Dự đoán

lớp cuối cùng công khai Dự kiến mở rộng đối tượng

Một phép chiếu được dùng để dịch giữa vị trí trên màn hình và các tọa độ địa lý trên bề mặt Trái Đất (LatLng). Vị trí trên màn hình tính bằng pixel màn hình (không phải pixel hiển thị) đối với góc trên cùng bên trái của bản đồ (chứ không nhất thiết là toàn bộ màn hình).

Tóm tắt phương pháp công khai

LatLng
fromScreenLocation(Điểm)
Trả về vị trí địa lý tương ứng với vị trí trên màn hình.
VisibilityRegion
getVisibleRegion()
Lấy thông tin dự đoán về các khía cạnh xem để chuyển đổi giữa toạ độ màn hình và toạ độ địa lý/vĩ độ.
Điểm
toScreenLocation(vị trí LatLng)
Trả về vị trí màn hình tương ứng với tọa độ địa lý (LatLng).

Tóm tắt phương pháp kế thừa

Phương thức công khai

công khai LatLng fromScreenLocation (Điểm trỏ)

Trả về vị trí địa lý tương ứng với vị trí trên màn hình. Vị trí màn hình được xác định theo pixel màn hình (không phải pixel hiển thị) so với phía trên cùng bên trái của bản đồ (không phải ở phía trên cùng bên trái của toàn bộ màn hình).

Các tham số
điểm Point trên màn hình tính bằng pixel trên màn hình.
Trả về
  • LatLng tương ứng với point trên màn hình hoặc null nếu tia xuyên qua điểm màn hình đã cho không giao với mặt phẳng mặt đất (đây có thể là trường hợp nếu bản đồ bị nghiêng nặng).

public VisibleRegion getVisibleRegion ()

Lấy thông tin dự đoán về các khía cạnh xem để chuyển đổi giữa toạ độ màn hình và toạ độ địa lý/vĩ độ.

Trả về
  • Hình chiếu của nét đứt quãng xem ở trạng thái hiện tại.

công khai toScreenLocation (Vị trí LatLng)

Trả về vị trí màn hình tương ứng với tọa độ địa lý (LatLng). Vị trí trên màn hình tính bằng pixel màn hình (không phải pixel hiển thị) so với phía trên cùng bên trái của bản đồ (không phải toàn bộ màn hình).

Các tham số
vị trí LatLng trên bản đồ để chuyển đổi thành một vị trí trên màn hình.
Trả về
  • Point thể hiện vị trí trên màn hình bằng pixel trên màn hình.