Tổng quan về SDK Maps dành cho Android

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Với SDK Maps dành cho Android, hãy thêm bản đồ vào ứng dụng Android của bạn, bao gồm cả các ứng dụng Wear OS sử dụng dữ liệu Google Maps, màn hình bản đồ và phản hồi bằng cử chỉ cho bản đồ. Bạn cũng có thể cung cấp thêm thông tin cho vị trí bản đồ và hỗ trợ người dùng tương tác bằng cách thêm điểm đánh dấu, đa giác và lớp phủ vào bản đồ của bạn.

SDK này hỗ trợ cả ngôn ngữ lập trình Kotlin và Java, đồng thời cung cấp thêm các thư viện và tiện ích cho các tính năng và kỹ thuật lập trình nâng cao.


Bước tiếp theo

Thiết lập và tạo ứng dụng đầu tiên của bạn:

Bắt đầu nhanh – Thêm bản đồ
Tạo một ứng dụng Android cơ bản có hiển thị bản đồ.
Nhận khoá API và cho phép thanh toán
Thông tin chi tiết về cách bật tính năng thanh toán và lấy khoá API. Bạn phải dùng cả hai API này để thêm bản đồ vào ứng dụng.
Thiết lập dự án Android Studio hiện có
Định cấu hình ứng dụng hiện có để sử dụng SDK Maps dành cho Android.
Mức sử dụng và thanh toán
Giới hạn về giá và mức sử dụng SDK.
Điều khoản dịch vụ
Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps thảo luận về các yêu cầu pháp lý mà ứng dụng của bạn phải tuân thủ khi sử dụng SDK.