GoogleMap.OnGroundOverlayClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnGroundOverlayClickListener

Giao diện gọi lại khi người dùng nhấp vào lớp phủ mặt đất.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onGroundOverlayClick(GroundOverlay) Lớp phủ)
Được gọi khi người dùng nhấp vào lớp phủ mặt đất.

Phương thức công khai

public trừu tượng khoảng trống onGroundOverlayClick (GroundOverlay surfaceOverlay)

Được gọi khi người dùng nhấp vào lớp phủ mặt đất.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.

Các tham số
Lớp phủ mặt đất Lớp phủ mặt đất được nhấp vào.