API Thư mục được dùng để tạo và quản lý các tài nguyên đính kèm với miền Google Workspace của bạn, chẳng hạn như người dùng, biểu đồ của tổ chức và nhóm.
Đọc thông tin tổng quan về kỹ thuật của sản phẩm này và chạy một ứng dụng khởi động nhanh.
Hãy kiểm tra tất cả các tài nguyên và phương pháp của API này. Nhấp vào "Dùng thử!" trên trang phương thức để thử nghiệm với API.
Yêu cầu trợ giúp, gửi lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới.