Điều kiện tiên quyết

Đại lý API là dành cho các nhà phát triển đại lý được ủy quyền và các nhà tích hợp dịch vụ muốn ghi các ứng dụng quản lý đơn đặt hàng và gói thuê bao của khách hàng.

Điều kiện tiên quyết để sử dụng API Đại lý là tài liệu giả định rằng bạn đã hoàn tất các bước thiết lập sau đây:

  1. Đăng ký làm đại lý được uỷ quyền của Google Workspace. Bạn phải có hợp đồng đại lý đã được thực thi và ký đầy đủ thì mới có thể sử dụng Partner Sales Console và Reseller API (API Đại lý). Để biết thêm thông tin về cách trở thành đại lý, hãy liên hệ với Chương trình đại lý của Google Workspace.

  2. Hoàn thành các bước để bắt đầu Phát triển trên Google Workspace.

  3. Thiết lập Partner Sales Console. API Đại lý là giao diện để quản lý và tạo các gói thuê bao cho Partner Sales Console.