Method: edits.apks.addexternallyhosted

สร้าง APK ใหม่โดยไม่อัปโหลด APK ไปยัง Google Play แต่โฮสต์ APK ที่ URL ที่ระบุแทน ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับองค์กรที่ใช้ Managed Play ซึ่งกําหนดค่าให้แอปพลิเคชันจํากัดการจัดจําหน่ายไว้เฉพาะองค์กรเท่านั้น

คำขอ HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks/externallyHosted

URL ใช้ไวยากรณ์ gRPC Transcoding

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
packageName

string

ชื่อแพ็กเกจของแอป

editId

string

ตัวระบุของการแก้ไข

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคําขอมีข้อมูลที่มีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "externallyHostedApk": {
  object (ExternallyHostedApk)
 }
}
ช่อง
externallyHostedApk

object (ExternallyHostedApk)

คําจํากัดความของ APK ที่โฮสต์ภายนอกและตําแหน่งที่ตั้งของ APK

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การตอบกลับสําหรับการสร้าง APK ที่โฮสต์ภายนอกใหม่

การแสดง JSON
{
 "externallyHostedApk": {
  object (ExternallyHostedApk)
 }
}
ช่อง
externallyHostedApk

object (ExternallyHostedApk)

คําจํากัดความของ APK ที่โฮสต์ภายนอกและตําแหน่งที่ตั้งของ APK

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher

ExternalHostHostApk

กําหนด APK ที่พร้อมใช้งานสําหรับแอปพลิเคชันนี้ที่โฮสต์ภายนอกและไม่ได้อัปโหลดไปยัง Google Play ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับองค์กรที่ใช้ Managed Play ซึ่งกําหนดค่าให้แอปพลิเคชันจํากัดการจัดจําหน่ายไว้เฉพาะองค์กรเท่านั้น

การแสดง JSON
{
 "packageName": string,
 "applicationLabel": string,
 "versionCode": integer,
 "versionName": string,
 "fileSize": string,
 "fileSha1Base64": string,
 "fileSha256Base64": string,
 "iconBase64": string,
 "minimumSdk": integer,
 "certificateBase64s": [
  string
 ],
 "externallyHostedUrl": string,
 "maximumSdk": integer,
 "nativeCodes": [
  string
 ],
 "usesFeatures": [
  string
 ],
 "usesPermissions": [
  {
   object (UsesPermission)
  }
 ]
}
ช่อง
packageName

string

ชื่อแพ็กเกจ

applicationLabel

string

ป้ายกํากับแอปพลิเคชัน

versionCode

integer

รหัสเวอร์ชันของ APK นี้

versionName

string

ชื่อเวอร์ชันของ APK นี้

fileSize

string (int64 format)

ขนาดไฟล์ในหน่วยไบต์ของ APK นี้

fileSha1Base64

string

ผลรวมตรวจสอบ sha1 ของ APK นี้ซึ่งแสดงเป็นอาร์เรย์ไบต์ที่เข้ารหัสฐาน 64

fileSha256Base64

string

ผลรวมตรวจสอบ sha256 ของ APK นี้ ซึ่งแสดงเป็นอาร์เรย์ไบต์ที่เข้ารหัสฐาน 64

iconBase64

string

รูปภาพไอคอนจาก APK เป็นอาร์เรย์ไบต์ที่เข้ารหัสฐาน 64

minimumSdk

integer

SDK ขั้นต่ําที่ APK นี้กําหนดเป้าหมาย

certificateBase64s[]

string

ใบรับรอง (หรืออาร์เรย์ของใบรับรองหากใช้เชนใบรับรอง) ใช้ในการลงนาม APK นี้ ซึ่งแสดงเป็นอาร์เรย์ไบต์ที่เข้ารหัสฐาน 64

externallyHostedUrl

string

URL ที่โฮสต์ APK ต้องเป็น URL แบบ https

maximumSdk

integer

SDK สูงสุดที่ APK นี้รองรับ (ไม่บังคับ)

nativeCodes[]

string

สภาพแวดล้อมแบบโค้ดเนทีฟที่ APK นี้รองรับ (ไม่บังคับ)

usesFeatures[]

string

ฟีเจอร์ที่ APK นี้ต้องใช้ (ไม่บังคับ)

usesPermissions[]

object (UsesPermission)

สิทธิ์ที่ APK นี้ขอ

สิทธิ์ในการใช้งาน

สิทธิ์ที่ APK นี้ใช้

การแสดง JSON
{
 "name": string,
 "maxSdkVersion": integer
}
ช่อง
name

string

ชื่อของสิทธิ์ที่ขอ

maxSdkVersion

integer

(ไม่บังคับ) เวอร์ชัน SDK สูงสุดที่ต้องใช้สิทธิ์