Cập nhật máy ảnh

lớp cuối cùng công khai CameraUpdate mở rộng Đối tượng

Xác định quá trình di chuyển của máy ảnh. Bạn có thể dùng một đối tượng thuộc loại này để sửa đổi máy ảnh của bản đồ bằng cách gọi animateCamera(CameraUpdate), animateCamera(CameraUpdate, GoogleMap.CancelableCallback) hoặc moveCamera(CameraUpdate).

Để có được CameraUpdate, hãy sử dụng lớp CameraUpdateFactory của trạng thái ban đầu.

Ví dụ: để phóng to một bản đồ, bạn có thể sử dụng mã sau:

GoogleMap map = ...;
 map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn());
 

Hướng dẫn cho nhà phát triển

Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển về Máy ảnh và chế độ xem.

Tóm tắt phương pháp kế thừa