Tổng quan về tệp đối chiếu

Tài liệu tham khảo được cung cấp trong phần này mô tả nhiều dịch vụ của Apps Script và tài nguyên dự án.

Dịch vụ Apps Script

Dịch vụ Apps Script cung cấp các cách để tập lệnh của bạn dễ dàng truy cập vào dữ liệu trên các hệ thống bên ngoài và Google. Các dịch vụ này được tích hợp vào môi trường Apps Script để bạn không phải nhập hoặc triển khai các biện pháp kiểm soát ủy quyền. Dịch vụ được biểu thị dưới dạng các đối tượng toàn cục bằng các phương thức liên kết, tương tự như các đối tượng JavaScript như Math.

Dịch vụ Apps Script bao gồm:

  • Các dịch vụ của Google là các dịch vụ cho phép bạn truy cập vào dữ liệu của Google Workspacecác ứng dụng như Drive, Gmail và Trang tính, cũng như các ứng dụng khác của Google như Maps và Dịch.

  • Dịch vụ tiện ích là các dịch vụ không kết nối với một sản phẩm cụ thể của Google. Công cụ này cho phép bạn làm những việc như thông tin nhật ký, tạo HTML, nén dữ liệu và làm nhiều việc khác.

Dịch vụ nâng cao

Một số dịch vụ của Google được cung cấp dưới dạng dịch vụ nâng cao. Dịch vụ nâng cao là dịch vụ Apps Script cho phép bạn truy cập vào các API sản phẩm của Google, bao gồm nhưng không giới hạn ở Google Workspace API sản phẩm. Về cơ bản, dịch vụ nâng cao của Google là một trình bao bọc mỏng xung quanh một API và không phải là API. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Các dịch vụ nâng cao của Google.

Tài nguyên dự án của tập lệnh

Tài nguyên dự án của tập lệnh cung cấp thông tin về dự án Apps Script để giúp dự án chạy thành công. Tài nguyên dự án bao gồm thông tin về cấu hình tệp kê khai, trình kích hoạt tự động và hạn mức.

Tài nguyên về tiện ích bổ sung

Bạn chỉ cần tham khảo tài nguyên về tiện ích bổ sung nếu đang tạo một tiện ích bổ sung. Xem các tài nguyên về tiện ích bổ sung trong tài liệu tham khảo về tiện ích bổ sung.