GoogleMap.SnapshotReadyCallback

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.SnapshotReadyCallback

Giao diện gọi lại để thông báo thời điểm chụp ảnh nhanh.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onSnapshotReady(tổng quan nhanh bitmap)
Được gọi khi ảnh chụp nhanh được chụp.

Phương thức công khai

công khai trừu tượng onSnapshotReady (tổng quan nhanh bitmap)

Được gọi khi ảnh chụp nhanh được chụp.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.

Các tham số
ảnh chụp nhanh Một bitmap chứa bản đồ hiện đang hiển thị hoặc null nếu không thể chụp ảnh chụp nhanh.