REST Resource: projects.versions

Tài nguyên: Phiên bản

Tài nguyên đại diện cho phiên bản dự án của tập lệnh. Phiên bản là "snapshot" của dự án tập lệnh và tương tự như bản phát hành phân nhánh chỉ đọc. Khi tạo quá trình triển khai, bạn phải chỉ định phiên bản sẽ sử dụng.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "scriptId": string,
  "versionNumber": integer,
  "description": string,
  "createTime": string
}
Các trường
scriptId

string

Mã Drive của dự án tập lệnh.

versionNumber

integer

Mã nhận dạng gia tăng do Apps Script tạo khi một phiên bản được tạo. Đây là số do hệ thống chỉ định và không thể thay đổi sau khi tạo.

description

string

Mô tả cho phiên bản này.

createTime

string (Timestamp format)

Thời điểm tạo phiên bản.

Dấu thời gian ở định dạng RFC3339 UTC "Zulu" với độ phân giải nano giây và tối đa chín chữ số thập phân. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23Z""2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

Phương pháp

create

Tạo phiên bản không thể thay đổi mới bằng mã hiện tại, với số phiên bản duy nhất.

get

Lấy phiên bản của dự án tập lệnh.

list

Liệt kê các phiên bản của dự án tập lệnh.