Dự đoán

lớp cuối cùng công khai Projection mở rộng Đối tượng

Phép chiếu được dùng để dịch giữa vị trí trên màn hình và toạ độ địa lý trên bề mặt Trái đất (LatLng). Vị trí màn hình tính bằng pixel trên màn hình (không phải pixel hiển thị) đối với góc trên cùng bên trái của bản đồ (và không nhất thiết là của toàn bộ màn hình).

Tóm tắt phương thức công khai

LatLng
fromScreenLocation(Điểm điểm)
Trả về vị trí địa lý tương ứng với một vị trí trên màn hình.
VisibleRegion
getVisibleRegion()
Nhận hình chiếu của bệ phóng để chuyển đổi giữa toạ độ trên màn hình và toạ độ địa lý vĩ độ/kinh độ.
Điểm
toScreenLocation(vị trí LatLng)
Trả về vị trí màn hình tương ứng với toạ độ địa lý (LatLng).

Tóm tắt phương thức kế thừa

Phương thức công khai

công khai LatLng fromScreenLocation (Điểm điểm)

Trả về vị trí địa lý tương ứng với một vị trí trên màn hình. Vị trí trên màn hình được chỉ định bằng pixel trên màn hình (không phải pixel hiển thị) so với góc trên cùng bên trái của bản đồ (không phải phía trên cùng bên trái của toàn bộ màn hình).

Các tham số
điểm Một Point trên màn hình (tính bằng pixel).
Trả bóng
  • LatLng tương ứng với point trên màn hình, hoặc null nếu tia qua điểm màn hình nhất định không giao cắt với mặt đất (điều này có thể xảy ra nếu bản đồ bị nghiêng quá nhiều).

công khai VisibleRegion getVisibleRegion ()

Nhận hình chiếu của bệ phóng để chuyển đổi giữa toạ độ trên màn hình và toạ độ địa lý vĩ độ/kinh độ.

Trả bóng
  • Hình chiếu của đài quan sát ở trạng thái hiện tại.

công khai Điểm toScreenLocation (vị trí LatLng)

Trả về vị trí trên màn hình tương ứng với một toạ độ địa lý (LatLng). Vị trí màn hình tính bằng pixel trên màn hình (không phải pixel hiển thị) so với góc trên cùng bên trái của bản đồ (không phải của toàn bộ màn hình).

Các tham số
vị trí LatLng trên bản đồ để chuyển đổi thành vị trí trên màn hình.
Trả bóng
  • Một Point đại diện cho vị trí màn hình bằng pixel trên màn hình.