GoogleMap.OnOnClickClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnMultipleClickListener

Giao diện gọi lại khi người dùng nhấp vào một đa giác.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onđa trường(đa giác)
Được gọi khi nhấp vào một đa giác.

Phương thức công khai

công khai trừu tượng onMicrodataClick (đa giác đa giác)

Được gọi khi nhấp vào một đa giác.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.

Các tham số
đa giác Đa giác được nhấp vào.