API Tuyến đường hiện đang ở chế độ Xem trước (trước GA). Các sản phẩm và tính năng trước giai đoạn phát hành rộng rãi có thể không được hỗ trợ hạn chế. Đồng thời, các thay đổi đối với sản phẩm và tính năng trước giai đoạn phát hành rộng rãi có thể không tương thích với các phiên bản trước giai đoạn phát hành rộng rãi khác. Các Sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dành riêng cho dịch vụ nền tảng Google Maps. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung mô tả giai đoạn ra mắt.

Các tuỳ chọn hỗ trợ cho Routes API

API tuyến đường hiện chỉ có trong bản xem trước (trước GA) Các sản phẩm và tính năng trước giai đoạn phát hành rộng rãi có thể không được hỗ trợ. Liên hệ với bộ phận bán hàng để tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ phiên bản phát hành trước

Mặc dù Google không có nghĩa vụ hỗ trợ các Phiên bản xem trước, tính năng hoặc chức năng của Dịch vụ, nhưng chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu ở các giai đoạn phát triển theo từng trường hợp.

  • Các phiên bản phát hành trước không thuộc phạm vi áp dụng của SLA Nền tảng Google Maps.

  • Bạn nên sử dụng cơ chế dự phòng, đặc biệt là khi bạn đang sử dụng phiên bản phát hành trước trong môi trường sản xuất.

Bạn có thể sử dụng trình theo dõi vấn đề để yêu cầu các tính năng mới hoặc đề xuất sửa đổi các tính năng hiện có. Vui lòng mô tả chức năng cụ thể mà bạn muốn xem thêm, cũng như các lý do mà bạn đánh giá là quan trọng. Nếu có thể, hãy thêm thông tin chi tiết cụ thể về trường hợp sử dụng của bạn và những cơ hội mới mà tính năng này có thể cung cấp:

Nếu bạn có câu hỏi nào khác về các tính năng, vui lòng gửi email đến routes-preview-2022@google.com.