GoogleMap.OnCameraIdleListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnCameraIdleListener

Giao diện gọi lại khi chuyển động của máy ảnh đã kết thúc.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onCameraIdle()
Được gọi khi chuyển động của máy ảnh đã kết thúc, không có ảnh động nào đang chờ xử lý và người dùng đã ngừng tương tác với bản đồ.

Phương thức công khai

public abstract void onCameraIdle ()

Được gọi khi chuyển động của máy ảnh đã kết thúc, không có ảnh động nào đang chờ xử lý và người dùng đã ngừng tương tác với bản đồ.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.