Thư viện ứng dụng và mã mẫu

Thư viện ứng dụng khách Google Data có sẵn để giúp bạn ghi ứng dụng khách sử dụng Sites Data API.

Đối với mỗi ngôn ngữ, thư viện ứng dụng khách sẽ cung cấp các công cụ và một lớp trừu tượng, cho phép bạn tạo truy vấn và sử dụng dữ liệu phản hồi mà không phải tạo yêu cầu HTTP hoặc xử lý phản hồi HTTP theo cách thủ công. Mỗi thư viện ứng dụng cung cấp các lớp tương ứng với các phần tử và loại dữ liệu mà API sử dụng. Thư viện cũng cung cấp tiện ích cho các dịch vụ cụ thể của Google có API dữ liệu.

Thư viện ứng dụng không gắn với một phiên bản cụ thể của API. Thư viện ứng dụng bao gồm quyền truy cập vào tất cả phiên bản của API và cho phép bạn chỉ định một phiên bản để phát triển. Các phiên bản API mà mỗi thư viện ứng dụng khách hỗ trợ được liệt kê trong bảng dưới đây.

Thư viện ứng dụng

Thư viện
mới nhất
Phiên bản API được Thư viện ứng dụng hỗ trợ
Tài liệu tham khảo Tài nguyên
Java Tải xuống phiên bản 1.4 Javadoc
Python Tải xuống phiên bản 1.4 Tài liệu

Mã mẫu

Các chương trình mẫu này minh hoạ cách sử dụng API và thư viện ứng dụng. Hãy sử dụng các tính năng này để giúp bạn bắt đầu!

Video hướng dẫn

Bài viết giúp bạn thiết lập và chạy nhanh chóng, khắc phục sự cố hoặc sử dụng ngôn ngữ mà bạn yêu thích bằng API Dữ liệu của Google.

Quay lại đầu trang