GoogleMap.OnPolygonClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnPolygonClickListener

Giao diện gọi lại khi một đa giác được nhấp vào.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onPolygonClick(Đa giác đa giác)
Được gọi khi một đa giác được nhấp vào.

Phương thức công khai

công khai trừu tượng khoảng trống onPolygonClick (Polygon Polygon)

Được gọi khi một đa giác được nhấp vào.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
hình đa giác Đa giác được nhấp vào.