GoogleMap.OnMyLocationClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnMyLocationClickListener

Giao diện gọi lại khi người dùng nhấp vào dấu chấm Vị trí của tôi (biểu thị vị trí của người dùng).

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onMyLocationClick(Vị trí vị trí)
Được gọi khi dấu chấm Vị trí của tôi được nhấp vào.

Phương thức công khai

công khai khoảng trống onMyLocationClick (Vị trí vị trí)

Được gọi khi dấu chấm Vị trí của tôi được nhấp vào.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.

Các tham số
vị trí Vị trí hiện tại của dấu chấm Vị trí của tôi.