GoogleMap.OnCircleClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnCircleClickListener

Giao diện gọi lại khi người dùng nhấp vào một vòng kết nối.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onCircleClick(Vòng tròn Circle)
Được gọi khi người dùng nhấp vào một vòng kết nối.

Phương thức công khai

công khai khoảng trống onCircleClick (Vòng tròn vòng tròn)

Được gọi khi người dùng nhấp vào một vòng kết nối.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.

Các tham số
vòng tròn Vòng tròn được nhấp vào.