Thêm bản đồ bằng điểm đánh dấu

Hướng dẫn này cho bạn biết cách thêm bản đồ của Google vào ứng dụng Android của bạn. Bản đồ này bao gồm một điểm đánh dấu, còn được gọi là ghim, để cho biết một vị trí cụ thể.

Làm theo hướng dẫn để tạo một ứng dụng Android sử dụng SDK Maps cho Android. Môi trường phát triển đề xuất là Android Studio.

Lấy mã

Nhân bản hoặc tải kho lưu trữ mẫu Android API phiên bản 2 của Google Maps xuống qua GitHub.

Xem phiên bản Java của hoạt động:

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.mapwithmarker;

import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;

/**
 * An activity that displays a Google map with a marker (pin) to indicate a particular location.
 */
public class MapsMarkerActivity extends AppCompatActivity
    implements OnMapReadyCallback {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * The API invokes this callback when the map is ready to be used.
   * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
   * we just add a marker near Sydney, Australia.
   * If Google Play services is not installed on the device, the user receives a prompt to install
   * Play services inside the SupportMapFragment. The API invokes this method after the user has
   * installed Google Play services and returned to the app.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    // Add a marker in Sydney, Australia,
    // and move the map's camera to the same location.
    LatLng sydney = new LatLng(-33.852, 151.211);
    googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
      .position(sydney)
      .title("Marker in Sydney"));
    googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney));
  }
}

  

Xem phiên bản Kotlin của hoạt động:

  // Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.mapwithmarker

import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions

/**
 * An activity that displays a Google map with a marker (pin) to indicate a particular location.
 */
class MapsMarkerActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)

    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
   val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
   googleMap.addMarker(
    MarkerOptions()
     .position(sydney)
     .title("Marker in Sydney")
   )
   googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney))
  }
}

  

Thiết lập dự án phát triển của bạn

Làm theo các bước sau để tạo dự án hướng dẫn trong Android Studio.

 1. Tải xuốngcài đặt Android Studio.
 2. Thêm gói Dịch vụ Google Play vào Android Studio.
 3. Nhân bản hoặc tải kho lưu trữ mẫu Android API phiên bản 2 của Google Maps xuống nếu bạn không thực hiện việc này khi bắt đầu đọc hướng dẫn này.
 4. Nhập dự án hướng dẫn:

  • Trong Android Studio, hãy chọn File > New > Import Project (Tệp > Mới > Nhập dự án).
  • Chuyển đến vị trí bạn đã lưu kho lưu trữ Mẫu Android API phiên bản 2 của Google Maps sau khi tải xuống.
  • Tìm dự án MapWithMarker tại vị trí này:
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/java/MapWithMarker (Java) hoặc
   PATH-TO-SAVED-REPO/android-samples/tutorials/kotlin/MapWithMarker (Kotlin)
  • Chọn thư mục dự án, sau đó nhấp vào Open (Mở). Android Studio hiện xây dựng dự án của bạn bằng công cụ xây dựng Gradle.

Bật các API cần thiết và nhận khoá API

Để hoàn tất hướng dẫn này, bạn cần có một dự án Google Cloud có các API cần thiết được bật và khoá API được phép sử dụng SDK bản đồ dành cho Android. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem:

Thêm khoá API vào ứng dụng

 1. Mở tệp local.properties của dự án.
 2. Thêm chuỗi sau rồi thay thế YOUR_API_KEY bằng giá trị của khoá API:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
  

  Khi bạn tạo ứng dụng, Trình bổ trợ Secrets Gradle cho Android sẽ sao chép khoá API và cung cấp khoá đó dưới dạng một biến bản dựng trong tệp kê khai Android, như giải thích bên dưới.

Tạo và chạy ứng dụng

Cách tạo và chạy ứng dụng:

 1. Kết nối thiết bị Android với máy tính. Làm theo hướng dẫn để bật các tuỳ chọn cho nhà phát triển trên thiết bị Android và định cấu hình hệ thống để phát hiện thiết bị.

  Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Trình quản lý thiết bị ảo Android (AVD) để định cấu hình một thiết bị ảo. Khi chọn trình mô phỏng, hãy nhớ chọn hình ảnh có API của Google. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Thiết lập dự án Android Studio .

 2. Trong Android Studio, hãy nhấp vào tuỳ chọn trình đơn Run (Chạy) (hoặc biểu tượng nút phát). Chọn một thiết bị như được nhắc.

Android Studio sẽ gọi Gradle để tạo ứng dụng, sau đó chạy ứng dụng này trên thiết bị hoặc trên trình mô phỏng. Bạn sẽ thấy một bản đồ có điểm đánh dấu trỏ vào Sydney ở bờ biển phía đông Úc, tương tự như hình ảnh trên trang này.

Khắc phục sự cố:

Hiểu mã

Phần này của hướng dẫn giải thích những phần quan trọng nhất của ứng dụng MapWithMarker để giúp bạn hiểu cách tạo một ứng dụng tương tự.

Kiểm tra tệp kê khai Android

Hãy lưu ý các phần tử sau đây trong tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng:

 • Thêm phần tử meta-data để nhúng phiên bản của Dịch vụ Google Play mà ứng dụng được biên dịch.

  <meta-data
    android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version" />
  
 • Thêm một phần tử meta-data để chỉ định khoá API của bạn. Mẫu đi kèm với hướng dẫn này sẽ ánh xạ giá trị cho khoá API tới một biến xây dựng khớp với tên của khoá bạn đã xác định trước đó, MAPS_API_KEY. Khi bạn xây dựng ứng dụng, Trình bổ trợ Secrets Gradle cho Android sẽ cung cấp các khoá trong tệp local.properties của bạn dưới dạng biến xây dựng tệp kê khai.

  <meta-data
   android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
   android:value="${MAPS_API_KEY}" />
  

  Trong tệp build.gradle, dòng sau đây sẽ chuyển khoá API của bạn đến tệp kê khai Android.

   id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
  

Sau đây là ví dụ về một tệp kê khai đầy đủ:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
 Copyright 2020 Google LLC

 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at

   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
-->

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.mapwithmarker">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">

    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.version"
      android:value="@integer/google_play_services_version" />

    <!--
       The API key for Google Maps-based APIs.
    -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
      android:value="${MAPS_API_KEY}" />

    <activity
      android:name=".MapsMarkerActivity"
      android:label="@string/title_activity_maps"
      android:exported="true">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Thêm bản đồ

Hiển thị bản đồ, sử dụng SDK bản đồ dành cho Android.

 1. Thêm phần tử <fragment> vào tệp bố cục của hoạt động activity_maps.xml. Phần tử này xác định SupportMapFragment đóng vai trò là vùng chứa cho bản đồ và để cung cấp quyền truy cập vào đối tượng GoogleMap. Hướng dẫn này sử dụng phiên bản thư viện hỗ trợ Android của mảnh bản đồ để đảm bảo khả năng tương thích ngược với các phiên bản khung Android trước đó.

  <!--
   Copyright 2020 Google LLC
  
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
   you may not use this file except in compliance with the License.
   You may obtain a copy of the License at
  
     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   See the License for the specific language governing permissions and
   limitations under the License.
  -->
  
  <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/map"
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context="com.example.mapwithmarker.MapsMarkerActivity" />
  
  
 2. Trong phương thức onCreate() của hoạt động, hãy đặt tệp bố cục làm chế độ xem nội dung. Xử lý mảnh bản đồ bằng cách gọi FragmentManager.findFragmentById(). Sau đó, sử dụng getMapAsync() để đăng ký lệnh gọi lại bản đồ:

  Java

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps);
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
        .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }
  

  Kotlin

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps)
  
    // Get the SupportMapFragment and request notification when the map is ready to be used.
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }
  
 3. Triển khai giao diện OnMapReadyCallback và ghi đè phương thức onMapReady() để thiết lập bản đồ khi có đối tượng GoogleMap:

  Java

  public class MapsMarkerActivity extends AppCompatActivity
      implements OnMapReadyCallback {
  
    // ...
  
    @Override
    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
      LatLng sydney = new LatLng(-33.852, 151.211);
      googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
        .position(sydney)
        .title("Marker in Sydney"));
    }
  }
  

  Kotlin

  class MapsMarkerActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {
  
    // ...
  
    override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
     val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
     googleMap.addMarker(
      MarkerOptions()
       .position(sydney)
       .title("Marker in Sydney")
     )
    }
  }
  

Theo mặc định, SDK bản đồ dành cho Android hiển thị nội dung của cửa sổ thông tin khi người dùng nhấn vào một điểm đánh dấu. Bạn không cần thêm trình nghe lượt nhấp cho điểm đánh dấu nếu đã sẵn sàng sử dụng hành vi mặc định.

Các bước tiếp theo

Tìm hiểu thêm về đối tượng bản đồ và những việc bạn có thể làm với các điểm đánh dấu.