GoogleMap.OnGroundOverlayClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnGroundOverlayClickListener

Giao diện gọi lại khi nhấp vào lớp phủ mặt đất.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onGroundOverlayClick(GroundOverlay Tàu phủ)
Được gọi khi nhấp vào lớp phủ mặt đất.

Phương thức công khai

công khai bản tóm tắt void onGroundOverlayClick (GroundOverlaygroundOverlay)

Được gọi khi nhấp vào lớp phủ mặt đất.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
groundOverlay Lớp phủ mặt đất được nhấp vào.