Tùy chọn Google Map

lớp cuối cùng công khai GoogleMapOptions mở rộng Đối tượng
triển khai Parcelable

Xác định cấu hình GoogleMapOptions cho GoogleMap. Bạn có thể sử dụng các tuỳ chọn này khi thêm bản đồ vào ứng dụng theo cách lập trình (thay vì qua XML). Nếu đang sử dụng MapFragment, bạn có thể chuyển các tuỳ chọn này sang sử dụng phương thức nhà máy tĩnh newInstance(GoogleMapOptions). Nếu đang sử dụng MapView, bạn có thể truyền các tuỳ chọn này bằng cách sử dụng hàm khởi tạo MapView(Context, GoogleMapOptions).

Nếu thêm bản đồ bằng XML, thì bạn có thể áp dụng các lựa chọn này bằng cách sử dụng thẻ XML tuỳ chỉnh.

Tóm tắt hằng số kế thừa

Tóm tắt về hàm khởi tạo công khai

GoogleMapOptions()
Tạo đối tượng GoogleMapOptions mới.

Tóm tắt phương thức công khai

GoogleMapOptions
ambientEnabled(đã bật boolean)
Chỉ định xem có cần bật kiểu ở chế độ môi trường xung quanh hay không.
GoogleMapOptions
camera(máy ảnh CameraPosition)
Chỉ định vị trí máy ảnh ban đầu cho bản đồ.
GoogleMapOptions
compassEnabled(đã bật boolean)
Chỉ định xem có nên bật la bàn hay không.
GoogleMapOptions tĩnh
createFromAttributes(Ngữ cảnh theo bối cảnh, thuộc tính AttributesSet)
Tạo GoogleMapsOptions từ AttributeSet.
Boolean
CameraPosition
Boolean
LatLngBounds
Boolean
Boolean
int
Số thực dấu phẩy động
Số thực dấu phẩy động
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
GoogleMapOptions
latLngBoundsForCameraTarget(giá trị LatLngBounds)
Chỉ định một LatLngBounds để ràng buộc mục tiêu máy ảnh để khi người dùng cuộn và xoay bản đồ, mục tiêu máy ảnh không di chuyển ra ngoài các giới hạn này.
GoogleMapOptions
liteMode(đã bật boolean)
Chỉ định xem có nên tạo bản đồ ở chế độ thu gọn hay không.
GoogleMapOptions
mapId(Mã bản đồ của chuỗi)
Chỉ định mã nhận dạng của bản đồ.
GoogleMapOptions
mapToolbarEnabled(đã bật boolean)
Chỉ định xem có nên bật mapToolbar hay không.
GoogleMapOptions
mapType(int mapType)
Chỉ định thay đổi đối với loại bản đồ ban đầu.
GoogleMapOptions
maxZoomPreference(số thực maxZoomPreference)
Chỉ định giới hạn trên ưu tiên cho tính năng thu phóng của máy ảnh.
GoogleMapOptions
minZoomPreference(float minZoomPreference)
Chỉ định giới hạn dưới ưu tiên cho mức thu phóng của máy ảnh.
GoogleMapOptions
rotateGesturesEnabled(đã bật boolean)
Chỉ định xem có nên bật cử chỉ xoay hay không.
GoogleMapOptions
scrollGesturesEnabled(đã bật boolean)
Chỉ định xem có nên bật cử chỉ cuộn hay không.
GoogleMapOptions
scrollGesturesEnabledDuringRotateOrZoom(đã bật boolean)
Chỉ định xem có nên bật cử chỉ cuộn trong cử chỉ xoay và thu phóng hay không.
GoogleMapOptions
setInstrumentClusterMap(boolean isInstrumentCluster)
GoogleMapOptions
tiltGesturesEnabled(đã bật boolean)
Chỉ định xem có nên bật cử chỉ nghiêng hay không.
Chuỗi
GoogleMapOptions
useViewLifecycleInFragment(boolean useViewLifecycleInFragment)
Khi sử dụng MapFragment, cờ này sẽ chỉ định xem vòng đời của bản đồ nên được liên kết với giao diện của phân mảnh hay chính phân mảnh đó.
GoogleMapOptions
zOrderOnTop(boolean zOrderOnTop)
Kiểm soát xem bề mặt của chế độ xem bản đồ có được đặt lên trên cửa sổ của nó hay không.
GoogleMapOptions
zoomControlsEnabled(đã bật boolean)
Chỉ định xem có nên bật các tuỳ chọn điều khiển thu phóng hay không.
GoogleMapOptions
zoomGesturesEnabled(đã bật boolean)
Chỉ định xem có nên bật cử chỉ thu phóng hay không.

Tóm tắt phương thức kế thừa

Công ty xây dựng công cộng

công khai GoogleMapOptions ()

Tạo đối tượng GoogleMapOptions mới.

Phương thức công khai

công khai GoogleMapOptions ambientEnabled (boolean enabled)

Chỉ định xem có cần bật kiểu ở chế độ môi trường xung quanh hay không. Giá trị mặc định là false. Khi được bật, bản đồ kiểu môi trường xung quanh có thể hiển thị khi một thiết bị Hỗ trợ hoạt động chuyển sang chế độ môi trường xung quanh.

Các tham số
đang bật

công khai GoogleMapOptions máy ảnh (CameraPosition máy ảnh)

Chỉ định vị trí máy ảnh ban đầu cho bản đồ.

Các tham số
máy ảnh

công khai GoogleMapOptions compassEnabled (boolean enabled)

Chỉ định xem có nên bật la bàn hay không. Hãy xem setCompassEnabled(boolean) để biết thêm chi tiết. Giá trị mặc định là true.

Các tham số
đang bật

công khai tĩnh GoogleMapOptions createFromAttributes (Ngữ cảnh, thuộc tính AttributesSet)

Tạo GoogleMapsOptions từ AttributeSet.

Các tham số
bối cảnh
attrs

công khai Boolean getAmbientEnabled ()

Trả bóng
 • tuỳ chọn AmbientEnabled hoặc rỗng nếu không được chỉ định.

công khai CameraPosition getCamera ()

Trả bóng
 • tùy chọn máy ảnh hoặc để trống nếu chưa chỉ định.

công khai Boolean getCompassEnabled ()

Trả bóng
 • tuỳ chọn ROASEnabled hoặc null (rỗng) nếu không được chỉ định.

công khai LatLngBounds getLatLngBoundsForCameraTarget ()

Trả bóng
 • LatLngBounds dùng để ràng buộc mục tiêu máy ảnh hoặc để trống nếu không chỉ định.

công khai Boolean getLiteMode ()

Trả bóng
 • tuỳ chọn liteMode hoặc rỗng nếu không được chỉ định.

công khai Boolean getMapToolbarEnabled ()

Trả bóng
 • tuỳ chọn mapToolbarEnabled hoặc rỗng nếu không được chỉ định.

public int getMapType ()

Trả bóng
 • tuỳ chọn mapType hoặc -1 nếu không được chỉ định.

công khai Độ chính xác đơn getMaxZoomPreference ()

Trả bóng
 • tùy chọn mức thu phóng tối đa, hoặc để trống nếu không được chỉ định.

công khai Độ chính xác đơn getMinZoomPreference ()

Trả bóng
 • tùy chọn mức thu phóng tối thiểu, hoặc để trống nếu không được chỉ định.

công khai Boolean getRotateGesturesEnabled ()

Trả bóng
 • tuỳ chọn rotationGesturesEnabled hoặc rỗng nếu không được chỉ định.

công khai Boolean getScrollGesturesEnabled ()

Trả bóng
 • tuỳ chọn scrollGesturesEnabled hoặc rỗng nếu không được chỉ định.

công khai Boolean getScrollGesturesEnabledDuringRotateOrZoom ()

Trả bóng
 • tuỳ chọn scrollGesturesEnabledForegroundRotateOrZoom hoặc rỗng nếu không được chỉ định.

công khai Boolean getTiltGesturesEnabled ()

Trả bóng
 • tuỳ chọn scrollGesturesEnabled hoặc rỗng nếu không được chỉ định.

công khai Boolean getUseViewLifecycleInFragment ()

Trả bóng
 • tuỳ chọn useViewLifecycleInFragment hoặc có giá trị rỗng nếu không được chỉ định.

công khai Boolean getZOrderOnTop ()

Trả bóng
 • tuỳ chọn zOrderOnTop hoặc giá trị rỗng nếu không được chỉ định.

công khai Boolean getZoomControlsEnabled ()

Trả bóng
 • tuỳ chọn ZoomControlsEnabled hoặc rỗng nếu không được chỉ định.

công khai Boolean getZoomGesturesEnabled ()

Trả bóng
 • tuỳ chọn ZoomGesturesEnabled hoặc rỗng nếu không được chỉ định.

công khai GoogleMapOptions latLngBoundsForCameraTarget (LatLngBounds llbounds)

Chỉ định một LatLngBounds để ràng buộc mục tiêu máy ảnh để khi người dùng cuộn và xoay bản đồ, mục tiêu máy ảnh không di chuyển ra ngoài các giới hạn này.

Hãy xem setLatLngBoundsForCameraTarget(LatLngBounds) để biết chi tiết.

Các tham số
llbounds

công khai GoogleMapOptions liteMode (boolean enabled)

Chỉ định xem có nên tạo bản đồ ở chế độ thu gọn hay không. Giá trị mặc định là false. Nếu chế độ thu gọn được bật, bản đồ sẽ tải dưới dạng hình ảnh tĩnh. Điều này giúp cải thiện hiệu suất trong trường hợp nhiều bản đồ cần hiển thị cùng một lúc, chẳng hạn như trong danh sách cuộn, nhưng người dùng không thể kéo hoặc thu phóng bản đồ ở chế độ thu gọn hoặc nghiêng hay xoay.

Các tham số
đang bật

công khai GoogleMapOptions mapId (Chuỗi mapId)

Chỉ định mã nhận dạng của bản đồ.

Các tham số
mapId

công khai GoogleMapOptions mapToolbarEnabled (boolean enabled)

Chỉ định xem có nên bật mapToolbar hay không. Hãy xem setMapToolbarEnabled(boolean) để biết thêm chi tiết. Giá trị mặc định là true.

Các tham số
đang bật

công khai GoogleMapOptions mapType (int mapType)

Chỉ định thay đổi đối với loại bản đồ ban đầu.

Các tham số
mapType

công khai GoogleMapOptions maxZoomPreference (float maxZoomPreference)

Chỉ định giới hạn trên ưu tiên cho tính năng thu phóng của máy ảnh.

Hãy xem setMaxZoomPreference(float) để biết chi tiết.

Các tham số
maxZoomPreference

công khai GoogleMapOptions minZoomPreference (float minZoomPreference)

Chỉ định giới hạn dưới ưu tiên cho mức thu phóng của máy ảnh.

Hãy xem setMinZoomPreference(float) để biết chi tiết.

Các tham số
minZoomPreference

công khai GoogleMapOptions rotateGesturesEnabled (boolean enabled)

Chỉ định xem có nên bật cử chỉ xoay hay không. Hãy xem setRotateGesturesEnabled(boolean) để biết thêm chi tiết. Giá trị mặc định là true.

Các tham số
đang bật

công khai GoogleMapOptions scrollGesturesEnabled (boolean enabled)

Chỉ định xem có nên bật cử chỉ cuộn hay không. Hãy xem setScrollGesturesEnabled(boolean) để biết thêm chi tiết. Giá trị mặc định là true.

Các tham số
đang bật

công khai GoogleMapOptions scrollGesturesEnabledDuringRotateOrZoom (boolean enabled)

Chỉ định xem có nên bật cử chỉ cuộn trong cử chỉ xoay và thu phóng hay không. Hãy xem setScrollGesturesEnabledDuringRotateOrZoom(boolean) để biết thêm chi tiết. Giá trị mặc định là true.

Các tham số
đang bật

công khai GoogleMapOptions setInstrumentClusterMap (boolean isInstrumentCluster)

Các tham số
isInstrumentCluster

công khai GoogleMapOptions tiltGesturesEnabled (boolean enabled)

Chỉ định xem có nên bật cử chỉ nghiêng hay không. Hãy xem setTiltGesturesEnabled(boolean) để biết thêm chi tiết. Giá trị mặc định là true.

Các tham số
đang bật

public String toString ()

công khai GoogleMapOptions useViewLifecycleInFragment (boolean useViewLifecycleInFragment)

Khi sử dụng MapFragment, cờ này sẽ chỉ định xem vòng đời của bản đồ nên được liên kết với giao diện của phân mảnh hay chính phân mảnh đó. Giá trị mặc định là false, liên kết vòng đời của bản đồ với mảnh.

Việc sử dụng vòng đời của mảnh cho phép kết xuất bản đồ nhanh hơn khi mảnh được tách ra và đính kèm, vì ngữ cảnh GL cơ bản được giữ nguyên. Thao tác này có chi phí là việc tách rời mảnh, nhưng không phá huỷ mảnh, sẽ không giải phóng bộ nhớ mà bản đồ sử dụng.

Việc sử dụng vòng đời của giao diện mảnh có nghĩa là bản đồ sẽ không được sử dụng lại khi mảnh bị tách ra và đính kèm lại. Điều này sẽ khiến bản đồ kết xuất lại từ đầu. Quá trình này có thể mất vài giây. Điều này cũng có nghĩa là trong khi một mảnh bị tách rời và do đó không có khung hiển thị, thì tất cả phương thức GoogleMap sẽ gửi NullPointerException.

Các tham số
useViewLifecycleInFragment

công khai GoogleMapOptions zOrderOnTop (boolean zOrderOnTop)

Kiểm soát xem bề mặt của chế độ xem bản đồ có được đặt lên trên cửa sổ của nó hay không. Hãy xem setZOrderOnTop(boolean) để biết thêm chi tiết. Lưu ý rằng chế độ xem này sẽ bao gồm tất cả các chế độ xem khác có thể xuất hiện trên bản đồ (ví dụ: các chế độ điều khiển thu phóng, nút vị trí của tôi).

Các tham số
zOrderOnTop

công khai GoogleMapOptions zoomControlsEnabled (boolean enabled)

Chỉ định xem có nên bật các tuỳ chọn điều khiển thu phóng hay không. Hãy xem setZoomControlsEnabled(boolean) để biết thêm chi tiết. Giá trị mặc định là true.

Các tham số
đang bật

công khai GoogleMapOptions zoomGesturesEnabled (boolean enabled)

Chỉ định xem có nên bật cử chỉ thu phóng hay không. Hãy xem setZoomGesturesEnabled(boolean) để biết thêm chi tiết. Giá trị mặc định là true.

Các tham số
đang bật