Tài liệu tham khảo về tiện ích bổ sung

Phần này liệt kê những tài nguyên mà bạn có thể tham khảo khi xây dựng tiện ích bổ sung.

Tài nguyên về REST và RPC

Đối với các tiện ích bổ sung của Google Workspace được triển khai bằng điểm cuối HTTP, bạn có thể sử dụng API tiện ích bổ sung để quản lý tiện ích bổ sung.

  • Xác định mã đánh dấu thẻ của tiện ích bổ sung.
  • Tạo quá trình triển khai.
  • Tạo và quản lý quá trình triển khai bằng các công cụ dòng lệnh.
  • Quản lý quyền triển khai bằng các quyền IAM chi tiết trên Cloud.
  • Cấp quyền triển khai cho tài khoản dịch vụ hoặc người dùng thông thường.

Tài nguyên về Apps Script

Nếu bạn đang tạo một tiện ích bổ sung trong Apps Script, hãy chuyển đến tài liệu về Apps Script.