Sở thích

lớp chung cuối cùng PointOfInterest mở rộng Đối tượng
triển khai Parcelable

Chứa thông tin về một PointOfinterest đã được nhấp vào.

Tóm tắt hằng số kế thừa

Tóm tắt về trường

cuối cùng LatLng latLng Vĩ độ của địa điểm yêu thích.
chuỗi cuối cùng công khai name Tên của địa điểm yêu thích.
chuỗi cuối cùng công khai placeId Mã địa điểm của POI.

Tóm tắt về hàm khởi tạo công khai

PointOfInterest(LatLng latLng, String placeId, Tên chuỗi)

Tóm tắt phương thức kế thừa

Các trường

công khai cuối cùng LatLng latLng

Vĩ độ của địa điểm yêu thích.

công khai chuỗi cuối cùng name

Tên của địa điểm yêu thích.

công khai chuỗi cuối cùng placeId

Mã địa điểm của POI.

Công ty xây dựng công cộng

công khai PointOfInterest (LatLng latLng, String placeId, String name)

Các tham số
latLng Vĩ độ của địa điểm yêu thích.
placeId mã địa điểm của POI.
tên tên của POI.