Aparat Aparat

publiczna klasa końcowy CameraUpdateFactory rozszerza możliwości obiektu

Klasa zawierająca metody tworzenia obiektów CameraUpdate, które zmieniają kamerę mapy. Aby zmodyfikować kamerę mapy, wywołaj animateCamera(CameraUpdate), animateCamera(CameraUpdate, GoogleMap.CancelableCallback) lub moveCamera(CameraUpdate), korzystając z obiektu CameraUpdate utworzonego w tej klasie.

Aby na przykład powiększyć mapę, możesz użyć tego kodu:

GoogleMap map = ...;
 map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn());
 

Przed użyciem metod z tej klasy musisz wykonać jedną z tych czynności, aby mieć pewność, że klasa zostanie zainicjowana:

Przewodnik dla programistów

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku dla programistów dotyczącym aparatu i widoku.

Podsumowanie metod publicznych

statyczne CameraUpdate
newCameraPosition(CameraPosition (Pozycja kamery))
Zwraca wartość CameraUpdate, która przenosi kamerę do określonego elementu CameraPosition.
statyczne CameraUpdate
newLatLng(LatLng długość geograficzna)
Zwraca CameraUpdate, który przesuwa środek ekranu do szerokości i długości geograficznej określonej przez obiekt LatLng.
statyczne CameraUpdate
newLatLngBounds(granice LatLngBounds, szerokość całkowita, wysokość całkowita, dopełnienie int)
Zwraca element CameraUpdate, który przekształca kamerę w taki sposób, że określone współrzędne długości i szerokości geograficznej są wyśrodkowane na ekranie wewnątrz ramki ograniczającej określone wymiary przy największym możliwym poziomie powiększenia.
statyczne CameraUpdate
newLatLngBounds(granice LatLngBounds, dopełnienie int)
Zwraca wartość CameraUpdate, która przekształca kamerę w taki sposób, że podane granice szerokości i długości geograficznej są wyśrodkowane na ekranie przy największym możliwym poziomie powiększenia.
statyczne CameraUpdate
newLatLngZoom(LatLng długości geograficznej, powiększenie pływające)
Zwraca CameraUpdate, który przesuwa środek ekranu do szerokości i długości geograficznej określonych przez obiekt LatLng, i przesuwa się do podanego poziomu powiększenia.
statyczne CameraUpdate
scrollBy(xPixel pływający, pływający yPixel)
Zwraca element CameraUpdate, który przesuwa aparat po mapie i przesuwa środek widoku o podaną liczbę pikseli w kierunkach x i Y.
statyczne CameraUpdate
zoomBy(ilość zmiennoprzecinkowa, ostrość punktu)
Zwraca wartość CameraUpdate, która zmienia poziom powiększenia bieżącego punktu obserwacyjnego kamery.
statyczne CameraUpdate
zoomBy(liczba zmiennoprzecinkowa)
Zwraca wartość CameraUpdate, która zmienia poziom powiększenia bieżącego punktu obserwacyjnego kamery.
statyczne CameraUpdate
zoomIn()
Zwraca element CameraUpdate, który powiększa mapę, przybliżając wysokość punktu obserwacyjnego do powierzchni Ziemi.
statyczne CameraUpdate
zoomOut()
Zwraca wartość CameraUpdate, która pomniejsza mapę, oddalając wysokość punktu widokowego od powierzchni Ziemi.
statyczne CameraUpdate
zoomTo(powiększenie pływające)
Zwraca wartość CameraUpdate, która przenosi punkt obserwacyjny kamery do określonego poziomu powiększenia.

Podsumowanie metod dziedziczonych

Metody publiczne

public static CameraUpdate newCameraPosition (CameraPosition CameraPosition)

Zwraca wartość CameraUpdate, która przenosi kamerę do określonego elementu CameraPosition. Spowoduje to utworzenie przekształcenia obejmującego szerokość i długość geograficzną obiektu CameraPosition, poziom powiększenia, kierunek i nachylenie obiektu.

Parametry
cameraPosition
Akcje powrotne

public static CameraUpdate newLatLng (LatLng latLng)

Zwraca CameraUpdate, który przesuwa środek ekranu do szerokości i długości geograficznej określonej przez obiekt LatLng. Spowoduje to wyśrodkowanie kamery na obiekcie LatLng.

Parametry
latLng obiekt LatLng zawierający żądaną szerokość i długość geograficzną.
Akcje powrotne

public static CameraUpdate newLatLngBounds (LatLngBounds bounds, intwidth, intheight, int filled)

Zwraca element CameraUpdate, który przekształca kamerę w taki sposób, że określone współrzędne długości i szerokości geograficznej są wyśrodkowane na ekranie wewnątrz ramki ograniczającej określone wymiary przy największym możliwym poziomie powiększenia. Możesz podać dodatkowe dopełnienie, aby jeszcze bardziej ograniczyć rozmiar ramki ograniczającej. Zwrócony obiekt CameraUpdate ma położenie względem 0 oraz przechylenie o wartości 0.

W przeciwieństwie do newLatLngBounds(LatLngBounds, int) możesz użyć metody CameraUpdate zwróconej przez tę metodę, aby zmienić kamerę przed fazą układu mapy, ponieważ argumenty określają wymagany rozmiar ramki ograniczającej.

Parametry
granice region, który ma być dopasowany do ramki ograniczającej
szerokość szerokość ramki ograniczającej w pikselach (piks.)
wysokość wysokość ramki ograniczającej w pikselach (piks.)
padding dodatkowe ograniczenie rozmiaru ramki ograniczającej (w pikselach)
Akcje powrotne

public static CameraUpdate newLatLngBounds (LatLngBounds bounds, int pokrywa)

Zwraca wartość CameraUpdate, która przekształca kamerę w taki sposób, że podane granice szerokości i długości geograficznej są wyśrodkowane na ekranie przy największym możliwym poziomie powiększenia. Możesz określić dopełnienie, aby odsunąć ramkę ograniczającą od krawędzi widoku mapy. Zwrócony CameraUpdate ma wartość nośną o wartości 0, a przechylenie wynosi 0.

Nie zmieniaj kamery po tej aktualizacji aparatu, dopóki mapa nie zostanie zmodyfikowana (aby ta metoda mogła prawidłowo określić odpowiednią ramkę ograniczającą i poziom powiększenia, mapa musi mieć odpowiedni rozmiar). W przeciwnym razie wysyłany jest IllegalStateException. Dostęp do mapy NIE jest wystarczający. Widok, który zawiera mapę, musi być dostosowany do układu, by określić jego wymiary. Jeśli nie masz pewności, czy tak się stało, użyj atrybutu newLatLngBounds(LatLngBounds, int, int, int) i ręcznie podaj wymiary mapy.

Parametry
granice obszar, aby zmieścić się na ekranie
padding odstępu (w pikselach), który należy pozostawić między krawędziami ramki ograniczającej a krawędziami widoku. Ta wartość jest stosowana do wszystkich 4 stron ramki ograniczającej.
Akcje powrotne

public static CameraUpdate newLatLngZoom (LatLng latLng, float zoom)

Zwraca CameraUpdate, który przesuwa środek ekranu do szerokości i długości geograficznej określonych przez obiekt LatLng, i przesuwa się do podanego poziomu powiększenia.

Parametry
latLng obiekt LatLng zawierający żądaną szerokość i długość geograficzną.
zoom pożądany poziom powiększenia w zakresie od 2,0 do 21,0. Wartości poniżej tego zakresu są ustawione na 2,0, a powyżej tego zakresu na 21,0. Zwiększ wartość, aby powiększyć. Nie we wszystkich obszarach kafelki są wyświetlane na największym poziomie powiększenia.
Akcje powrotne

public static CameraUpdate scrollBy (float xPixel, float yPixel)

Zwraca element CameraUpdate, który przesuwa aparat po mapie i przesuwa środek widoku o podaną liczbę pikseli w kierunkach x i Y.

Przykłady:

  • Jeśli xPixel = 5, a yPixel = 0, system przewija widok w prawo, przesuwając aparat tak, aby mapa przesunęła się o 5 pikseli w lewo.
  • Jeśli xPixel = 0, a yPixel = 5, system przewija stronę w dół, przesuwając aparat tak, aby mapa przesunęła się w górę o 5 pikseli.

Przewijanie odbywa się zgodnie z bieżącą orientacją kamery. Jeśli np. kamera jest odchylona od kąta 90 stopni, kierunek wschodni jest ustawiony „w górę”, a przewijanie w prawo powoduje jej przesunięcie na południe.

Parametry
xPixel liczbę pikseli do przewijania w poziomie. Wartość dodatnia przesuwa kamerę w prawo zgodnie z jej bieżącą orientacją. Wartość ujemna przesuwa kamerę w lewo zgodnie z jej bieżącą orientacją.
yPixel liczbę pikseli do przewijania w pionie. Wartość dodatnia przesuwa kamerę w dół zgodnie z bieżącą orientacją. Wartość ujemna przesuwa kamerę w górę zgodnie z bieżącą orientacją.
Akcje powrotne

public static CameraUpdate zoomBy (ilość zmiennoprzecinkowa, punkt skupienia)

Zwraca wartość CameraUpdate, która zmienia poziom powiększenia bieżącego punktu obserwacyjnego kamery.

Punkt określony przez zaznaczenie pozostanie nieruchomy (tzn. odpowiada tej samej szerokości/długości zarówno przed powiększeniem, jak i po nim).

Ta metoda różni się od metody zoomTo(float), ponieważ powiększenie jest względem bieżącej kamery.

Na przykład jeśli LatLng (11.11; 22.22) jest obecnie w lokalizacji ekranu (23, 45). Po wywołaniu tej metody z powiększeniem i tym LatLng lokalizacja ekranu tego urządzenia LatLng będzie nadal wskazywać wartość (23, 45).

Parametry
amount aby zmienić poziom powiększenia. Wartości dodatnie wskazują przybliżenie do powierzchni Ziemi, a wartości ujemne – oddalenie od powierzchni Ziemi.
ostrość lokalizacja piksela na ekranie, która pozostaje niezmieniona po powiększaniu. Szerokość i długość geograficzna ustawione w pikselu przed przesunięciem kamery pozostaną takie same po jej przesunięciu.
Akcje powrotne

public static CameraUpdate zoomBy (liczba zmiennoprzecinkowa)

Zwraca wartość CameraUpdate, która zmienia poziom powiększenia bieżącego punktu obserwacyjnego kamery.

Ta metoda różni się od metody zoomTo(float), ponieważ powiększenie jest względem bieżącej kamery.

Parametry
amount aby zmienić poziom powiększenia. Wartości dodatnie wskazują przybliżenie do powierzchni Ziemi, a wartości ujemne – oddalenie od powierzchni Ziemi.
Akcje powrotne

publiczna statyczna CameraUpdate zoomIn ()

Zwraca element CameraUpdate, który powiększa mapę, przybliżając wysokość punktu obserwacyjnego do powierzchni Ziemi. Powiększenie wynosi 1,0.

Akcje powrotne

publiczna statyczna CameraUpdate zoomOut ()

Zwraca wartość CameraUpdate, która pomniejsza mapę, oddalając wysokość punktu widokowego od powierzchni Ziemi. Powiększenie wynosi -1,0.

Akcje powrotne

publiczna statyczna CameraUpdate zoomTo (powiększenie zmiennoprzecinkowe)

Zwraca wartość CameraUpdate, która przenosi punkt obserwacyjny kamery do określonego poziomu powiększenia.

Parametry
zoom pożądany poziom powiększenia w zakresie od 2,0 do 21,0. Wartości poniżej tego zakresu są ustawione na 2,0, a powyżej tego zakresu na 21,0. Zwiększ wartość, aby powiększyć. Nie we wszystkich obszarach kafelki są wyświetlane na największym poziomie powiększenia.