GoogleMap.CancelableCallback

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.CancelableCallback

Giao diện gọi lại để báo cáo khi một tác vụ hoàn tất hoặc bị huỷ.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onCancel()
Được gọi khi một tác vụ bị huỷ.
trừu tượng khoảng trống
Hàm onFinish()
Được gọi khi hoàn thành một tác vụ.

Phương thức công khai

public abstract void onCancel ()

Được gọi khi một tác vụ bị huỷ.

public abstract void onFinish ()

Được gọi khi hoàn thành một tác vụ.