GoogleMap.OnMapLoaderCallback

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnMapLoadedCallback

Giao diện gọi lại khi bản đồ đã kết xuất xong. Điều này xảy ra sau khi hệ thống đã tìm nạp tất cả các thẻ thông tin cần thiết để hiển thị bản đồ và hoàn tất mọi hoạt động gắn nhãn. Sự kiện này sẽ không kích hoạt nếu bản đồ không tải do vấn đề về kết nối, hoặc nếu bản đồ liên tục thay đổi và không bao giờ hoàn tất việc tải do người dùng liên tục tương tác với bản đồ.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onMapLoaded()
Được gọi khi bản đồ đã kết xuất xong.

Phương thức công khai

công khai bản tóm tắt khoảng trống onMapLoaded ()

Được gọi khi bản đồ đã kết xuất xong. Cuộc gọi này sẽ chỉ được gọi một lần. Bạn phải yêu cầu một cuộc gọi lại khác nếu muốn nhận thông báo lần nữa.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.