Tổng quan về API Google Tài liệu

API Google Tài liệu cho phép bạn tạo và sửa đổi tài liệu trong Google Tài liệu.

Các ứng dụng có thể tích hợp với API Tài liệu để tạo các tài liệu đẹp từ cả dữ liệu do người dùng và hệ thống cung cấp. API Tài liệu cho phép bạn:

  • Tự động hoá quy trình
  • Tạo hàng loạt tài liệu
  • Định dạng tài liệu
  • Tạo hoá đơn hoặc hợp đồng
  • Truy xuất các thuộc tính cụ thể của đối tượng

Sau đây là danh sách các thuật ngữ phổ biến được dùng trong API Tài liệu:

Mã tài liệu

Giá trị nhận dạng duy nhất của một tài liệu. Đây là một chuỗi cụ thể chứa chữ cái, số và một số ký tự đặc biệt tham chiếu đến một tài liệu. Chuỗi này có thể được lấy từ URL của tài liệu. Mã tài liệu là giá trị ổn định, ngay cả khi tên tài liệu thay đổi. Để biết thêm thông tin về cách tìm mã, hãy xem phần Mã tài liệu.

https://docs.google.com/document/d/DOCUMENT_ID/edit
Yếu tố

Cấu trúc tạo nên một tài liệu. Các phần tử cấp cao nhất của tài liệu bao gồm Body, DocumentStyleList.

Tài liệu trên Google Workspace

Một tệp mà ứng dụng Google Workspace, chẳng hạn như Google Tài liệu, tạo ra. Định dạng loại MIME cho Tài liệu là application/vnd.google-apps.document. Để biết danh sách các loại MIME, hãy xem bài viết Các loại MIME được Google Workspace và Google Drive hỗ trợ.

Chỉ mục

Hầu hết các phần tử trong phần nội dung đều có thuộc tính startIndexendIndex. Giá trị này cho biết độ chênh lệch giữa điểm bắt đầu và kết thúc của một phần tử, so với điểm bắt đầu của phân đoạn bao quanh.

Hình ảnh cùng dòng

Hình ảnh xuất hiện trong dòng văn bản trong tài liệu. Đây không phải là tệp đính kèm.

Dải ô được đặt tên

Dải văn bản liền kề. NamedRange là một tập hợp các dải ô có cùng namedRangeId. Dải ô được đặt tên cho phép nhà phát triển liên kết các phần của tài liệu với một nhãn tuỳ ý do người dùng xác định để nội dung đó có thể được đọc hoặc chỉnh sửa theo phương thức lập trình sau này. Một tài liệu có thể chứa nhiều dải ô được đặt tên có cùng tên, nhưng mỗi dải ô được đặt tên đều có một mã nhận dạng duy nhất.

Segment

Body, Header, Footer hoặc Footnote có chứa phần tử cấu trúc hoặc nội dung. Chỉ mục của các phần tử trong một phân đoạn tương ứng với đầu của phân đoạn đó.

Đề xuất

Thay đổi nội dung tài liệu mà không thay đổi văn bản gốc. Nếu chủ sở hữu phê duyệt nội dung đề xuất của bạn, họ sẽ thay thế văn bản gốc.

  • Để tìm hiểu về cách phát triển bằng các API của Google Workspace, bao gồm cả việc xử lý tính năng xác thực và uỷ quyền, hãy tham khảo bài viết Phát triển trên Google Workspace.

  • Để xem thông tin tổng quan về tài liệu, hãy xem phần Tài liệu.

  • Để tìm hiểu cách định cấu hình và chạy ứng dụng API Tài liệu, hãy thử bắt đầu nhanh JavaScript.