GoogleMap.OnCameraMoveListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnCameraMoveListener

Giao diện gọi lại khi máy ảnh thay đổi vị trí.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onCameraMove()
Được gọi nhiều lần khi máy ảnh tiếp tục di chuyển sau một lệnh gọi onCameraMoveStarted.

Phương thức công khai

public abstract void onCameraMove ()

Được gọi nhiều lần khi máy ảnh tiếp tục di chuyển sau một lệnh gọi onCameraMoveStarted. Phương thức này có thể được gọi thường xuyên như một lần trong mỗi khung hình và không nên thực hiện các thao tác tốn kém.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.