Method: spaces.get

Trả về thông tin chi tiết về một không gian. Để xem ví dụ, hãy xem phần Xem thông tin chi tiết về một không gian.

Cần phải xác thực. Hỗ trợ xác thực ứng dụngxác thực người dùng.

Yêu cầu HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của không gian, ở dạng spaces/{space}.

Định dạng spaces/{space}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Space.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.