Giới thiệu

API Google Apps Script cho phép bạn tạo, sửa đổi và triển khai các dự án Apps Script – theo cách có lập trình – những thao tác mà bạn phải sử dụng trình chỉnh sửa Apps Script. Các ứng dụng có thể sử dụng API để quản lý các dự án tập lệnh, tạo và triển khai các phiên bản tập lệnh mới, đồng thời theo dõi việc thực thi tập lệnh.

API Apps Script cũng thay thế và mở rộng API thực thi Apps Script. Bạn có thể sử dụng API Apps Script để thực thi các chức năng của Apps Script từ xa, giống như cách bạn có thể làm với API thực thi.

Tổng quan về API

API Apps Script được chia thành nhiều tài nguyên, mỗi tài nguyên có một mục đích cụ thể và tập hợp các yêu cầu bạn có thể đưa ra. Các tài nguyên đó là:

  • projects – Bản trình bày về một dự án tập lệnh. API này cung cấp các phương thức để tạo, đọc, theo dõi và sửa đổi dự án.
  • projects.deployments — Bản trình bày về cách triển khai tập lệnh. API này cung cấp các phương thức để tạo, liệt kê, cập nhật và xoá dự án triển khai tập lệnh.
  • projects.versions – Bản trình bày về một phiên bản dự án của tập lệnh. API này cung cấp các phương thức để tạo và đọc phiên bản dự án.
  • processes – Biểu thị về việc thực thi hàm tập lệnh. API này cung cấp các phương thức để liệt kê các quy trình hiện có và thu thập thông tin về các quy trình đó, chẳng hạn như loại và trạng thái hiện tại.
  • scripts – Điểm cuối cung cấp các phương thức để thực thi từ xa các hàm của Apps Script.