GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener

Giao diện gọi lại khi người dùng nhấp vào nút Vị trí của tôi.

Tóm tắt phương pháp công khai

boolean trừu tượng
onMyLocationButtonClick()
Được gọi khi nút vị trí của tôi được nhấp vào.

Phương thức công khai

Boolean trừu tượng công khai onMyLocationButtonClick ()

Được gọi khi nút vị trí của tôi được nhấp vào.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.

Sử dụng com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderApi nếu bạn cần biết vị trí hiện tại của người dùng.

Trả về
  • true nếu trình nghe đã sử dụng sự kiện (tức là hành vi mặc định không nên xảy ra); false nếu không (tức là hành vi mặc định nên xảy ra). Hành vi mặc định là di chuyển máy ảnh sao cho máy ảnh ở giữa vị trí của người dùng.