GoogleMap.OnPolylineClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnPolylineClickListener

Giao diện gọi lại khi một hình nhiều đường được nhấp vào.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onPolylineClick(Polyline polyline)
Được gọi khi nhấp vào một hình nhiều đường.

Phương thức công khai

public abstract void onPolylineClick (Polyline polyline)

Được gọi khi nhấp vào một hình nhiều đường.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
hình nhiều đường Hình nhiều đường được nhấp vào.