Giúp khách hàng xác minh các khoản thanh toán lạ trong lịch sử giao dịch bằng cách cho họ biết nơi thực hiện giao dịch mua.