Google Docs API

Đọc và ghi tài liệu Google Tài liệu.

Dịch vụ: docs.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một thông số kỹ thuật mà máy đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. API này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://docs.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1.documents

Phương thức
batchUpdate POST /v1/documents/{documentId}:batchUpdate
Áp dụng một hoặc nhiều nội dung cập nhật cho tài liệu.
create POST /v1/documents
Tạo tài liệu trống bằng tiêu đề đã cung cấp trong yêu cầu.
get GET /v1/documents/{documentId}
Lấy phiên bản mới nhất của tài liệu được chỉ định.