GoogleMap.OnCameraIdleListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnCameraIdleListener

Giao diện gọi lại khi quá trình chuyển động của máy ảnh kết thúc.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onCameraIdle()
Được gọi khi chuyển động của máy ảnh kết thúc, không có ảnh động đang chờ xử lý nào và người dùng đã ngừng tương tác với bản đồ.

Phương thức công khai

công khai khoảng trống onCameraIdle ()

Được gọi khi chuyển động của máy ảnh kết thúc, không có ảnh động đang chờ xử lý nào và người dùng đã ngừng tương tác với bản đồ.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.