GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener

Giao diện gọi lại khi nút Vị trí của tôi được nhấp vào.

Tóm tắt phương thức công khai

boolean trừu tượng
onMyLocationButtonClick()
Được gọi khi nhấp vào nút vị trí của tôi.

Phương thức công khai

công khai trừu tượng boolean onMyLocationButtonClick ()

Được gọi khi nhấp vào nút vị trí của tôi.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Hãy sử dụng com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderApi nếu bạn cần có thông tin vị trí hiện tại của người dùng.

Trả bóng
  • true nếu trình nghe đã tiêu thụ sự kiện (tức là hành vi mặc định không được xảy ra); nếu không, false (tức là hành vi mặc định sẽ xảy ra). Hành vi mặc định là khi di chuyển máy ảnh sao cho máy ảnh được căn giữa trên vị trí của người dùng.