GoogleMap.SnapshotReadyCallback

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.SnapshotReadyCallback

Giao diện gọi lại để thông báo khi đã chụp ảnh nhanh.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onSnapshotReady(Ảnh chụp nhanh Bitmap)
Được gọi khi hệ thống đã chụp ảnh nhanh.

Phương thức công khai

công khai bản tóm tắt khoảng trống onSnapshotReady (Ảnh chụp nhanh Bitmap)

Được gọi khi hệ thống đã chụp ảnh nhanh.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
ảnh chụp nhanh Một bitmap chứa bản đồ như đang kết xuất hoặc null nếu không thể chụp ảnh nhanh.