GoogleMap.CancelableCallback

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.CancelableCallback

Giao diện gọi lại để báo cáo khi một việc cần làm đã hoàn tất hoặc bị huỷ.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onCancel()
Được gọi khi một việc cần làm bị huỷ.
khoảng trống trừu tượng
onFinish()
Được gọi khi hoàn thành một việc cần làm.

Phương thức công khai

công khai trừu tượng onCancel ()

Được gọi khi một việc cần làm bị huỷ.

công khai trừu tượng onFinish ()

Được gọi khi hoàn thành một việc cần làm.