Cập nhật máy ảnh

lớp cuối cùng công khai CameraUpdate mở rộng Đối tượng

Xác định thao tác di chuyển camera. Một đối tượng thuộc loại này có thể được dùng để sửa đổi máy ảnh của bản đồ bằng cách gọi animateCamera(CameraUpdate), animateCamera(CameraUpdate, GoogleMap.CancelableCallback) hoặc moveCamera(CameraUpdate).

Để có được CameraUpdate, hãy sử dụng lớp nhà máy CameraUpdateFactory.

Ví dụ: để phóng to trên một bản đồ, bạn có thể sử dụng mã sau:

GoogleMap map = ...;
 map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn());
 

Hướng dẫn cho nhà phát triển

Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn cho nhà phát triển về Máy ảnh và Khung hiển thị.

Tóm tắt phương thức kế thừa