GoogleMap.OnMapClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnMapClickListener

Giao diện gọi lại khi người dùng nhấn vào bản đồ.

Trình nghe sẽ được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onMapClick(LatLng)
Được gọi khi người dùng thực hiện cử chỉ nhấn trên bản đồ, nhưng chỉ khi không có lớp phủ nào của bản đồ xử lý cử chỉ.

Phương thức công khai

công khai trừu tượng onMapClick (LatLng điểm)

Được gọi khi người dùng thực hiện cử chỉ nhấn trên bản đồ, nhưng chỉ khi không có lớp phủ nào của bản đồ xử lý cử chỉ. Việc triển khai phương thức này luôn được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
điểm Điểm trên mặt đất (dự kiến từ điểm trên màn hình) đã được nhấn vào.