Bắt đầu

Bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo và tạo doanh thu là tích hợp SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động. Sau khi tích hợp SDK, bạn có thể tiếp tục triển khai một hoặc nhiều định dạng quảng cáo được hỗ trợ.

Điều kiện tiên quyết

 • Sử dụng Xcode 15.3 trở lên
 • Nhắm đến iOS 12.0 trở lên

Nhập SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Sử dụng một trong các phương pháp sau để nhập SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động.

CocoaPods (ưu tiên)

Cách đơn giản nhất để nhập SDK vào một dự án iOS là sử dụng CocoaPods. Hãy mở Podfile của dự án và thêm dòng này vào mục tiêu của ứng dụng:

pod 'Google-Mobile-Ads-SDK'

Sau đó, từ dòng lệnh, hãy chạy:

pod install --repo-update

Nếu bạn mới sử dụng CocoaPods, hãy xem tài liệu chính thức để biết thông tin về cách tạo và sử dụng Podfile.

Trình quản lý gói Swift

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hỗ trợ Trình quản lý gói Swift kể từ phiên bản 9.0.0. Hãy làm theo các bước sau để nhập gói Swift:

 1. Trong Xcode, hãy cài đặt Gói Swift quảng cáo trên thiết bị di động của Google bằng cách chuyển đến File > Add Packages... (Tệp > Thêm gói).

 2. Khi thông báo nhắc xuất hiện, hãy tìm kho lưu trữ GitHub cho Gói Swift quảng cáo trên thiết bị di động của Google:

  https://github.com/googleads/swift-package-manager-google-mobile-ads.git
  
 3. Chọn phiên bản của Gói Swift quảng cáo trên thiết bị di động của Google mà bạn muốn sử dụng. Đối với các dự án mới, bạn nên sử dụng phiên bản Up to Next Major Version (Lên phiên bản lớn tiếp theo).

Sau khi bạn hoàn tất, Xcode sẽ bắt đầu phân giải các phần phụ thuộc của gói và tải chúng xuống ở chế độ nền. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thêm các phần phụ thuộc của gói, hãy xem bài viết của Apple.

Tải xuống theo cách thủ công

 1. Tải SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và Embed & Sign các khung sau xuống dự án Xcode của bạn:

  • GoogleMobileAds.xcframework
  • UserMessagingPlatform.xcframework
 2. Thêm cờ trình liên kết -ObjC vào Cờ trình liên kết khác trong chế độ cài đặt bản dựng của dự án:

Cập nhật tệp Info.plist

Cập nhật tệp Info.plist của ứng dụng để thêm hai khoá:

 1. Khoá GADApplicationIdentifier có giá trị chuỗi củaAd Manager app ID found in the Ad Manager UI and of the form ca-app-pub-################~##########.

 2. Khoá SKAdNetworkItems có giá trị SKAdNetworkIdentifier cho Google (cstr6suwn9.skadnetwork) và một số người mua bên thứ ba đã cung cấp các giá trị này cho Google.

Đoạn mã hoàn chỉnh

<key>GADApplicationIdentifier</key>
<string>ca-app-pub-3940256099942544~1458002511</string>
<key>SKAdNetworkItems</key>
<array>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>cstr6suwn9.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>4fzdc2evr5.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>4pfyvq9l8r.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>2fnua5tdw4.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>ydx93a7ass.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>5a6flpkh64.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>p78axxw29g.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>v72qych5uu.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>ludvb6z3bs.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>cp8zw746q7.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>3sh42y64q3.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>c6k4g5qg8m.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>s39g8k73mm.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>3qy4746246.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>f38h382jlk.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>hs6bdukanm.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>v4nxqhlyqp.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>wzmmz9fp6w.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>yclnxrl5pm.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>t38b2kh725.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>7ug5zh24hu.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>gta9lk7p23.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>vutu7akeur.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>y5ghdn5j9k.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>n6fk4nfna4.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>v9wttpbfk9.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>n38lu8286q.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>47vhws6wlr.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>kbd757ywx3.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>9t245vhmpl.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>eh6m2bh4zr.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>a2p9lx4jpn.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>22mmun2rn5.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>4468km3ulz.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>2u9pt9hc89.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>8s468mfl3y.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>klf5c3l5u5.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>ppxm28t8ap.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>ecpz2srf59.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>uw77j35x4d.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>pwa73g5rt2.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>mlmmfzh3r3.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>578prtvx9j.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>4dzt52r2t5.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>e5fvkxwrpn.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>8c4e2ghe7u.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>zq492l623r.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>3rd42ekr43.skadnetwork</string>
 </dict>
 <dict>
  <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
  <string>3qcr597p9d.skadnetwork</string>
 </dict>
</array>

Để có hiệu suất khởi chạy tối ưu, bạn phải liên kết các nhóm lợi nhuận của mình với các ứng dụng cụ thể chứa các nhóm lợi nhuận đó. Cấu hình nhóm lợi nhuận nhắm đến iOS và không liên kết với bất kỳ ứng dụng cụ thể nào sẽ được gửi đến tất cả ứng dụng iOS trong tài khoản của bạn, điều này có thể kéo dài thời gian cần thiết để khởi chạy.

Trong một ứng dụng thực tế, hãy thay thế mã ứng dụng mẫu bằng mã ứng dụng Ad Manager thực tế của bạn. Bạn có thể sử dụng mã mẫu nếu chỉ đang thử nghiệm SDK trong ứng dụng Hello World.

Chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Trước khi tải quảng cáo, hãy gọi phương thức startWithCompletionHandler: trên GADMobileAds.sharedInstance. Lệnh gọi này sẽ khởi chạy SDK và gọi lại một trình xử lý hoàn thành sau khi chạy xong (hoặc sau thời gian chờ 30 giây). Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi bắt đầu chạy ứng dụng. Bạn nên gọi startWithCompletionHandler: càng sớm càng tốt.

Dưới đây là ví dụ về cách gọi phương thức startWithCompletionHandler: trong AppDelegate:

AppDelegate mẫu (phần trích dẫn)

Swift

import GoogleMobileAds

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

 func application(_ application: UIApplication,
   didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

  GADMobileAds.sharedInstance().start(completionHandler: nil)

  return true
 }
}

SwiftUI

import GoogleMobileAds

class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

 func application(_ application: UIApplication,
   didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

  GADMobileAds.sharedInstance().start(completionHandler: nil)

  return true
 }
}

@main
struct YourApp: App {
 // To handle app delegate callbacks in an app that uses the SwiftUI lifecycle,
 // you must create an application delegate and attach it to your `App` struct
 // using `UIApplicationDelegateAdaptor`.
 @UIApplicationDelegateAdaptor(AppDelegate.self) var appDelegate

 var body: some Scene {
  WindowGroup {
   NavigationView {
    ContentView()
   }
  }
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
  didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {

 [GADMobileAds.sharedInstance startWithCompletionHandler:nil];
 return YES;
}

@end

Chọn định dạng quảng cáo

SDK quảng cáo trên thiết bị di động hiện đã được nhập và khởi chạy, đồng thời bạn đã sẵn sàng triển khai quảng cáo. Ad Manager cung cấp nhiều định dạng quảng cáo, vì vậy, bạn có thể chọn một định dạng phù hợp nhất với trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Đối với nhà phát triển SwiftUI, hãy làm theo hướng dẫn về SwiftUI.

Đơn vị quảng cáo biểu ngữ hiển thị quảng cáo hình chữ nhật chiếm một phần bố cục của ứng dụng. Những quảng cáo này có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ xem một quảng cáo mới định kỳ, ngay cả khi họ ở trên cùng một màn hình trong ứng dụng của bạn. Đây cũng là định dạng quảng cáo đơn giản nhất để triển khai.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Đơn vị quảng cáo xen kẽ hiển thị quảng cáo toàn trang trong ứng dụng của bạn. Hãy đặt quảng cáo vào các điểm ngắt và chuyển tiếp tự nhiên trong giao diện của ứng dụng, chẳng hạn như sau khi hoàn thành cấp độ trong ứng dụng trò chơi.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Mã gốc

Quảng cáo gốc là quảng cáo mà bạn có thể tuỳ chỉnh cách hiển thị các thành phần (như dòng tiêu đề và lời kêu gọi hành động) trong ứng dụng của mình. Bằng cách tự tạo kiểu cho quảng cáo, bạn có thể tạo ra một bản trình bày quảng cáo tự nhiên, không phô trương, mang lại trải nghiệm phong phú cho người dùng.

Trong Google Ad Manager, bạn có thể làm theo 2 cách để triển khai quảng cáo gốc: kiểu gốc và quảng cáo gốc chuẩn thông qua tính năng hiển thị tuỳ chỉnh.

Kiểu gốc được thiết kế để đơn giản hoá cách triển khai quảng cáo gốc. Đây là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn mới sử dụng định dạng này. Tính năng hiển thị tuỳ chỉnh được thiết kế để mang lại cho bạn tính linh hoạt tối đa khi tạo bản trình bày.

Triển khai kiểu gốc Triển khai quảng cáo gốc (hiển thị tuỳ chỉnh)

Được thưởng

Đơn vị quảng cáo có tặng thưởng cho phép người dùng chơi trò chơi, thực hiện bản khảo sát hoặc xem video để nhận phần thưởng trong ứng dụng, chẳng hạn như tiền xu, thêm mạng hoặc điểm. Bạn có thể đặt các phần thưởng khác nhau cho các đơn vị quảng cáo khác nhau, đồng thời chỉ định giá trị phần thưởng và vật phẩm mà người dùng nhận được.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng

Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng

Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng là một loại định dạng quảng cáo có trả thưởng mới, cho phép bạn tặng phần thưởng (chẳng hạn như tiền xu hoặc thêm mạng) cho những quảng cáo tự động xuất hiện tại các điểm chuyển tiếp tự nhiên của ứng dụng.

Không giống như quảng cáo có tặng thưởng, người dùng không bắt buộc phải chọn xem quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng.

Thay vì lời nhắc chọn xem trong quảng cáo có tặng thưởng, quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng cần có màn hình giới thiệu để thông báo về phần thưởng và cho phép người dùng chọn không xem nếu họ muốn làm như vậy.

Triển khai quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng

Quảng cáo khi mở ứng dụng

Quảng cáo khi mở ứng dụng là định dạng quảng cáo xuất hiện khi người dùng mở hoặc quay lại ứng dụng của bạn. Quảng cáo sẽ phủ lên màn hình tải.

Triển khai quảng cáo khi mở ứng dụng