ định dưới dạng Chuỗi và sẽ xuất hiện bên dưới điểm đánh dấu bản đồ. Lưu ý rằng nhãn chỉ có sẵn khi q được chỉ định làm toạ độ vĩ độ/lng.

Java

// Display a label at the location of Google's Sydney office
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=Google+Sydney@-33.8666,151.1957");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Display a label at the location of Google's Sydney office
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:0,0?q=-33.8666,151.1957(Google+Sydney)")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Thay vì sử dụng địa chỉ đường phố hoặc vĩ độ/kinh độ, bạn có thể hiển thị ghim tại một vị trí đã biết bằng cách sử dụng mã cộng.

Java

// Display the location of Google, San Francisco using a global plus code.
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("http://plus.codes/849VQJQ5+XX");
// Equivalently, define the same location using a local plus code
gmmIntentUri = Uri.parse("https://plus.codes/QJQ5+XX,San%20Francisco");
// Construct and use the Intent as in the examples above

Kotlin

// Display the location of Google, San Francisco using a global plus code.
var gmmIntentUri = Uri.parse("http://plus.codes/849VQJQ5+XX")
// Equivalently, define the same location using a local plus code
gmmIntentUri = Uri.parse("https://plus.codes/QJQ5+XX,San%20Francisco")
// Construct and use the Intent as in the examples above

Khởi chạy tính năng chỉ đường từng chặng

Hãy sử dụng ý định này để chạy tính năng chỉ đường trên Google Maps với thông tin chỉ đường từng chặng đến địa chỉ hoặc toạ độ được chỉ định. Thông tin đường đi luôn được cung cấp từ vị trí hiện tại của người dùng.

google.navigation:q=a+street+address
google.navigation:q=latitude,longitude

Thông số

 • q: Đặt điểm cuối cho các lượt tìm kiếm điều hướng. Giá trị này có thể là vĩ độ, kinh độ hoặc địa chỉ được định dạng truy vấn. Nếu đó là một chuỗi truy vấn trả về nhiều kết quả, thì kết quả đầu tiên sẽ được chọn.

 • mode đặt phương thức di chuyển. Chế độ là không bắt buộc và có thể được đặt thành một trong:

  • d để lái xe (mặc định)
  • b để đi xe đạp
  • l cho xe mô tô hai bánh
  • w để đi bộ
 • avoid thiết lập các tính năng mà tuyến đường cần tránh. Tránh là tuỳ chọn và có thể được đặt thành một hoặc nhiều:

  • t đối với lệ phí cầu đường
  • h cho đường cao tốc
  • f cho phà

Ví dụ

Intent bên dưới sẽ yêu cầu chỉ đường từng chặng đến Vườn thú Taronga, tại Sydney Úc:

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Đường đi đến Vườn thú Taronga

Nếu không muốn trả phí cầu đường hoặc đi phà, bạn có thể yêu cầu định tuyến để tránh những vấn đề đó.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia&avoid=tf");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia&avoid=tf")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Nếu bạn muốn tập thể dục một chút, bạn có thể yêu cầu chỉ đường đi xe đạp.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia&mode=b");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia&mode=b")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Nếu muốn đi xe mô tô hai bánh có động cơ, bạn có thể yêu cầu chỉ đường bao gồm các con đường nhỏ và đường mòn không dành cho ô tô. intent dưới đây trả về một tuyến ở Ấn Độ.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=Connaught+Place,+New+Delhi,Delhi&mode=l");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.navigation:q=Connaught+Place,+New+Delhi,Delhi&mode=l")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Hiển thị ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố

Sử dụng ý định google.streetview để chạy Chế độ xem đường phố của Google. Chế độ xem đường phố của Google cung cấp chế độ xem toàn cảnh từ các vị trí được chỉ định trên toàn khu vực phủ sóng. Ngoài ra còn có Ảnh toàn cảnh 360 độ do người dùng đóng gópbộ sưu tập đặc biệt của Chế độ xem đường phố.

google.streetview:cbll=latitude,longitude&cbp=0,bearing,0,zoom,tilt
google.streetview:panoid=id&cbp=0,bearing,0,zoom,tilt

Thông số

Tất cả URI google.streetview phải bao gồm tham số cbll hoặc panoid.

 • cbll chấp nhận vĩ độ và kinh độ dưới dạng các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (46.414382,10.013988). Ứng dụng sẽ hiển thị ảnh toàn cảnh được chụp gần vị trí này nhất. Do hình ảnh Chế độ xem đường phố được làm mới định kỳ và ảnh có thể được chụp từ các vị trí hơi khác nhau mỗi lần, nên vị trí của bạn có thể chụp nhanh một ảnh toàn cảnh khác khi hình ảnh được cập nhật.

 • panoid là một giá trị nhận dạng ảnh toàn cảnh cụ thể. Google Maps sẽ sử dụng mã nhận dạng ảnh toàn cảnh nếu bạn chỉ định cả panoidcbll. Mã nhận dạng toàn cảnh có sẵn cho ứng dụng Android từ đối tượng StreetViewPanoramaLocation.

 • cbp là một tham số không bắt buộc giúp điều chỉnh hướng ban đầu của máy ảnh. Tham số cbp nhận 5 giá trị được phân tách bằng dấu phẩy, tất cả đều không bắt buộc. Các giá trị quan trọng nhất là giá trị thứ hai, thứ tư và thứ năm đặt góc phương vị, thu phóng và độ nghiêng tương ứng. Giá trị đầu tiên và thứ ba không được hỗ trợ và cần được đặt thành 0.

  • bearing: cho biết hướng la bàn của máy ảnh theo độ theo chiều kim đồng hồ từ Bắc. Đúng hướng bắc là 0, đông là 90, nam là 180, tây là 270. Các giá trị được truyền đến thuộc tính mang sẽ bao bọc; tức là tất cả các điểm 0°, 360° và 720° theo cùng một hướng. Góc phương vị được định nghĩa là giá trị thứ hai trong số năm giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.
  • zoom: Thiết lập mức thu phóng của máy ảnh. Mức thu phóng mặc định được đặt ở 0. Mức thu phóng 1 sẽ tăng gấp đôi mức phóng to. Mức thu phóng được giới hạn trong khoảng từ 0 đến mức thu phóng tối đa cho ảnh toàn cảnh hiện tại. Điều này có nghĩa là mọi giá trị nằm ngoài phạm vi này sẽ được đặt thành cực trị gần nhất nằm trong phạm vi này. Ví dụ: giá trị -1 sẽ được đặt thành 0. Zoom là giá trị thứ tư trong số 5 giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.
  • tilt: chỉ định góc hướng lên hoặc xuống của máy ảnh. Phạm vi là -90 đến 0 đến 90, trong đó 90 nhìn thẳng xuống, 0 nằm ở giữa đường chân trời và -90 nhìn thẳng lên.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng ý định của Chế độ xem đường phố.

Java

// Displays an image of the Swiss Alps
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:cbll=46.414382,10.013988");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

// Uses a PanoID to show an image from Maroubra beach in Sydney, Australia
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:panoid=Iaa2JyfIggYAAAQfCZU9KQ");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

// Opens Street View between two Pyramids in Giza. The values passed to the
// cbp parameter will angle the camera slightly up, and towards the east.
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:cbll=29.9774614,31.1329645&cbp=0,30,0,0,-15");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Displays an image of the Swiss Alps
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.streetview:cbll=46.414382,10.013988")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

// Uses a PanoID to show an image from Maroubra beach in Sydney, Australia
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.streetview:panoid=Iaa2JyfIggYAAAQfCZU9KQ")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

// Opens Street View between two Pyramids in Giza. The values passed to the
// cbp parameter will angle the camera slightly up, and towards the east.
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.streetview:cbll=29.9774614,31.1329645&cbp=0,30,0,0,-15")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Kim tự tháp trong Chế độ xem đường phố