Cài đặt thư viện ứng dụng

API Trung tâm thông báo được xây dựng trên HTTP và JSON, do đó, mọi ứng dụng HTTP chuẩn đều có thể gửi yêu cầu tới API đó và phân tích cú pháp các phản hồi.

Tuy nhiên, thư viện ứng dụng API của Google cung cấp tính năng tích hợp ngôn ngữ tốt hơn, tăng cường bảo mật và hỗ trợ thực hiện các lệnh gọi yêu cầu người dùng phải uỷ quyền. Thư viện ứng dụng có sẵn bằng một số ngôn ngữ lập trình. Bằng cách sử dụng các thư viện đó, bạn có thể tránh được việc phải thiết lập yêu cầu HTTP và phân tích cú pháp phản hồi theo cách thủ công.

Go

Tải thư viện ứng dụng API Trung tâm thông báo mới nhất cho Go (alpha). Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

Java

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Trung tâm thông báo của Google Workspace bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google dành cho Java. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau đây:

Thêm thư viện ứng dụng vào dự án

Chọn môi trường tạo bản dựng của bạn (Maven hoặc Gradle) qua các thẻ sau đây:

JavaScript

Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

.NET

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Trung tâm thông báo của Google Workspace bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google dành cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.

Node.js

Tải thư viện ứng dụng API Trung tâm thông báo mới nhất cho Node.js. Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

Obj-C

Tải thư viện ứng dụng API Trung tâm thông báo mới nhất cho Objective-C. Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

1.199

Tải thư viện ứng dụng API Trung tâm thông báo mới nhất cho PHP (bản thử nghiệm). Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

Python

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Trung tâm thông báo của Google Workspace bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google dành cho Python. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau đây:

Yêu cầu hệ thống

Cài đặt thư viện ứng dụng

Bạn có thể sử dụng trình quản lý gói để cài đặt hoặc tải thư viện ứng dụng Python xuống rồi cài đặt theo cách thủ công:

Cài đặt qua trình quản lý

Sử dụng pip hoặc setuptools để quản lý việc cài đặt của bạn. Bạn có thể cần phải chạy sudo trước.

 • pip (ưu tiên):
  pip install --upgrade google-api-python-client
 • Công cụ thiết lập:
  easy_install --upgrade google-api-python-client

Cài đặt theo cách thủ công

 1. Tải thư viện ứng dụng mới nhất cho Python.
 2. Giải nén mã.
 3. Cài đặt:
  python setup.py install

App Engine

Do các thư viện ứng dụng Python không cài đặt được trong môi trường chạy App Engine Python, nên bạn phải sao chép các thư viện đó vào ứng dụng của mình y như thư viện của bên thứ ba.

Ruby

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Trung tâm thông báo của Google Workspace bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho Ruby. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau đây:

Cài đặt gem google-api-client

Tuỳ thuộc vào hệ thống của mình, bạn có thể cần phải thêm sudo vào phần đầu các lệnh này.

Nếu trước đó bạn chưa cài đặt Thư viện ứng dụng API của Google cho Ruby, hãy cài đặt bằng cách sử dụng RubyGems:

gem install google-api-client

Nếu bạn đã cài đặt thư viện, hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất:

gem update -y google-api-client

Bắt đầu sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho Ruby

Để tìm hiểu cách đưa ra yêu cầu đầu tiên, hãy xem phần Hướng dẫn bắt đầu sử dụng.