انجمن

به اشتراک بگذارید، بیاموزید، و ببینید که دیگر توسعه دهندگان ARCore چه کار می کنند.

انجمن
GitHub مشکلات فعلی را مشاهده کنید و موارد جدید را با استفاده از ردیاب مشکل گزارش دهید.
سرریز پشته سوال بپرسید و با استفاده از برچسب رسمی arcore ، پاسخ ها را مرور کنید.
آزمایش‌های AR نمونه های سرگرم کننده ای از آنچه با ARCore امکان پذیر است را بررسی کنید و آنچه ساخته اید را به اشتراک بگذارید.