Thiết lập trong Google Cloud Console

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Hướng dẫn này cho biết cách thiết lập dự án Google Cloud trước khi sử dụng API Nền tảng Google Maps. Mặc dù bạn có thể đã hoàn thành một số bước trong trang Bắt đầu với Nền tảng Google Maps, nhưng chủ đề này cung cấp thêm hướng dẫn hữu ích để quản lý dự án.

Tạo một dự án

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải có một dự án để quản lý các dịch vụ, thông tin xác thực, thông tin thanh toán, API và SDK.

Bạn cần thiết lập thông tin thanh toán cho mỗi dự án, nhưng sẽ chỉ bị tính phí nếu một dự án vượt quá hạn mức dịch vụ miễn phí.

Cách tạo một Dự án trên đám mây đã bật tính năng thanh toán:

Bảng điều khiển

 1. Tạo một dự án Google Cloud mới trong Cloud Console:

  Tạo dự án mới
 2. Trên trang Dự án mới, hãy điền các thông tin bắt buộc:

  • Tên dự án: Chấp nhận tên mặc định hoặc nhập tên tùy chỉnh.

   Bạn có thể thay đổi tên dự án bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xác định dự án.

  • Mã dự án: Chấp nhận giá trị mặc định hoặc nhấp vào CHỈNH SỬA để nhập một mã tuỳ chỉnh mà các API của Google sử dụng làm giá trị nhận dạng duy nhất cho dự án của bạn.

   Sau khi tạo dự án, bạn không thể thay đổi mã dự án. Vì vậy, hãy chọn một mã mà bạn thấy thoải mái trong suốt thời gian hoạt động của dự án. Đừng đưa thông tin nhạy cảm vào mã dự án của bạn.

  • Tài khoản thanh toán: Chọn một tài khoản thanh toán cho dự án. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản thanh toán hoặc chỉ có một tài khoản thanh toán, thì bạn sẽ không thấy tùy chọn này.

   Bạn phải là Quản trị viên tài khoản thanh toán hoặc Người quản lý thanh toán của dự án để liên kết dự án với tài khoản thanh toán. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về quyền kiểm soát quyền truy cập vào thông tin thanh toán.

  • Vị trí: Nếu bạn muốn liên kết một dự án với tổ chức của mình, hãy nhấp vào Duyệt qua rồi chọn dự án đó. Nếu không, hãy chọn "Không có tổ chức"

   Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo và quản lý thư mụcMối quan hệ giữa các tổ chức, dự án và tài khoản thanh toán.

 3. Chọn Tạo.

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Bật tùy chọn thanh toán

Để triển khai ứng dụng, bạn phải bật tính năng thanh toán. Tài khoản của bạn sẽ không bị tính phí nếu bạn không sử dụng hạn mức miễn phí. Nếu ứng dụng của bạn cần những tài nguyên vượt quá hạn mức hằng tháng, thì bạn sẽ phải trả thêm mức sử dụng này.

Nếu bạn có tài khoản thanh toán khi tạo dự án Cloud, thì tính năng thanh toán sẽ tự động được bật trên dự án đó.

Cách bật tùy chọn thanh toán cho dự án Cloud:

 1. Trong Cloud Console, chuyển đến trang Thanh toán:
  Chuyển đến trang Thanh toán
 2. Chọn hoặc tạo một dự án Cloud.
 3. Tuỳ thuộc vào việc một tài khoản thanh toán có tồn tại hay không hoặc nếu dự án Cloud được chọn liên kết với một tài khoản thì trang thanh toán hiển thị một trong những thông tin sau:
  • Nếu bạn đã bật thông tin thanh toán cho dự án Cloud đã chọn, thì thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán đó sẽ được liệt kê.
  • Nếu không có tài khoản thanh toán nào, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản thanh toán và liên kết tài khoản đó với dự án Cloud đã chọn.
  • Nếu có tài khoản thanh toán, bạn sẽ được nhắc bật tính năng thanh toán nếu dự án trên đám mây mà bạn chọn chưa được liên kết với một tài khoản thanh toán. Bạn cũng có thể chọn Huỷ, rồi chọn Tạo tài khoản để tạo và liên kết một tài khoản thanh toán mới.

Sau khi bạn bật tính năng thanh toán, sẽ không có giới hạn về số tiền mà bạn có thể phải trả. Để kiểm soát chi phí nhiều hơn, bạn có thể tạo ngân sách và đặt thông báo. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thanh toán.

Bật API

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải bật các API hoặc SDK mà bạn định sử dụng với dự án của mình.

Bảng điều khiển

Bật SDK Maps dành cho Android

SDK đám mây

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "maps-android-backend.googleapis.com"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Xem các API đã bật

Bảng điều khiển

Để xem các API hoặc SDK mà bạn đã bật, hãy truy cập vào trang Google Maps Platform trong Cloud Console:

Truy cập vào trang Nền tảng Google Maps
 • API bổ sung: Các API hoặc SDK này chưa được bật.
 • Nếu bạn thấy các thẻ cho từng API và dịch vụ bản đồ, thì tức là API hoặc SDK chưa được bật.

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Tắt dự án

Bạn có thể tắt tính năng thanh toán và phát hành tất cả tài nguyên đám mây đang được sử dụng trong dự án Cloud bằng cách tắt dự án đó:

Bảng điều khiển

 1. Chuyển đến trang Project (Dự án):

  Chuyển đến trang Projects (Dự án)
 2. Chọn dự án trên đám mây mà bạn muốn tắt, sau đó nhấp vào Xóa.

Để biết thêm thông tin về cách quản lý các dự án Cloud của bạn, hãy xem Trình quản lý tài nguyên đám mây: tạo, tắt và khôi phục dự án.

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Bước tiếp theo

Sau khi thiết lập dự án Google Cloud, bạn phải tạo và bảo mật khoá API của mình để sử dụng SDK Maps dành cho Android:

Sử dụng khóa API