Google Docs API

Đọc và ghi tài liệu Google Tài liệu.

Dịch vụ: docs.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau khi bạn yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một quy cách mà máy có thể đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. Nó được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của một dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://docs.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1.documents

Phương pháp
batchUpdate POST /v1/documents/{documentId}:batchUpdate
Áp dụng một hoặc nhiều thông tin cập nhật cho tài liệu.
create POST /v1/documents
Tạo một tài liệu trống bằng cách sử dụng tiêu đề đã nêu trong yêu cầu.
get GET /v1/documents/{documentId}
Nhận phiên bản mới nhất của tài liệu được chỉ định.