Tạo, nhận, liệt kê, cập nhật và xóa thư

Tài nguyên Message đại diện cho thông báo văn bản hoặc thẻ trong Google Chat. Bạn có thể tạo, nhận, cập nhật hoặc xoá tin nhắn một cách không đồng bộ trong API Google Chat bằng cách gọi các phương thức tương ứng. Các hướng dẫn trong phần này giải thích cách thực hiện những việc sau:

Để tạo tin nhắn một cách không đồng bộ trong phòng Chat mà không cần ứng dụng Chat, hãy thiết lập webhook.