GoogleMap.OnMyLocationClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnMyLocationClickListener

Giao diện gọi lại khi dấu chấm Vị trí của tôi (biểu thị vị trí của người dùng) được nhấp vào.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onMyLocationClick(Vị trí vị trí)
Được gọi khi dấu chấm Vị trí của tôi được nhấp vào.

Phương thức công khai

bản tóm tắt công khai void onMyLocationClick (Vị trí vị trí)

Được gọi khi dấu chấm Vị trí của tôi được nhấp vào.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
vị trí Vị trí hiện tại của dấu chấm Vị trí của tôi.