GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener

Giao diện gọi lại khi chuyển động của máy ảnh đã bị dừng hoặc khi máy ảnh bắt đầu di chuyển vì một lý do mới.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onCameraMoveCanceled()
Được gọi khi nhà phát triển gọi phương thức stopAnimation() một cách rõ ràng hoặc nếu lý do cho chuyển động của máy ảnh đã thay đổi trước khi onCameraIdle có cơ hội kích hoạt sau ảnh động trước đó.

Phương thức công khai

public abstract void onCameraMoveCanceled ()

Được gọi khi nhà phát triển gọi phương thức stopAnimation() một cách rõ ràng hoặc nếu lý do cho chuyển động của máy ảnh đã thay đổi trước khi onCameraIdle có cơ hội kích hoạt sau ảnh động trước đó. Đừng cập nhật hoặc tạo ảnh động cho máy ảnh từ bên trong phương thức này.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.