GoogleMap.OnCircleClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnCircleClickListener

Giao diện gọi lại khi nhấp vào một vòng kết nối.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onCircleClick(vòng kết nối Vòng kết nối)
Được gọi khi nhấp vào một vòng kết nối.

Phương thức công khai

public abstract void onCircleClick (Circle vòng kết nối)

Được gọi khi nhấp vào một vòng kết nối.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
vòng tròn Vòng tròn được nhấp vào.