API Di chuyển nhóm quản lý việc di chuyển email được chia sẻ từ thư mục công khai và danh sách phân phối sang kho lưu trữ thảo luận của Nhóm Google. Bạn có thể lưu trữ email nhóm trên đám mây và cung cấp email đó cho máy chủ.

Đọc thông tin tổng quan kỹ thuật về sản phẩm này và thiết lập ứng dụng để sử dụng API.
Hãy xem tất cả các tài nguyên và phương thức của API này.
Yêu cầu trợ giúp, gửi lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới.