Mở rộng Google Trang trình bày bằng Tiện ích bổ sung

Google Trang trình bày là một giải pháp trình bày dựa trên đám mây, với khả năng cộng tác theo thời gian thực và các công cụ mạnh mẽ giúp bạn nhanh chóng xây dựng các bộ trang trình bày tuỳ chỉnh.

Bạn có thể mở rộng Google Trang trình bày bằng các tiện ích bổ sung giúp người dùng tạo bản trình bày mới, thiết lập khả năng kết nối với hệ thống của bên thứ ba và tích hợp dữ liệu trên Trang trình bày của bạn với các ứng dụng Google Workspacekhác (như Google Trang tính).

Bạn có thể xem các tiện ích bổ sung của Trang trình bày mà những người khác đã tạo trên Google Workspace Marketplace.

Giải pháp

Sau đây là một vài việc bạn có thể làm với tiện ích bổ sung mở rộng Google Trang trình bày:

Tiện ích bổ sung của Slides được xây dựng bằng Apps Script. Để tìm hiểu thêm về cách truy cập và quản lý Google Trang trình bày bằng Apps Script, hãy xem bài viết Mở rộng trang trình bày của Google.

Cấu trúc bản trình bày

Bản trình bày trên Google Trang trình bày bao gồm các trang, mỗi trang như một số phần tử như hộp văn bản và hình ảnh.

Dịch vụ Trang trình bày Apps Script cung cấp một số lớp để đại diện cho cơ cấu tổ chức trong Trang trình bày (chẳng hạn như SlideShape). Bạn có thể sử dụng các lớp này để đọc và sửa đổi dữ liệu cũng như hành vi của Trang trình bày.

Để tìm hiểu thêm về cách sắp xếp các bản trình bày trên Google Trang trình bày, hãy xem Cấu trúc của bản trình bày.

Điều kiện kích hoạt

Trình kích hoạt Apps Script cho phép dự án tập lệnh thực thi một hàm được chỉ định khi đáp ứng một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như khi mở bản trình bày hoặc khi cài đặt một tiện ích bổ sung.

Vui lòng xem bài viết Trình kích hoạt tiện ích bổ sung để biết thêm thông tin về những trình kích hoạt có thể sử dụng với tiện ích bổ sung Trang trình bày cũng như những hạn chế áp dụng.

Tài liệu đọc thêm

Các hướng dẫn sau đây về Apps Script có thể hữu ích khi phát triển tiện ích bổ sung trên Trang trình bày: