Tiện ích bổ sung của Google Workspace

Tiện ích bổ sung là các ứng dụng tuỳ chỉnh tích hợp với các ứng dụng Google Workspace.

Xây dựng trong thời gian chạy bất kỳ

Bạn có thể phát triển tiện ích bổ sung bằng cơ sở hạ tầng lưu trữ ưu tiên, chuỗi công cụ phát triển, hệ thống kiểm soát nguồn, ngôn ngữ lập trình và thư viện mã.

Tiện ích bổ sung của Google Workspace được tạo trong bất kỳ thời gian chạy nào đều cần trả về JSON được định dạng đúng để giao diện hiển thị dưới dạng thẻ. Sau đó, bạn có thể sử dụng API tiện ích bổ sung của Google Workspace để tạo và quản lý các hoạt động triển khai tiện ích bổ sung của mình.

Xây dựng trong Apps Script

Tài liệu này giải thích cách tạo và triển khai Tiện ích bổ sung của Google Workspace trong mọi thời gian chạy. Để tạo và triển khai tiện ích bổ sung trong Apps Script, hãy xem tài liệu về Apps Script.

Google Workspace Add-ons API

Thông qua API tiện ích bổ sung của Google Workspace, bạn có thể:

  • Tự động hoá quá trình thử nghiệm và triển khai.
  • Thực hiện các thao tác ở chế độ nền bằng dịch vụ lưu trữ của tiện ích bổ sung.
  • Tạo và quản lý quá trình triển khai bằng các công cụ dòng lệnh.
  • Quản lý quyền triển khai cho tài khoản dịch vụ hoặc người dùng thông thường với quyền chi tiết của IAM về Cloud IAM.

Bắt đầu nhanh

Để xem nhanh cách hoạt động của tiện ích bổ sung trong thời gian chạy bất kỳ, hãy thử bắt đầu nhanh 5 phút này.