GoogleMap.OnCameraMoveCancelListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnCameraMoveCANCELListener

Giao diện gọi lại khi máy ảnh dừng chuyển động hoặc khi máy ảnh bắt đầu di chuyển vì lý do mới.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onCameraMoveCANCEL()
Được gọi khi nhà phát triển gọi phương thức stopAnimation() một cách rõ ràng hoặc nếu lý do chuyển động của máy ảnh thay đổi trước khi onCameraIdle có cơ hội kích hoạt sau ảnh động trước đó.

Phương thức công khai

public trừu tượng onCameraMovecancelled ()

Được gọi khi nhà phát triển gọi phương thức stopAnimation() một cách rõ ràng hoặc nếu lý do chuyển động của máy ảnh thay đổi trước khi onCameraIdle có cơ hội kích hoạt sau ảnh động trước đó. Đừng cập nhật hoặc tạo ảnh động cho máy ảnh từ bên trong phương thức này.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.