Chia sẻ ý kiến phản hồi của bạn và giúp định hình lộ trình SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Hãy tham gia Bản khảo sát hằng năm về SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google năm 2023 trước khi kết thúc vào ngày 5 tháng 5 năm 2023.

Bắt đầu

Bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo và tạo doanh thu là tích hợp SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Sau khi tích hợp SDK, bạn có thể tiến hành triển khai một hoặc nhiều định dạng quảng cáo được hỗ trợ.

Điều kiện tiên quyết

 • Sử dụng Xcode 13.2.1 trở lên
 • Nhắm đến iOS 10.0 trở lên

Nhập SDK quảng cáo trên thiết bị di động

CocoaPods (ưu tiên)

Cách đơn giản nhất để nhập SDK vào một dự án iOS là sử dụng CocoaPods. Hãy mở Podfile của dự án và thêm dòng này vào mục tiêu của ứng dụng:

pod 'Google-Mobile-Ads-SDK'

Sau đó, từ dòng lệnh, hãy chạy:

pod install --repo-update

Nếu bạn mới sử dụng CocoaPods, hãy xem tài liệu chính thức để biết thông tin về cách tạo và sử dụng Podfiles.

Trình quản lý gói Swift

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hỗ trợ Trình quản lý gói Swift phiên bản 9.0.0 trở lên. Hãy làm theo các bước bên dưới để nhập gói Swift.

 1. Trong Xcode, hãy cài đặt Gói Swift quảng cáo trên thiết bị di động của Google bằng cách chuyển đến File (Tệp) > Add Packages (Thêm gói)....

 2. Khi thông báo nhắc xuất hiện, hãy tìm kiếm kho lưu trữ GitHub cho Gói Swift quảng cáo trên thiết bị di động của Google:

  https://github.com/googleads/swift-package-manager-google-mobile-ads.git
  
 3. Chọn phiên bản của Gói Swift quảng cáo trên thiết bị di động của Google mà bạn muốn sử dụng. Đối với các dự án mới, bạn nên sử dụng Phiên bản nâng cấp tiếp theo.

Khi bạn đã hoàn tất, Xcode sẽ bắt đầu phân giải các phần phụ thuộc của gói và tải các phần phụ thuộc đó xuống ở chế độ nền. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thêm các phần phụ thuộc của gói, hãy đọc bài viết của Apple.

Tự tải xuống

 1. Tải khung SDK xuống và giải nén trực tiếp, rồi nhập các khung sau vào dự án Xcode của bạn:

  • GoogleAppMeasurement.xcframework
  • GoogleAppMeasurementIdentitySupport.xcframework
  • GoogleMobileAds.xcframework
  • GoogleUtilities.xcframework
  • nanopb.xcframework
  • PromisesObjC.xcframework
  • UserMessagingPlatform.xcframework
 2. Thêm cờ trình liên kết -ObjC vào Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của dự án:

Cập nhật tệp Info.plist

Cập nhật tệp Info.plist của ứng dụng để thêm hai khoá sau:

 1. Khoá GADApplicationIdentifier có giá trị chuỗi là Ad Manager app ID found in the Ad Manager UI and of the form ca-app-pub-################~##########.

 2. Khoá SKAdNetworkItems có giá trị SKAdNetworkIdentifier cho Google (cstr6suwn9.skadnetwork) và một số người mua bên thứ ba đã cung cấp các giá trị này cho Google.

Hoàn tất đoạn mã

<key>GADApplicationIdentifier</key>
<string>ca-app-pub-3940256099942544~1458002511</string>
<key>SKAdNetworkItems</key>
<array>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>cstr6suwn9.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>4fzdc2evr5.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>4pfyvq9l8r.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>2fnua5tdw4.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>ydx93a7ass.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>5a6flpkh64.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>p78axxw29g.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>v72qych5uu.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>ludvb6z3bs.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>cp8zw746q7.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>c6k4g5qg8m.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>s39g8k73mm.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>3qy4746246.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>3sh42y64q3.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>f38h382jlk.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>hs6bdukanm.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>prcb7njmu6.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>v4nxqhlyqp.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>wzmmz9fp6w.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>yclnxrl5pm.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>t38b2kh725.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>7ug5zh24hu.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>9rd848q2bz.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>y5ghdn5j9k.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>n6fk4nfna4.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>v9wttpbfk9.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>n38lu8286q.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>47vhws6wlr.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>kbd757ywx3.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>9t245vhmpl.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>a2p9lx4jpn.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>22mmun2rn5.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>4468km3ulz.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>2u9pt9hc89.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>8s468mfl3y.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>av6w8kgt66.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>klf5c3l5u5.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>ppxm28t8ap.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>424m5254lk.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>ecpz2srf59.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>uw77j35x4d.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>mlmmfzh3r3.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>578prtvx9j.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>4dzt52r2t5.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>gta9lk7p23.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>e5fvkxwrpn.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>8c4e2ghe7u.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>zq492l623r.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>3rd42ekr43.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>3qcr597p9d.skadnetwork</string>
 </dict>
</array>

Để có hiệu suất khởi chạy tối ưu, điều quan trọng là bạn phải liên kết các nhóm lợi nhuận của mình với những ứng dụng cụ thể chứa các nhóm lợi nhuận đó. Cấu hình nhóm lợi nhuận nhắm đến iOS và không liên kết với ứng dụng cụ thể nào sẽ được gửi đến tất cả ứng dụng iOS trong tài khoản của bạn, điều này có thể sẽ làm kéo dài thời gian cần thiết để khởi chạy.

Khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Trước khi tải quảng cáo, hãy gọi phương thức startWithCompletionHandler: trên GADMobileAds.sharedInstance. Lệnh gọi này sẽ khởi chạy SDK và gọi lại một trình xử lý hoàn thành sau khi việc khởi chạy hoàn tất (hoặc sau khi hết thời gian chờ 30 giây). Bạn chỉ cần làm việc này một lần, tốt nhất là khi bắt đầu chạy ứng dụng. Bạn nên gọi startWithCompletionHandler: càng sớm càng tốt.

Dưới đây là ví dụ về cách gọi phương thức startWithCompletionHandler: trong AppDelegate:

AppDelegate.m mẫu (phần trích dẫn)

Swift

import GoogleMobileAds

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

 func application(_ application: UIApplication,
   didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

  GADMobileAds.sharedInstance().start(completionHandler: nil)

  return true
 }

}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
  didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {

 [GADMobileAds.sharedInstance startWithCompletionHandler:nil];
 return YES;
}

@end

Nếu đang sử dụng tính năng dàn xếp, bạn có thể cần đợi cho đến khi trình xử lý hoàn thành được gọi trước khi tải quảng cáo, vì điều này sẽ đảm bảo khởi chạy tất cả bộ chuyển đổi dàn xếp.

Chọn một định dạng quảng cáo

Giờ thì bạn đã nhập xong SDK quảng cáo trên thiết bị di động và sẵn sàng triển khai một quảng cáo. Ad Manager sẽ cung cấp một số định dạng quảng cáo để bạn có thể chọn định dạng phù hợp nhất với trải nghiệm người dùng trong ứng dụng của mình.

Quảng cáo hình chữ nhật xuất hiện ở đầu hoặc cuối màn hình thiết bị. Quảng cáo biểu ngữ vẫn ở trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo toàn màn hình che phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Bạn nên sử dụng quảng cáo xen kẽ tại các điểm dừng tự nhiên trong luồng thực thi của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các cấp độ của trò chơi hoặc ngay sau khi người dùng hoàn thành một nhiệm vụ.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Gốc

Quảng cáo có thể tuỳ chỉnh là quảng cáo phù hợp với giao diện ứng dụng của bạn. Bạn quyết định cách thức và vị trí đặt quảng cáo, do đó, bố cục quảng cáo sẽ phù hợp hơn với kiểu thiết kế ứng dụng của bạn.

Trong Google Ad Manager, bạn có thể làm theo 2 cách để triển khai quảng cáo gốc: Kiểu gốc và tính năng Hiển thị tuỳ chỉnh.

Kiểu gốc được thiết kế để giúp đơn giản hoá việc triển khai quảng cáo gốc và bạn nên chọn cách này nếu mới sử dụng định dạng này. Tính năng hiển thị tùy chỉnh được thiết kế để mang lại cho bạn tính linh hoạt tối đa khi tạo bản trình bày.

Triển khai kiểu gốc Triển khai tính năng hiển thị tuỳ chỉnh

Được thưởng

Quảng cáo tặng thưởng cho người dùng khi họ xem video ngắn và tương tác với quảng cáo có thể chơi và khảo sát. Phù hợp để kiếm tiền từ người dùng chơi miễn phí.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng Triển khai quảng cáo có tặng thưởng (API mới)