Mở rộng Google Trang trình bày

Google Apps Script cho phép bạn tạo và sửa đổi bản trình bày Google Trang trình bày bằng cách sử dụng dịch vụ Trang trình bày. Bạn có thể sử dụng Apps Script để thêm trình đơn tuỳ chỉnh, hộp thoại và thanh bên vào Google Trang trình bày. Bạn cũng có thể tích hợp Trang trình bày với các dịch vụ khác của Google như Lịch, Drive và Gmail.

Bắt đầu

Apps Script có cả một dịch vụ tích hợp sẵn cho phép bạn tạo, đọc và chỉnh sửa Google Trang trình bày theo phương thức lập trình. Apps Script có thể tương tác với Google Trang trình bày theo hai cách:

  1. Bất kỳ tập lệnh nào cũng có thể tạo bản trình bày mới hoặc truy cập vào bản trình bày hiện có nếu người dùng có quyền truy cập phù hợp cho bản trình bày đó.
  2. Tập lệnh có thể liên kết với một bản trình bày, giúp tập lệnh có thêm quyền truy cập trực tiếp vào giao diện người dùng của Trang trình bày cho tập lệnh đó. Để tạo một tập lệnh liên kết, hãy chọn Phần mở rộng > Apps Script từ trong Google Trang trình bày.

Trình đơn tuỳ chỉnh và giao diện người dùng

Bạn có thể tuỳ chỉnh Google Trang trình bày bằng cách thêm các trình đơn tuỳ chỉnh, hộp thoại và thanh bên. Để tìm hiểu các khái niệm cơ bản về cách tạo trình đơn, hãy xem hướng dẫn về trình đơn. Để tìm hiểu về cách tuỳ chỉnh nội dung của hộp thoại, hãy xem hướng dẫn về dịch vụ HTML.

Nếu bạn dự định xuất bản giao diện tùy chỉnh của mình như một phần của tiện ích bổ sung, hãy làm theo hướng dẫn định kiểu để đảm bảo tính nhất quán với kiểu và bố cục của trình chỉnh sửa Google Trang trình bày.

Tiện ích bổ sung dành cho Google Trang trình bày

Tiện ích bổ sung là các dự án Apps Script được đóng gói đặc biệt chạy bên trong Google Trang trình bày và có thể được cài đặt từ cửa hàng tiện ích bổ sung của Google Trang trình bày. Nếu bạn đã phát triển tập lệnh cho Google Trang trình bày và muốn chia sẻ tập lệnh đó với mọi người, Apps Script cho phép bạn phát hành tập lệnh dưới dạng một tiện ích bổ sung để người dùng khác có thể cài đặt tập lệnh đó từ cửa hàng tiện ích bổ sung.

Hãy xem tiện ích bổ sung dịch nội dung mẫu hoặc tiện ích bổ sung thanh tiến trình mẫu để biết ví dụ về tiện ích bổ sung của Trang trình bày.