GoogleMap.OnMapClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnMapClickListener

Giao diện gọi lại khi người dùng nhấn vào bản đồ.

Trình nghe sẽ được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onMapClick(điểm LatLng)
Được gọi khi người dùng thực hiện một cử chỉ nhấn trên bản đồ, nhưng chỉ khi không có lớp phủ nào của bản đồ xử lý cử chỉ đó.

Phương thức công khai

public abstract void onMapClick (LatLng point)

Được gọi khi người dùng thực hiện một cử chỉ nhấn trên bản đồ, nhưng chỉ khi không có lớp phủ nào của bản đồ xử lý cử chỉ đó. Các phương thức triển khai phương thức này luôn được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
điểm Điểm trên mặt đất (được chiếu từ điểm trên màn hình) mà người dùng nhấn vào.