GoogleMap.OnPolylineClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnPolylineClickListener

Giao diện gọi lại khi người dùng nhấp vào một hình nhiều đường.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onPolylineClick(đa đường Polylyline)
Được gọi khi một hình nhiều đường được nhấp vào.

Phương thức công khai

công khai trừu tượng onPolylineClick (Polyline polyline)

Được gọi khi một hình nhiều đường được nhấp vào.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.

Các tham số
hình nhiều đường Hình nhiều đường được nhấp vào.