Tổng quan về xác thực gói cao cấp

Lưu ý quan trọng: Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps không còn dành cho khách hàng đăng ký hoặc khách hàng mới.

Để sử dụng API và SDK của Nền tảng Google Maps, khách hàng mới phải sử dụng khoá API. Những khách hàng đã chuyển từ gói Cao cấp sang mô hình định giá trả tiền theo mức dùng trong ứng dụng của Google Maps có thể tiếp tục xác thực các yêu cầu bằng cách sử dụng khoá API hoặc mã khách hàng hiện có.

Nền tảng Google Maps sẽ chuẩn hoá việc sử dụng khoá API để xác thực yêu cầu. Mặc dù hiện chưa có ngày kết thúc để sử dụng mã ứng dụng, hãy tạo mọi phương pháp triển khai mới để sử dụng khoá API thay vì mã ứng dụng. Xem Các phương thức xác thực có sẵn để biết thêm thông tin.

Quản lý mã khách hàng

Tìm dự án mã khách hàng của bạn

Để tiếp tục sử dụng các tính năng ban đầu của Gói cao cấp Google Maps Platform, khách hàng nên tiếp tục sử dụng dự án liên kết với tài sản Premium hiện có. Điều này cũng áp dụng cho những khách hàng đã chuyển sang mô hình trả tiền theo mức dùng trong nền tảng Google Maps.

Khi mua giấy phép Gói cao cấp ban đầu, bạn đã nhận được tên của tài sản Premium ở định dạng sau: gme-[company] & proj-[projectnumber] ([type]). Bạn có thể tìm thấy tên tài sản và chủ sở hữu dự án gốc trong thư chào mừng.

Đăng nhập vào Google Cloud Console bằng cách sử dụng URL sau:

https://console.cloud.google.com/project/projectnumber

Bạn chỉ cần thay thế projectnumber bằng số dự án.

Quản lý mã khách hàng của bạn trong Cloud Console

Nơi quản lý Client-ID trong Google Cloud Console

Chức năng quản lý Mã ứng dụng gói cao cấp hiện có trong Cloud Console ở cuối trang Thông tin xác thực nền tảng Google Maps, trong phần Mã ứng dụng khách.

Vùng mã ứng dụng khách mới trên trang Thông tin xác thực

Bạn có thể truy cập vào các tác vụ quản lý mã ứng dụng khác, bao gồm cả việc uỷ quyền URL và quản lý mã bí mật cho chữ ký ứng dụng, trên trang Mã ứng dụng khách riêng bằng cách nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa ở ngoài cùng bên phải của phần Mã ứng dụng khách.

Đang tạm dừng mã ứng dụng của bạn

Bạn có thể tạm dừng và huỷ tạm dừng mã ứng dụng khách trên trang Thông tin xác thực của Nền tảng Google Maps bằng cách nhấp vào biểu tượng tạm dừng ở ngoài cùng bên phải của phần Mã ứng dụng khách.

Ủy quyền URL máy khách của bạn

Tất cả các URL được ủy quyền đều có sẵn trong bảng URL được ủy quyền cho mã ứng dụng khách [pha] [company] trên trang Mã ứng dụng khách. Hãy xem bài viết Quản lý các URL được ủy quyền để biết thêm thông tin.

Đang lấy thông tin mật của mã khách hàng

Mã bí mật ký URL hay mã ứng dụng khách của mã ứng dụng sẽ nằm ở bên phải mã ứng dụng trên trang Mã ứng dụng. Xem phần Ký yêu cầu để biết thêm thông tin.

Các phương thức xác thực có thể sử dụng

Hãy tham khảo tài liệu về API hoặc SDK cụ thể mà bạn quan tâm.

Maps

API Phương pháp xác thực
API JavaScript cho Maps Khóa API có quy định hạn chế về đường liên kết giới thiệu
Mã ứng dụng khách có ủy quyền URL
SDK Maps dành cho Android Khóa API có quy định hạn chế đối với ứng dụng Android
SDK Maps dành cho iOS Khóa API có quy định hạn chế đối với ứng dụng iOS
API tĩnh cho Maps Khóa API có quy định hạn chế về đường liên kết giới thiệu và tính năng ký yêu cầu
Mã ứng dụng khách có tính năng ký yêu cầu
Street View Static API Khóa API có quy định hạn chế về đường liên kết giới thiệu và tính năng ký yêu cầu
Mã ứng dụng khách có tính năng ký yêu cầu
Elevation API Khóa API có quy định hạn chế địa chỉ IP
Mã ứng dụng khách có tính năng ký yêu cầu

Tuyến đường

API Phương pháp xác thực
Directions API Khóa API có quy định hạn chế địa chỉ IP
Mã ứng dụng khách có tính năng ký yêu cầu
Distance Matrix API Khóa API có quy định hạn chế địa chỉ IP
Mã ứng dụng khách có tính năng ký yêu cầu
Roads API Khóa API có quy định hạn chế địa chỉ IP

Địa điểm

API Phương pháp xác thực
Geocoding API Khóa API có quy định hạn chế địa chỉ IP
Mã ứng dụng khách có tính năng ký yêu cầu
Geolocation API Khóa API có quy định hạn chế địa chỉ IP
Places API Khóa API có quy định hạn chế địa chỉ IP
Time Zone API Khóa API có quy định hạn chế địa chỉ IP
Mã ứng dụng khách có tính năng ký yêu cầu