GoogleMap.OnCameraMoveListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnCameraMoveListener

Giao diện gọi lại khi máy ảnh thay đổi vị trí.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onCameraMove()
Được gọi nhiều lần khi máy ảnh tiếp tục di chuyển sau cuộc gọi onCameraMoveStarted.

Phương thức công khai

công khai trừu tượng onCameraMove ()

Được gọi nhiều lần khi máy ảnh tiếp tục di chuyển sau cuộc gọi onCameraMoveStarted. Lệnh này có thể được gọi thường xuyên một lần trong mỗi khung hình và không được thực hiện các thao tác tốn kém.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.