GoogleMap.OnMap loadCallback

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnMapLoadingCallback

Giao diện gọi lại khi bản đồ hoàn tất quá trình kết xuất. Điều này xảy ra sau khi tất cả các ô cần thiết để hiển thị bản đồ đã được tìm nạp và tất cả các nhãn đã hoàn tất. Sự kiện này sẽ không kích hoạt nếu bản đồ không bao giờ tải do vấn đề kết nối hoặc nếu bản đồ liên tục thay đổi và không bao giờ tải xong do người dùng liên tục tương tác với bản đồ.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onMapTải()
Được gọi khi bản đồ hoàn tất quá trình kết xuất.

Phương thức công khai

công khai trừu tượng khoảng trống onMapLoading ()

Được gọi khi bản đồ hoàn tất quá trình kết xuất. Lệnh này sẽ chỉ được gọi một lần. Bạn phải yêu cầu một lệnh gọi lại khác nếu muốn nhận lại thông báo.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.